Літературно-мистецька аналітика та західноєвропейська мова

 

Магістерська освітня програма

«Літературно-мистецька аналітика та західноєвропейська мова»

Навчальний рік 2017/2018

 

1. Спеціальність 035.01 Філологія, українська мова і література

2. Освітня програма Літературно-мистецька аналітика та західноєвропейська мова

3. Спеціалізації в межах освітньої програми:

· Науковий редактор гуманітарного профілю

· Керівник літературно-мистецькихпроектів

· Загальне і порівняльне літературознавство

4. Тип освітньої програми – освітньо-наукова

5. Ступінь, який отримують випускники:

·  Освітня – магістр філології

·  Професійний – у разі виконання умов присвоєння кваліфікації, передбачена кваліфікація наукового редактора; літературного співробітника.

6. Кількість навчальний семестрів – 4 семестри

7. Обсяг програми в кредитах ECTS 120 кредитів

8. Мова навчання – українська.

Початок навчання – 01.09.2017 року

Завершення навчання – 31.05.2019 року

9. Кількість місць – 30 (ліцензований обсяг)

10. Наявність державного замовлення – так.

11. Вартість навчання за контрактом: уточнюється

12. Умови доступу:

Диплом бакалавра за спеціальністю 035 Філологія.

- екзамен з іноземної мови – західноєвропейської

- екзамен з фаху - українська література.

Диплом бакалавра за іншими спеціальностями

- додатковий екзамен – лінгвокраїнознавство;

- екзамен з іноземної мови – західноєвропейської;

- екзамен з фаху - українська література.

13. Дати вступних випробувань: 25.07.17-02.08.17

o  додатковий екзамен – за розкладом;

o  екзамен з іноземної мови – за розкладом;

o  екзамен з фаху – за розкладом.

14. Перелік документів для вступу: Правила прийому до КНУ, Розділ ІІІ, § 3 (http://vstup.univ.kiev.ua/pages/26).

15. Керівник освітньої програми: доцент, кандидат філологічних наук Усатенко Галини Олегівна

16. Адміністратор програми: асистент, кандидат філологічних наук Забіяка Ірина Вікторівна

17. Контакти керівника освітньої програми тел. 044239-33-97, e-mail: usatenko@univ.net.ua galyna.usatenko@gmail.com сторінка у соціальній мережі   https://www.facebook.com/galyna.usatenko

18. Адреса кафедри і факультету, на якій реалізується програма: Інститут філології КНУ, Кафедра історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості – Київ, бульвар Т.Шевченка, 14 (м. Театральна)

19. Контакти кафедри і  факультету, на якій реалізується програма:

e-mail: novitnya@ukr.net тел. 044239-33-68

20. WEBсторінка освітньої програми, кафедри, факультету:https://www.facebook.com/literaryandartistic/  www.philology.knu.ua 

 

Магістерська освітня програма

«Літературно-мистецька аналітика та західноєвропейська мова»

Навчальний рік 2017/2018

 

Кафедра історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості

Змістове наповнення програми і фахова зорієнтованість випускника:

Програма охоплює проблематику історії літератури у контексті історії мистецтв від ХІ століття, відколи на теренах України розвивалася писана література як система, до нинішнього часу, із закцентованістю на сучасній рецепції давнього і класичного періоду літератури.

Програма спрямована на поглиблення знань студентів у галузі літератури як органічної складової мистецтва, формування практичних навичок до аналізу творів літератури і мистецтва із застосуванням новітніх підходів до синтезу мистецтв, а також основ менеджменту й колективної роботи над літературно-мистецькими проектами.

Теоретичні та ґрунтовні практичні аспекти програми забезпечують підготовку фахівця-практика, готового застосовувати набуті знання й навички як безпосередньо в написанні аналітичних літературно-мистецьких матеріалів, так і в суміжних галузях, а саме: в науковому редагуванні та управлінні літературно-мистецькими проектами.

Основні дисципліни:

Принципи міждисциплінарних досліджень у літературі і мистецтві; Літературно-мистецькі генерації XVIII-ХХІ ст.; Історія мистецтв (візуальне мистецтво, архітектура, хореографія, музика); Новітня рецепція давньої і класичної літератури: мистецькі стратегії; Постколоніальний дискурс літератури та мистецтва; Психолінгвістика і література; Історія літературно-мистецької критики в Україні (комплексна дисципліна з майстер класами).

Спеціалізації:

Науковий редактор гуманітарного профілю.

Керівник літературно-драматургічних проектів.

Практики:

Студенти проходитимуть виробничу практику в різних установах та організаціях згідно із обраними блока спеціалізацій: у виданнях  гуманітарного профілю та видавництвах гуманітарної літератури на посаді наукового редактора, та у якості літературного співробітника в нових медіях, періодичних виданнях та літературно-мистецьких проектах.

Фахова кваліфікація випускників:

Освітня кваліфікація магістр філології за спеціалізацією літературно-мистецька аналітика

Професійна кваліфікація літературний співробітник; редактор науковий гуманітарного профілю, за умови виконання вимог для присвоєння професійної кваліфікації.

Можливості працевлаштування:

Випускники матимуть змогу працювати науковими редакторами у виданнях гуманітарного профілю; літературними співробітниками, оглядачами й  критиками (в редакціях видань різного спрямування, які містять літературно-мистецький компонент) з метою написання аналітичних матеріалів із застосуванням міждисциплінарних підходів до аналізу літературно-мистецьких творів; літературними співробітниками у сфері нових медій; літературними співробітниками та кураторами літературно-мистецьких проектів.