Українські філологічні студії та західноєвропейська мова

 

Магістерська освітня програма

«Українські філологічні студії та західноєвропейська мова»

Навчальний рік 2017/2018

1. Спеціальність 035.01 Філологія, українська мова і література 

2. Освітня програма «Українські філологічні студії та західноєвропейська мова» 

2а) За наявності спеціалізацій в межах освітніх програм: так 

Спеціалізації вмежах освітньої програми: 1) «викладання філологічних дисциплін у ВНЗ 3-4 рівня акредитації»; 2) «українська філологія:сучасні дослідження»; 3) «українська мова як іноземна»

3. Тип освітньої програми– освітньо-наукова 

4. Отримуваний ступінь магістр.

5. Передбачені кваліфікації

-Академічна– магістр філології.

-Професійна у разі виконання умов присвоєння кваліфікації, передбачена кваліфікація, відповідно до обраної спеціалізації: – 1)2310.2 викладач навчального закладу 3-4 рівня акредитації (українська мова і література та іноземна мова); 2) 2444.1 філолог-дослідник; 3) 2310.2 викладач навчальних закладів 3-4 рівня акредитації (українська мова як іноземна)

6. Кількість навчальних семестрів – 4 семестри

7. Обсяг програми в кредитах ECTS – 120 кредитів

8. Мова навчання – українська, англійська

9. Початок навчання – 01.09.2017 року

Завершення навчання – 31.05.2019 року

10. Кількість місць –35

10а) в тому числі наявність місць державного замовлення – так

11. Вартість навчання за контрактом (орієнтовно) 54 000/ 27 000 (всього/ за рік, грн.)

12. Умови доступу:

·       Диплом бакалавра за спеціальністю «035 філологія» 

  • іспит з іноземної мови: англійська, іспанська, німецька, французька
  • іспит з фаху «українська мова і література»

·       Диплом бакалавра за іншими спеціальностями:

  • додатковий іспит з лінгвокраїнознавства
  • іспит з іноземної мови: англійська, іспанська, німецька, французька
  • іспит з фаху «українська мова і література»

13. Дати вступних випробувань: з 24.07.2017 до 30.07.2017

  • додатковий екзамен………………………………………………………  …………..
  • екзамен з іноземної мови …………………………………………………   ………...
  • екзамен з фаху …………………………………………………………....    ................

14. Перелік документів для вступу http://vstup.univ.kiev.ua/userfiles/files.pdf розділ IV, §3

15. Гарант освітньої програми: доцент кафедри української мови і прикладної лінгвістики Різник Сергій Михайлович

16. Координатор освітньої програми:доцент кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Жуковська Галина Миронівна

17. Адреса кафедри і Інституту, на якій реалізується програма: Бульвар Тараса Шевченка,14, Інститут філології

18. Контакти кафедри і  факультету, на якій реалізується програма 044 239- 33- 49;

(e-mail: novitnya@ukr.net тел. 044 239-33-68 e-mail: f77@ukr.net, тел. 044 239- 33- 02)

19. WEB-сторінка інститутуwww.philology.knu.ua

 

 

УКРАЇНСЬКІ ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

Кафедри, які здійснюють випуск фахівців:

Кафедра української мови та прикладної лінгвістики

Кафедра стилістики і мовної комунікації

Кафедра історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості

Кафедра української та російської мов як іноземних

Змістове наповнення програми і фахова зорієнтованість випускника освітньої програми

«УКРАЇНСЬКІ ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ» – це освітня магістерська програма, яка здійснює поглиблену підготовку фахівців як із української мови, так і з української літератури та іноземної мови для подальшої діяльності в науковій царині як дослідники мови та літератури, в академічній сфері як викладачі-філологи вищого навчального закладу, у сфері навчання іноземних громадян української мови як в Україні, так і за кордоном, у видавничій та інформаційній галузі як літературний редактор, творець та коректор текстів, літературний працівник у засобах масової інформації.

На цій освітній програмі магістранти отримують у розширеному обсязі знання з актуальних напрямів розвитку сучасної лінгвістики, з історії української літератури, опанують новітні методики викладання української мови як у рідній, так і в іноземній аудиторії, засвоять іноземну мову (переважно англійську) на рівні фахової діяльності.

