Програма розвитку кафедри стилістики та мовної комунікації на 2016-2021 р.р.

П Р О Г Р А М А     Р О З В И Т К У

кафедри стилістики та мовної комунікації Інституту філології

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

на 2016-2021 рр.

 

1. Обґрунтування необхідності створення програми

 

Кафедра стилістики та мовної комунікації Інституту філології створена в червні 2016 року внаслідок реорганізації та об’єднання кафедр історії та стилістики української мови й кафедри української філології для неспеціальних факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Університетський статус кафедри – випускова, що розробляє та забезпечує науково-методологічні й навчально-методичні засади сучасної лінгвістичної освіти для підготовки бакалаврів, магістрів філології, спеціалістів вищої кваліфікації – докторів і кандидатів філологічних наук (докторів філософії).

Інший напрямок діяльності кафедри – розробка та впровадження в навчальний процес університетської підготовки фахівців різних спеціальностей, інноваційних програм із функціональної та комунікативної лінгвістики, які дозволять сформувати в майбутніх фахівців відповідні суспільним і фаховим потребам лінгвістичні компетенції.

Предметність пізнавально-дидактичних і дослідницьких завдань кафедри полягає в аналізі, науковому представленні та формуванні лінгвістичних компетентностей у філологів / випускників інших спеціальностей щодо стану і статусу української літературної мови як державної, її суспільних функцій, стилістичного ресурсу й потенціалу в мовній комунікації, комунікативних стратегій і тактик, здатності бути інтелектуальним інструментом в ефективній структурації наукової свідомості.

Назва, статус і перспективні напрямки роботи кафедри об’єктивовані сучасними суспільними вимогами до університетської освіти, тенденціями розвитку лінгвістичного знання, а також досвідом викладання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка інноваційного мовознавства, що спирається на функціональну стилістику, впровадженням нових для університетської освіти спеціалізацій із медіалінвгістики та лінгвістичної експертизи.

У модерному світі, де глобальний інформаційний простір визначає конкурентність знань та університетів як інституціональних центрів сучасних держав, мовна комунікація є індикатором цієї конкурентності. Кафедрі стилістики та мовної комунікації надається, отже, особлива функція – титульного представлення ресурсу та можливостей українського мовознавства ефективно працювати у висококонкурентному середовищі світових університетів та відповідних університетських структур.

Назва кафедри й визначені в її номінації напрямки роботи корелюють із аналогічними в інших світових рейтингових університетах, що дозволяє твердити про сучасність й академічну перспективність кафедри стилістики та мовної комунікації. Так, у Кембріджському університеті (Великобританія) дослідницька діяльність і відповідна фахова підготовка студентів об’єднуються пошуковою темою «LanguageCommunicationandComprehension», що дисциплінарно представлено в еволюції, соціальних, культурних і філософських перспективах мовної комунікації, циклі дисциплін із комунікативної лінгвістики та ін. У Стенфордському університеті (США) кафедра комунікації пропонує студентам широкий спектр дисциплін із функціонального ресурсу мови в суспільстві (від номінації «Мова в суспільстві» – до поглибленого аспектного вивчення стилістичної семантики і прагматики, соціолінгвістики, психолінгвістики та ін.). Департамент лінгвістики Чиказького університету (США) пропонує для академічних студій спеціалізації «DepartmentofCinemaandMediaStudies»цикл дисциплін, що формують комунікативну компетенцію сучасного освіченого фахівця, зокрема «Мову культури», «Мову культури і мислення», «Соціолінгвістику», «Психолінгвістику» та ін.

В Оксфордському університеті (Великобританія) центр «PhilosophyandModernLanguages»зосереджений на вивченні найбільш важливих проблем функціонування мови та ідей, із особливою увагою до стилістики, термінології та мовних стратегій в аспекті їх комунікативного потенціалу («Itdevelopsattentiontostylisticandterminologicaldetailandrhetoricalstrategies…»).

Комунікативний ресурс мови, визначений її стилістичним потенціалом, опрацьовується в академічних програмах Массачусетського технологічного інституту Linguisticsandphilosophy», «Comparativemediastudies»),Бостонського університету, де в «CollegeofCommunication»існують освітні програми «Communicationstudies», «MassCommunicationandlaw»та ін.

