Дослідницька пропозиція

"Ваша дослідницька пропозиція повинна пройти перевірку на плагіат"

Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 сторінок, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо. Дослідницька пропозиція має продемонструвати вміння майбутнього аспіранта формулювати оригінальні ідеї, його обізнаність із перспективними науковими студіями у філологічній науці, навички аналітичного мислення та наукового письма, здатність аргументувати свою думку й переконати предметну комісію в доцільності здійснення запропонованого дослідження.

 

Структура дослідницької пропозиції

 

1.Назва дослідження.

2.Анотація дослідження (до 500 слів): стислий виклад дослідницької проблеми та запропонованих шляхів її розв’язання з ключовими словами, які обов’язково повинні міститися в тексті анотації.

3.Загальний опис дослідження:

  • Актуальність обраної теми
  • Обґрунтування наукової новизни
  • Теоретична значущість
  • Предмет та об’єкт дослідження
  • Мета дослідження
  • Завдання
  • Очікувані результати
  • Аналітичний огляд основних наукових праць за темою дослідження.

4.Методологія та методи дослідження.

5.План реалізації дослідження – за роками.

Список літератури (від 20 позицій): подається на окремому аркуші і містить наукові джерела, які відображають тематику і актуальність запропонованого вступником дослідження.

Дослідницька пропозиція оцінюється фаховою комісією Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка на вступному іспиті зі спеціальності як його складова за таким критеріями (максимальна оцінка – 30 балів):

  • Наукова новизна та актуальність обраної теми;
  • Аргументованість викладу.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (максимальна оцінка –– 30 балів)

 

 

Наукова новизна

0–5

Заявлена проблема, її аспекти, що пропонується дослідити, методи, за допомогою яких заплановано її вирішувати, не є новими. Тема розроблена у дослідженнях інших авторів.

6–10

Заявлена проблема не є новою, але виділено нові її аспекти або ж запропоновано ті методи дослідження, які раніше для її вивчення не використовували.

11–15

Заявлена проблема та її аспекти, що їх пропонується дослідити, є новими.

 

Аргументованість викладу

0–5

Огляд літератури є механічним переліком імен та праць дослідників, які стосуються заявленої проблеми. Зміст тексту викладено безсистемно, не всі необхідні компоненти структури дослідницької пропозиції представлено, окремі змістові частини тексту повторюються або ж суперечать одна одній. Автор ніяк не обґрунтовує тези, які висловлює.

6–10

Огляд літератури є послідовним переліком праць із заявленої проблеми з поодинокими коментарями автора. Структура тексту в цілому струнка, не вистачає 1-2 компонентів структури дослідницької пропозиції, наявні 1-2 випадки логічної незв’язності викладу чи необґрунтованої повторюваності окремих тез. Іноді автор робить спробу обґрунтувати свої тези, але подеколи припускається логічних чи фактологічних помилок.

11–15

Огляд літератури виконано як системний аналіз ідей, пов’язаних із заявленою проблемою; автор демонструє спроможність формулювати власні аргументовані гіпотези, визначати перспективність теми, а також робити на підставі цього аналізу власні висновки. Структура тексту дослідницької пропозиції струнка, наявні усі її необхідні компоненти, змістові частини  представлені в логічній послідовності, не повторюються і не суперечать одна одній. Тези, що їх висловлює автор, підкріплені логічними міркуваннями чи фактичним матеріалом.

Дослідницьку пропозицію подавати в роздрукованому (разом з усіма документами до к. 87) та електронному (на адресу aspirant85@ukr.net) варіантах для перевірки на плагіат.

За дослідницькі пропозиції, в яких було виявлено плагіат, а також за ті, які не пройшли відповідну перевірку, на вступному іспиті зі спеціальності бали нараховано не буде.