Навчання спрямоване на опанування студентами новітніх дослідницьких та викладацьких практик в українській філології, з використанням сучасних інформаційних технологій. Викладання іноземних мов зорієнтоване насамперед на практичну підготовку фахівця, який повинен не тільки вільно спілкуватися іноземною мовою, але й ефективно використовувати її у фаховій філологічній діяльності.

Освітня програма передбачає дві практики: асистентську – на посаді асистента викладача (для учасників «викладацьких» спеціалізацій) та виробничу на посадах або редактора, або молодшого наукового співробітника (за вибором – відповідно до обраної магістрантом спеціалізації).

Основні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівця

«Лінгвопрагматика і мовна політика»

«Інтелектуальна еволюція української літературної мови»

«Теорія української мови в сучасних наукових парадигмах»

«Аспекти нормування української мови в синхронії та діахронії»

«Мовна майстерність філолога та сучасні мультимедійні технології»

«Діалог культур і синтез мистецтв в українській літературі»

«Тенденції розвитку української літератури другої половини ХХ століття»

«Жанрово-стильові модифікації української літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття»

«Інтермедіальні студії в українській літературі»

Іноземна мова (навчання до рівня С1 – фахова діяльність )

Спеціалізації

І.       «Викладання філологічних дисциплін у вищому навчальному закладі»

Дисципліни цієї спеціалізації спрямовані на практичну підготовку майбутнього викладача української мови чи літератури у виші і передбачають поглиблене вивчення здобутків новітнього українського і світового мовознавства, української літератури, а також методики викладання української мови в вищому навчальному закладі.

Основні дисципліни спеціалізації:

«Сучасна лінгвістика в теоретичних і прикладних аспектах»

«Наративні стратегії в історії української літератури»

«Педагогіка вищої школи»

«Психологія вищої школи»

«Українська мова і література у виші»

ІІ.     «Українська філологія:сучасні дослідження»

Ця спеціалізація спрямована на підготовку випускника до майбутньої пошуково-дослідницької діяльності в царині мовознавства та літературознавства.

Основні дисципліни спеціалізації:

«Мовні стратегії сучасної комунікації»

 «Дискурс-аналіз українського тексту// Новітня граматикологія»

«Динаміка жанрово-стильових парадигм української мови модерного часу»

«Епістолярій і мемуаристика: літературна доба й творча особистість» «Постколоніальні студії в українській літературі»

Ідейні стратегії новітньої української літератури»

ІІІ.    «Українська мова як іноземна»

Основні дисципліни спеціалізації:

«Сучасні лінгвістичні концепції в теорії та практиці навчання української мови»

«Лінгвокраїнознавство у процесі викладання української мови як іноземної»

«Художній текст у системі навчання української мови як іноземної»

«Новітні технології у практиці викладання української мови як іноземної»

Примітка: до остаточного затвердження навчального плану освітньої програми в формулюваннях назв дисциплін можливі незначні зміни.

Практики

Асистентська в ролі викладача вищого навчального закладу

Переддипломна на посаді молодшого наукового співробітника

Фахова кваліфікація випускника

2310.2 – філолог-дослідник, викладач навчальних закладів 3 і 4 рівнів акредитації (українська мова і література та іноземна мова); 2310.2 – філолог-дослідник, викладач навчальних закладів 3 і 4 рівнів акредитації (українська мова як іноземна);(присвоюється випускникам відповідних спеціалізацій)

2.444.1– філолог-дослідник,  молодший науковий співробітник  (присвоюється відповідно до обраної спеціалізації)

Орієнтовні місця працевлаштування

Вищі навчальні заклади III–ІVрівнів акредитації, наукові установи, організації та установи освітнього і гуманітарного профілю, редакції періодичних видань, органи ЗМІ, міжнародні школи, курси мовної підготовки іноземців

Контактні дані гаранта: доцент Різник Сергій Михайлович  serhiiriznyk@univ.net.ua тел. 044 239-33-49

 

Контактні дані координатора: доцент Жуковська Галина Миронівна novitnya@ukr.net тел. 044 239-33-68