Департаменти, кафедри, освітні програми, номінація і предметність яких корелює з кафедрою стилістики та мовної комунікації Київського національного університету імені Тараса Шевченка, успішно функціонують практично в усіх рейтингових університетах світу. Так, UniversityCollegeLondon– Великобританія (за рейтингом QSWorldUniversityRankingsпосідає 7 місце у світі у 2016 р. та 2 місце в Європі й Великобританії) має центр «Culture, communicationandmedia» й відповідну програму «AppliedLinguistics»,VictoriaUniversityofWellington– Нова Зеландія (229 у світовому рейтингу) її CaliforniaUniversityofPennsylvaniaу спеціальних циклах викладання зосереджують увагу на комунікативному ресурсі мови в дисциплінах медіалінгвістики та юрислінгвістки. Один із найпрестижніших NottinghamTrentUniversity(Великобританія) пропонує окремий бакалаврський набір на спеціальність «LinguisticsandMedia», один із найбільших у Швеції UmeaUniversityв департаменті дослідження мов пропонує курс «Юридична лінгвістика», так само UniversityofYork(Канада) має окрему магістерську програму з юридичної мови.

HofstraUniversity(США), що посідає 418 місце у рейтингу Forbs, з ендавментом у 412 млн. дол. і престижністю, визначеною місцем президентських дебатів у 2008 і 2012 рр., має окрему університетську структуру «TheInstituteforForensicLinguistics, ThreatAssessment, andStrategicAnalysisatHofstraUniversity»й окрему магістерську програму з юрислінгвістики. Аналогічні магістерські програми з юрислінгвістики мають AstonUniversity(Великобританія), CardifUniversity(Великобританія) й інші світові університети.

Тенденції розвитку університетського мовознавства у слов’янському освітньому просторі узгоджуються зі світовими. Так, у Санкт-Петербурзькому державному університеті і Пермському державному університеті потужно працюють кафедри мовленнєвої комунікації, що зосереджені на проблемах медіалінгвістики. В Московському державному лінгвістичному університеті є кафедра лінгвістики та професійної комунікації у галузі медіатехнологій, в Омському державному університеті – кафедра стилістики і мови масових комунікацій, а в Далекосхідному федеральному університеті (ДВФУ) – кафедра лінгвістики і міжкультурної комунікації. У Сибірському федеральному університеті окремою структурою є Інститут філології та мовної комунікації, а у Вроцлавському університеті (Польща) на філологічному факультеті вивчають соціальні комунікації з циклом лінгвістичних дисциплін та ін.

Таким чином, освітня та наукова перспектива кафедри стилістики й мовної комунікації Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка визначена актуальними тенденціями розвитку університетських знань у світі, необхідністю створення та впровадження інтегрованих в академічний простір провідних університетів світу інноваційних програм, навчальних практик і наукових досліджень, формування фахових спеціалізацій, що є релевантними потребам сучасного суспільства, забезпечення студентоцентричних принципів навчальної та дослідницької роботи.

2. Прогноз тенденцій розвитку кафедри

 

Кафедра стилістики та мовної комунікації як інноваційний підрозділ у структурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка вибудовує академічну стратегію відповідно до завдань, визначених державним статусом української мови, її комунікативним потенціалом у суспільстві, потребою у відповідності до освітніх і наукових фахових напрямків роботи викладачів законодавчим засадам Української держави, Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету та державної комплексної програми розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2015-2022 рр.

Пріоритетність напрямківроботи кафедри будуватиметься на академічній традиції філологічної освіти, інтегрованій у світовий університетський простір, зокрема передбачається:

