«Germanistik And Translation / Германська філологія і переклад (німецька мова та англійська мова)

 

 

Магістерська освітняпрограма

«GermanistikAndTranslation/Германська філологія і переклад

(німецька мова та англійська мова)»

Навчальний рік 2018/2019

 

1. Спеціальність: № 035.04 «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))»

2. Освітняпрограма:«Germanistik And Translation/ Германська філологія і переклад (німецька мова та англійська мова)»

2а)Спеціалізації в межах освітньої програми:

  1. Лінгвістика та міжкультурна комунікація
  2. Міжкультурна комунікація та переклад

3. Тип освітньої програми:  освітньо-наукова

4. Отримуваний ступінь: магістр філології

5. Передбачені кваліфікації:

- Освітня: магістр філології

- Професійний:

кваліф. 2310.2 Викладач іноземних мов вищого навчального закладу,

кваліф. 2444.1 Філолог-дослідник;

кваліф. 2444.2 Перекладач

 (за умови дотримання вимог присвоєння професійної кваліфікації)

6. Кількість навчальний семестрів: 4семестри

7. Обсяг програми в кредитах ECTS: 120 кредитів

8. Мова навчання: німецька,українська ,англійська

9. Початок навчання: 1 .09.2018 року

    Завершення навчання: 31.05.2020 року

10. Кількість місць: 14 (ліцензований обсяг)

10а) в тому числі наявність місць державного замовлення: так

11. Вартість навчання за контрактом: уточнюється.

12. Умови доступу:

Диплом бакалавра за спеціальністю 035 Філологія.

-   екзамен з іноземної мови – англійської

-   екзамен з фаху – комплексний іспит з фаху

Диплом бакалавра за іншими спеціальностями:

додатковий екзамен – німецька мова та лінгвокраїнознавство країн, де говорять німецькою;

екзамен з іноземної мови – англійської (письмовий тест);

екзамен з фаху – комбінований іспит з фаху (письмовий тест, який включає питання з теоретичної граматики; теоретичної фонетики; лексикології; стилістики; історії іноземної мови та усна частина іспиту (непідготовлене мовлення))

 14. Перелік документів для вступу:  Правила прийому до КНУ, Розділ ІІІ, § 3 (http://vstup.univ.kiev.ua/pages/26)

15. Керівник освітньої програми: доц., канд. філол. наук Павличко Оксана Олексіївна

16. Адміністратор програми: доц., канд. філол. наук Кучма Ольга Іванівна

17. Контакти керівника та адміністратора освітньої програми

тел. 044 239-31-68, e-mail: tppnim@ukr.netgerm.phil.trans@univ.net.ua

18. Адреса кафедри і факультету, на якій реалізується програма: 

Національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, кафедра германської філології та перекладу, бульвар Тараса Шевченка, 14, ауд. 103

19. Контакти кафедри і  факультету, на якій реалізується програма:

e-mail: germ.phil.trans@univ.net.ua, тел. 044 239-31-68

20. Веб-сторінки освітньої програми, кафедри, факультету/інституту:

http://philology.knu.ua/

https://www.facebook.com/LehrstuhlGermanistik/

 

 Короткий опис:

Програма має на меті забезпечити комплексну підготовку фахівця з викладання іноземних мов (німецької та англійської), філолога-дослідника, перекладача. Особлива увага буде приділятися отриманню фундаментальних знань у галузі філології, наукових шкіл та напрямів філологічних досліджень;  сучасній міжкультурній комунікації;крос-культурній компетенції, які дозволяють використовувати різноманіття культур не як перепону, а як ресурс організації. Фахову мовну підготовку забезпечать практичні та теоретичні курси німецької та англійської мов (комунікативні стратегії, теорія та практика перекладу), які дозволять студентам отримати навички володіння мовами на фаховому рівні. Дисципліни психолого-педагогічного та методичного блоку дозволять студентам ознайомитися з системою академічної, галузевої науки та наукових установ, особливостями організації науки в Україні; здобути навички у організації професійної освіти; оволодіти методологією організації, планування, проведення  навчального процесу у вищій школі.

Основними дисциплінами, які забезпечують підготовку фахівців, є комплексні дисципліни «Комунікативні стратегії першої та другої мов»,  «Методологія та організація наукових досліджень», «Професійна та корпоративна етика у вищій школі», «Контрастивна лінгвістика», а також «Основи перекладацького менеджменту», «Професійні компетенції перекладача», «Міжкультурна комунікація: теорія і практика», «Психологія та педагогіка вищої школи, педагогічна майстерність викладача»,«Риторика та аргументація для фахівців», «Діалектологія та варіативність мов», «Критика та редагування перекладу», «Фаховий переклад».

Під час навчання студенти проходять перекладацькі та асистентську практики.

Випускники освітньої програми має можливість працювати викладачами німецької та англійської мов у вищих навчальних закладах; філологами-дослідниками; перекладачами.