МІРОШНИЧЕНКО ЛІЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА

Доктор філологічних наук, професор кафедри зарубіжної літератури

Закінчила факультет романо-германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1994 р. за спеціальністю «філолог, викладач англійської, французької та нідерландської мов, перекладач з англійської та нідерландської мов», аспірантуру при кафедрі зарубіжної літератури у 1997 р.

Кандидат філологічних наук з 2000 р., дисертація за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн. Тема кандидатської дисертації: «Філософські домінанти художнього світу у романах морської трилогії Вільяма Ґолдінґа «До краю землі»».

Доктор філологічних наук з 2016 р., дисертація за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн. Тема докторської дисертації: «Проекції скептицизму в сучасному британському романі: ґенеза, традиція, поетика».

Працює на кафедрі зарубіжної літератури з 1998 р., з 2008 р. – доцент, а з 2017 р. – професор цієї ж кафедри.

Стажувалася в Единбурзькому (1995) та Луїзіанському (2001) університетах. Працювала запрошеним професором в університеті імені Монтеня м. Бордо (2017).

Наукові інтереси: сучасний британський роман, література та філософія, жіноча проза, нідерландська література, історія зарубіжної літератури.

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі співавтор навчального посібника «Нарис історії нідерландської літератури» (2002) з грифом МОН України.

Викладає курси

  • Історія зарубіжної літератури західноєвропейського Середньовіччя та Відродження
  • Історія зарубіжної літератури XVII століття
  • Історія зарубіжної літератури ХІХ століття
  • Історія зарубіжної літератури ХХ—поч. ХХІ століть

спецкурси для магістрів

  • «Модуси секулярності» в сучасному англомовному романі
  • Літературний скептицизм

Вибрані публікації

1. “A Long Interior Journey” of Kate Brown as Border Crossing: Gender, Age, and Class in Doris Lessing’s The Summer Before the Dark // RespectusPhilologicus. 2017, Nr. 32 (37). P. 70–79.

2. Проекції скептицизму в сучасному британському романі: ґенеза, традиція, поетика : Монографія /Лілія Мірошниченко. – К.: Генеза, 2015. – 384 с.

3. «Who will be the last… to seek this place for what it was»: ПоетичнарефлексіяФ. Ларкіна// Літературознавчістудії. – 2015. – Вип. 1 (44). Ч. 2. – К. : ВПЦ«Київ. університет». – С. 3—18.

4. William Golding: 1983 // Wisniewski T., Malcolm D., Szuba M., Nalewajk Ż. (eds.). Stories for the Future. A Between Almanach. – Gdańsk: Maski Press, 2015. – P. 225–230.

5. Скептицизм і література: перечитуючи «Володаря мух» Вільяма Голдінга // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – 2015. – Вип. 128. – Л.: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2015. – С. 243–252.

6.  Scepticism as Structure in William Golding’s Darkness Visible // Nabytovych I. (ed.). Spheres of Culture. – Vol. XII. – Lublin, 2015. – P. 155–164.

7.  РелігійнийскептицизмДевідаЛоджа// Літературознавчістудії. – 2015. – Вип. 43. Ч. 2. – К. : ВПЦ«Київ. університет». – С. 37–53.

8.  Архітектура і література у романі Вільяма Ґолдінґа «Шпиль»// Синтез мистецтв. In Memoriam професора С.М. Пригодія, 2015. – C. 90-99. – Режим доступу: http://philology.knu.ua/files/zbirka-syntez-mysteztv.pdf

9.  Британский интеллектуал: преодолевая отвращение к слову на букву «и» // Вестник МГЛУ. Научно-теоретический журнал. Серия 1. Филология. – 2014. – № 2 (69). – Минск: УО МГЛУ. – С. 171–178.

9.  Скептична свідомість автора та способи її оприявнення у романі Доріс Лессінґ «Ущелина» // Cучасні літературознавчі студії: Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 11. Гол. ред. Н.О. Висоцька. – К. : Вид. центр КНЛУ. – C. 374–386.

10. «We’ll Land Together on That Shore»: Sceptical Mind in Doris Lessing’s The Cleft // Kucala B., Kusek R. (eds.). Travelling Texts: J.M. Coetzee and Other Writers. (Text–Meaning–Context: Cracow Studies in English Language, Literature and Culture). – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014. – Vol. 10. – P. 305–319.

11. Не скептичний Девід Г’юм (До питання про літературний скептицизм) // Мова і культура. (Науковий журнал). – 2013. – Вип. 16. – Т. IV (166). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго. – С. 14–19.

12. Скептицизм Сократа і сучасний англійський роман // Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.] : У 2 т. / редкол. : Т. М. Потніцева (відп. редактор) [та ін.]. – 2013. – Вип. XVII. – Т. 2. – Д.: Вид. Дніпропетр. нац. ун-ту. – С. 119–125.

13. Скептицизм як гуманізм. Емпіризм Г’юма і сучасні романні практики // Н.О. Висоцька (гол. ред.). Cучасні літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність: літературні виміри: Збірник наукових праць. 2013. – Вип. 10. – К. : Вид. центр КНЛУ. – С. 242–254.

14.  Антискептичний полюс у романі Доріс Лессінґ «Золотий зошит» // Наукові записки Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя. Філол. науки. – 2012. – Кн. 2. – С. 99–104.

15.  Гераклітовий вогонь у романі В. Ґолдінґа «Видима темрява» // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 39. – К. : ВПЦ «Київ. університет». – С. 80–87.

16.  Історія та ностальгія у романах Доріс Лессінґ // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Філологічні науки. – 2012. – № 3. – С. 173–180.

17.  Наративізація життя у романі Доріс Лессінґ «Альфред та Емілі» // Від бароко до постмодернізму: Зб. наук. праць. – 2012. – Вип. XVI. – Д.: Вид. Дніпропетр. нац. ун-ту. – C. 184–189.

18. Оксиморон та нові смисли у «Видимій темряві» В. Ґолдінґа // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.М. Каразіна. – № 994. – Серія: Філологія. – 2012. – Вип. 64. – С. 184–191.

19. Паратекст і його функції у романі Доріс Лессінґ «Ущелина» // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – 2012. – Вип. 124. – Л.: Львів. нац. ун-тім. І. Франка, 2012. – С. 269–277.

20. Нарис історії нідерландської літератури : навчальний посібник / Наталія Жлуктенко, Ярослав Довгополий, Лілія Мірошниченко та ін. – К., Юніверс, 2002. – 192 с.

 

e-mail: l.miroshnychenko@knu.ua