 • розробити та запропонувати для впровадження комплексну Концепцію викладання української мови в Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • науково обґрунтувати й активізувати практичну роботу над впровадженням в університеті нових спеціалізацій і магістерських програм для філологів з юрислінгвістики, лінгвістичної експертизи, політичної лінгвістики, бізнес-лінгвістики, що скорелює поступальний розвиток університетського мовознавства з програмами підготовки у провідних університетах світу, а також забезпечить українське суспільство необхідними фахівцями з мовної комунікації;
 • підготувати навчальні плани, програми, науково-методичну літературу з відповідних спеціалізацій;
 • розробити і впровадити в навчальний процес принципово нові програми з викладання української мови на непрофільних факультетах, де комунікативні компетенції спиратимуться на знання природи, структури і функцій наукової української мови, її жанрову диференціацію та фахову термінологію;
 • продовжити роботу над виданням і представленням у нових науковометричних світових базах наукового збірника «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика», що входить до міжнародних наукових баз РІНЦ та ResearchBib;
 • створити наукову проблемну студентську групу для роботи над новими словами та фразеологізмами в українських медіа, їх лексикографічним представленням із метою аналізу сучасних тенденцій розвитку української літературної мови;
 • підвищувати науковий рівень викладачів кафедри відповідно до визначених стандартів і кваліфікаційних критеріїв системі атестації науково-педагогічних кадрів України;
 • об’єднати студентів різних спеціальностей і факультетів навколо підготовки і проведення щорічного фестивалю української мови «Style-m-k-FEST»з метою інтеграції академічного знання про мову з культурними та комунікативними запитами сучасної молоді.

 

3. Концепція розвитку кафедри

 

3.1. Орієнтири концепції

Принципи та орієнтири Концепції розвитку кафедри стилістики та мовної комунікації  Київського національного університету імені Тараса Шевченка визначаються пріоритетними напрямками цього структурного підрозділу. Напрямки роботи зорієнтовані на створення модерної ефективної стратегії змін в освіті, що визначає конкурентну якість освітніх послуг. Синтез традиційних університетських підходів до освіти та інноваційного знання, методів, програм і спеціалізацій формує зміст гуманітарної підготовки фахівців нашого часу й організації освітнього процесу.

Завдання кафедри стилістики та мовної комунікації полягають у:

 • підготовці сучасних висококваліфікованих філологів, які здобувають фундаментальну університетську освіту й відповідну спеціалізацію, що поєднуються зі здатністю творчо мислити, сприймати й використовувати інноваційне знання, мати фахові здібності та навички, що задовольняють суспільні потреби;
 • лінгвістичному забезпеченні знань про комунікативний потенціал мови, її функціональний ресурс, здатність бути ефективним інструментом наукової свідомості у майбутніх фахівців різних спеціальностей.

Орієнтири концепції розвитку кафедри стилістики та мовної комунікації узгоджуються зі стратегічними завданнями, які передбачають системну роботу над інноваційним знанням зі створення актуальної для університету Концепції викладання української мови; інтеграції лінгвістичної освіти та її спеціалізованих напрямків у міжнародний освітній простір; впровадження нових програм і принципів підготовки філологів, а також студентів непрофільних факультетів; зосередженості колективу кафедри на розробці актуальної лінгвістичної проблематики; розширенні міжнародних фахових зв’язків – активної участі у спільних освітніх і наукових проектах, публікаціях, з’їздах, симпозіумах і конференціях, участі у професійному університетському обміні викладачами та інших формах фахового університетського спілкування.

Особлива увага в орієнтирах концепції надається міжнародним публікаціям членів кафедри, їх участі у грантових проектах, дослідницьких групах із міжнародним статусом, що розробляють важливі для України та світового співтовариства фахові проблеми.

Водночас орієнтиром кафедри є подальша апробація наукового періодичного збірника «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика» в міжнародних науковометричних базах і розширення кола зарубіжних фахівців, які публікуються в ньому.

 

3.2. Обґрунтування концептуальної ідеї розвитку кафедри

 

Концептуальна ідея кафедри визначена її предметністю, завданнями та місцем у структурі університету: кафедра працює як навчальний та науково-дослідницький підрозділ університету над забезпеченням сучасноїлінгвістичної підготовки філологів і фахівців інших факультетів університету. Орієнтиром у роботі кафедри є зосередженість на інноваційному знанні, міжнародній представленості результатів наукової роботи, що забезпечить входження університету до світових рейтингів і сприятиме піднесенню статусу української науки і культури.

Робота кафедри має комплексний характер, де інтегровані навчально-виробнича та науково-дослідницька діяльність, кадровий резерв кафедри формується за рахунок підготовки кандидатів і докторів наук через аспірантуру й докторантуру.

