Діяльність кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри загального мовознавства та класичної філології забезпечує викладання дисциплін загальномовознавчого циклу (вступ до мовознавства, загальне мовознавство, історія лінгвістичних учень тощо) та основних дисциплін з класичної філології (давньогрецька мова, латинська мова, історія давньогрецької та латинської мов, антична міфологія, історія давньогрецької та римської літератур, антична риторика, історія класичної філології, давньогрецька та латинська текстологія тощо). Читаються також різноманітні спецкурси (середньовічна латина в Україні, народна латина, візантійська література, юридична латина, медична та біологічна латина тощо).

Кафедра загального мовознавства та класичної філології здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів із спеціальності “класична філологія”, яку було поновлено в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 1993 році. Студенти вивчають давньогрецьку і латинську мови, античну літературу, одержують загальнолінгвістичну підготовку, а з 2003-2004 навч. року вивчають також одну із західноєвропейських мов, що дає їм можливість після закінчення університету бути викладачами не лише класичних мов, а й інших сучасних західноєвропейських мов (англійської, французької, німецької, італійської). На старших курсах студенти-класики вивчають також новогрецьку мову.

Викладачі кафедри читають нормативний курс латинської мови для студентів Інституту філології та на інших факультетах університету: історичному, юридичному, філософському, в Інституті міжнародних відносин. Нормативний курс давньогрецької мови читається на філософському факультеті.

За останнє десятиліття викладачі кафедри видали 23 підручники, 46 підручників, 45 посібників, 33 методичні розробки, 16 словників та довідників, надрукували велику кількість наукових статей із проблем класичної філології та загального мовознавства.

При кафедрі є аспірантура і докторантура з трьох спеціальностей: 10.01.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови, 10.02.15 – загальне мовознавство, 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. У 2000-2015 роках на кафедрі було захищено 60 кандидатських і 10 докторських дисертації.