 

4. Призначення, мета і завдання кафедри

 

Кафедра стилістики та мовної комунікації є випусковою для бакалаврів спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова», магістрів освітніх програм «Лінгвістика в суспільній комунікації: українська та іноземна мови»», «Українські філологічні студії: українська мова та література», а також кандидатів наук (докторів філософії), докторів наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Відтак, мета й завдання кафедри визначені систематичною науковою та навчально-методичною роботою, зорієнтованою на міжнародний досвід у впровадженні модерних підходів до сучасної лінгвістики. Потенціал кафедри скорегований відповідно до її завдань – роботою в аудиторії майбутніх мовознавців, а також викладанням української мови в аудиторіях непрофільних факультетів.

Спеціальні завдання кафедри визначені можливостями колективу кафедри викладати студентам інших країн іноземними мовами (англійською, слов’янськими), необхідною розробкою для таких цілей спеціальних дидактичних матеріалів.

 

5. Пріоритетні напрямки роботи кафедри

 

Відповідно до визначених завдань кафедри, пріоритетними напрямками наукової, навчальної та навчально-методичної роботи залишаються забезпечення високої якості освіти, інноваційна зорієнтованість науково-дослідницьких робіт, висока фахова підготовка та перепідготовка професорсько-викладацького складу, системна навчальна і виховна роботи зі студентами, участь у міжнародних наукових проектах, конференціях, симпозіумах, дослідницька робота у студентських гуртках, проблемних групах, інших формах наукової та виховної роботи зі студентами.

Освітня та науково-дослідницька стратегія розвитку кафедри на 2016-2021 рр. вибудовуватиметься як студентоцентрична і передбачатиме переорієнтацію на сучасні суспільні запити студентства, а отже, принципову зміну методологічної та методичної парадигми університетського викладання дисциплін мовознавчого циклу, де:

- дидактика статики, пасивного засвоєннявже відомого, апробованого лінгвістичного знання змінюється

на

дидактику активного, інноваційно зорієнтованого знання,що формує творчі навички, самостійну роботу студента з фаховим матеріалом;

 

- дидактика абсолютизації традиції, незмінності світоглядних, етичних і фахових орієнтирів змінюється

на

дидактику еволюції традиції, гармонізації світогляду з тенденціями інтелектуального розвитку модерного світу;

 

- дидактика самодостатності фахового знання у студентській аудиторії змінюється

на

дидактику публічної оцінки, рейтингу критичного аналізу запропонованого викладачами матеріалу як відповідного сучасним тенденціям розвитку науки;

 

-  дидактика локального виміру якості фахової освіти змінюється

на

дидактику універсальних, міжнародних критеріїв оцінки знань і суспільних сфер їх застосування, що дозволить університетським мовознавцям набути нових модерних конкурентних характеристик;

 

- дидактика зосередженості на індивідуальних, переважно викладацьких наукових проектах змінюється

на

дидактику колективного наукового пошуку, з обов’язковим залученням до перспективних проектів студентів, аспірантів, міждисциплінарного фахового потенціалу науковців університету та НАН України.

 

6. Основні механізми реалізації Програми розвитку кафедри

 

6.1. Організація навчального процесу та методичне забезпечення дисциплін кафедри в умовах створення загальноєвропейського освітнього порталу

Визначена Статутом університету головна мета освітньої діяльності кафедри – підготовка конкурентоспроможних фахівців, які здобули необхідні знання та навички відповідно до загальнодержавних і міжнародних критеріїв та стандартів університетської освіти.

Комплексний характер діяльності кафедри потребує від викладачів забезпечення високого науково-теоретичного, методичного та фахового рівня роботи в аудиторії, що водночас спирається на інноваційні підходи в сучасній дидактиці вищої школи.

Основними механізмами реалізації програми розвитку кафедри є:

 • інтеграція до європейської освітньої моделі, врахування досвіду, практик і стандартів європейського освітнього простору;
 • поглиблення зв’язку теоретичної освіти з практикою, орієнтацією на комунікативні потреби суспільства, запити роботодавців;
 • застосування у процесі навчання нових методик підготовки, інтерактивних принципів викладання, тестування, що дозволить більш ефективно працювати у студентській аудиторії;
 • створення на кафедрі робочих груп із моніторингу і вдосконалення навчальних дисциплін;
 • підготовка нових підручників і посібників із дисциплін кафедри;
 • розробка та видання навчально-методичної літератури з дисциплін кафедри для самостійної роботи студентів;
 • активізація ефективного зв’язку з випускниками кафедри з метою вдосконалення освітнього процесу;
 • розвиток сайту кафедри як інноваційного інформаційного джерела про кафедру, її викладачів, освітню та наукову діяльність колективу;
 • вдосконалення консультаційної та індивідуально-методичної роботи: стажування, наукове консультування, взаємовідвідування та контрольне відвідування, відкриті заняття;
 • активізація в навчальному процесі різного типу практик, гурткової роботи, що підвищують професійну підготовку фахівців;
 • системного кваліфікованого керівництва курсовими, бакалаврськими, магістерськими програмами.

 

6.2. Організація науково-дослідницького процесу

Науково-дослідницька робота кафедра вибудовується на принципах науково-дослідницької роботи університету. Перспектива діяльності кафедри в науково-дослідницькій роботі здійснюватиметься у таких напрямках:

 • визначення, формулювання та розробка нових напрямків мовознавчої науки, її актуальних проблем і дискусійних питань;
 • координація перспективної тематики і проблематики в лінгвістиці з інститутами НАН України, зарубіжними та українськими університетами;
 • розширення наукових контактів і спільної дослідницької роботи в галузі міждисциплінарного наукового знання;
 • актуалізація публікацій у міжнародних науковометричних виданнях;
 • підготовка та публікація видань книжкового типу з актуальних проблем мовознавства;
 • підвищення вимогливості до керівників аспірантів і докторантів у формулюванні тем, якості та строках захисту дисертацій;
 • сприяння впровадженню наукових результатів в освітній процес;
 • розвиток кадрового потенціалу кафедри.

 

Наукова та виховна робота зі студентами

Мета і завдання наукової та виховної роботи кафедри зі студентами полягає у формуванні гармонійної особистості фахівця-філолога, науковця, громадянина України, в якому поєднуються глибокі знання, національна свідомість, духовність і культура.

Для досягнення поставленої мети кафедрою передбачається системна робота в напрямках:

 • активної взаємодії з органами студентського самоврядування, зокрема студентським парламентом, профкомом, науковим товариством студентів і аспірантів;
 • активізації роботи кураторів, керівників гуртків і практик;
 • підтримка й заохочення студентів до наукової роботи, участі в олімпіадах, конкурсах, підготовці ювілейних дат та ін.;
 • активізація виховної роботи в академічних групах, гуртожитку, під час виїзних практик, екскурсій та ін., виховання громадянської свідомості в міжособистісному спілкуванні між викладачами і студентами.

 

Міжнародні та міжвузівські зв’язки кафедри

 

Кафедра стилістики та мовної комунікації Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка розширюватиме, поглиблюватиме і встановлюватиме нові міжнародні та міжвузівські зв’язки, враховуючи світову наукову й культурну перспективу сучасного мовознавства, піднесення статусу університету та кафедри у міжнародній науковій комунікації.

Плідна постійна співпраця кафедри в міжнародних наукових структурах й організаціях, таких як Міжнародний комітет славістів, Дні української науки в Македонії, конференції регулярного циклу в Польщі, Македонії, Білорусії, Південної Кореї, інших країн має набути в діяльності кафедри нових вимірів.

Як співорганізатор та учасник міжнародного з’їзду славістів (Сербія, 2017 р.), кафедра розвиватиме наукові зв’язки в різних формах наукового співробітництва з мовознавцями-славістами Європи й інших країн світу: передбачаються публікації кафедри в європейських та американських фахових виданнях, що входять до світових науковометричних баз даних; організаційна і фахова робота авторитетних зарубіжних вчених у складі редакційної колегії наукового періодичного збірника «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика», що входить до науковометричних баз РИНЦ, ResearchBib; спільні наукові публікації, міжнародні проекти, конференції, наукове рецензування зарубіжних видань, участь у роботі редакційних колегій зарубіжних науковометричних видань та ін.

Кафедра розвиватиме міжнародні наукові зв’язки в аспекті підготовки україністів-мовознавців для зарубіжних країн, поглиблюватиме наукову інтеграцію через різні форми викладання фахових дисциплін у західних університетах, викладання профільних для кафедри дисциплін зарубіжними викладачами студентам Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також обміну студентами та аспірантами.

Мета і завдання міжнародної співпраці кафедри – піднесення фахового авторитету філологів, статусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка серед світової спільноти.

 

6.3. Підготовка професорсько-викладацького складу

Станом на серпень 2016 р. на кафедрі стилістики та мовної комунікації працює 16 штатних викладачів. Штатних ставок – 16. З них докторів наук – 2: Шевченко Л.І., Климентова О.В. Вчене звання професора має Шевченко Л.І. Наукові ступені кандидата наук і вчене звання доцента мають  Дядищева-Росовецька Ю.Б., Дергач Д.В., Луценко О.І., Шулінова Л.В., Андрєєва Т.М., Пятецька О.В., з науковим ступенем кандидата наук – Калєтнік А.А., Сизонов Д.Ю., Зінченко Н,В., Іванова О.В., Івахненко Т.П., Овсейчик С.В., Федосій О.О. Без наукового ступеня і звання – Пінчук М.О.

Кафедра працюватиме над підвищенням професійного рівня професорсько-викладацького складу шляхом:

 • запровадження актуальних та ефективних методів підготовки й атестації науково-педагогічних кадрів, що відповідають законодавству України й регламентовані документами Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • підвищенням вимог до викладання профільних дисциплін кафедри професорсько-викладацьким складом;
 • залученням до викладацького складу кращих випускників аспірантури кафедри;
 • забезпеченням читання профільних дисциплін кафедри фахівцями, які мають науковий ступінь і звання, відповідні профілю кафедри наукові публікації;
 • сприянням ефективним результатам наданих творчих відпусток і стажування, їх фаховому аналізу та можливості впровадження в освітню практику;
 • підвищенням якісних характеристик потенціалу кафедри через отримання наукових звань доцента і професора;
 • роботі з підготовки науково-викладацьких кадрів через аспірантуру та докторантуру.

 

6.4. Перспективний план навчальних і наукових публікацій кафедри

Кафедра працює над такими книжковими виданнями:

 • Лінгвістична експертиза, підручник, 2017 р.;
 • Теорія медіалінвгістики, підручник, 2018 р.;
 • Нові слова і фразеологізми в українських медіа, словник (2017-2021 рр., щорічне видання);
 • Українська наукова комунікація, підручник, 2018 р.

Крім того, колективом кафедри готуються до друку монографії, посібники, цикли статей з актуальних проблем статусу та функціонування української літературної мови, її стилістичного та комунікативного ресурсу.

 

7. Основні умови успішного здійснення програми

 

Основними умовами успішного здійснення програми розвитку кафедри стилістики та мовної комунікації  є:

 • ефективний добір науково-викладацького складу кафедри відповідно до професійного рівня, фахової спеціалізації та нормативних документів, що відповідають статусу університету і законодавству України;
 • системна, послідовна й ефективна робота колективу кафедри над вирішенням поставлених у Програмі розвитку кафедри питань;
 • ефективна співпраця з керівництвом Інституту філології та Київського національного університету імені Тараса Шевченка з вирішення актуальних проблеми навчально-педагогічної, наукової, організаційної та виховної роботи, які стоять перед колективом університету, структурним підрозділом якого є кафедра стилістики та мовної комунікації.

 

 

Програму підготувала в.о. завідувача кафедри стилістики та мовної комунікації д. філол. н., проф. Шевченко Л.І.

 

В.о. завідувача кафедри

стилістики та мовної комунікації

д. філол. н., проф.                                                                Шевченко Л.І.

 

Програму обговорено й прийнято за основу діяльності рішенням кафедри стилістики та мовної комунікації (витяг із протоколу засідання кафедри № 1 від 30 серпня 2016 року).

 

В. о. завідувача кафедри

стилістики та мовної комунікації

д. філол. наук, проф.                                                           Шевченко Л.І.

 

Директор

Інституту філології

д. філол. н. проф.                                                                 Семенюк Г.Ф.