Анотація освітньої програми – 2016 року. Магістр.

Освітня програма

«Російська мова і література та іноземна мова: сучасні теоретичні і прикладні студії»

 

Освітній ступінь – Магістр. Денна форма навчання.

 

Навчання в магістратурі за освітньою програмою: „Російська мова і література та іноземна мова: сучасні теоретичні і прикладні студії”, спеціальності: 035 Філологія спрямоване на забезпечення комплексної підготовки висококваліфікованих  фахівців із:

 • російської мови в теоретичних та прикладних вимірах
 • історії російської літератури в теоретичних та прикладних вимірах
 • західноєвропейської мови (другої мова - англійська німецька/французька/  іспанська/італійська) в теоретичних та прикладних вимірах.

Освітня програма передбачає:

 • високий теоретичний і прикладний рівень викладання всіх обов’язкових гуманітарних дисциплін, лінгвістичних та літературознавчих  курсів українською, російською, англійською  мовами;
 • викладання комплексу теоретичних дисциплін, що забезпечують фундаментальну підготовку, професійний рівень, світогляд сучасного фахівця у галузі російського мовознавства та літературознавства, а також англійського мовознавства (або фахівця у галузі іншої західноєвропейської мови); 
 • викладання російської та іноземних мов з урахуванням усіх сфер сучасної комунікації, з використанням традиційних та модерних інформаційних та методичних технологій, автентичних підручників та посібників;
 • викладання англійської /GeneralEnglish/ (або іншої західноєвропейської) мови  з урахуванням новітніх трендів віртуального та інтерактивного навчання;
 • забезпечення сучасних гуманістичних світоглядних настанов, високого рівня теоретичного осмислення сучасних мовознавчих та літературознавчих проблем шляхом поетапної підготовки та апробації магістерського дослідження;
 • формування практичних навичок у сферах самостійної науково-дослідницької роботи, викладання російської мови як рідної та нерідної у середніх та вищих навчальних закладах, літературного редагування, дискурсивного аналізу тексту, лінгвістичної експертизи, лінгвістичного забезпечення реклами, комерційного іменування, політичного медіа тексту,компаративного аналізу  мов.

Освітня програма включає три спеціалізації із дисциплінами вільного вибору студента: «Мовознавство», «Літературознавство», «Мова і література в сучасних наукових парадигмах».

 

Спеціалізація: «Лінгвістика» включає курси, що охоплюють  найбільш результативні теоретичні та практичні сучаснімовознавчі напрямки – медіалінгвістику, міжкультурну комунікацію, лінгвістичну експертизу, дослідження віртуальної комунікації, сугестологію, лінгвокогнітивне моделювання людини, лінгвістичне програмування поведінки людини та маніпулятивні технології.

Спеціалізація: «Літературознавство» спрямована на вивчення новітніх літературознавчих та культурологічних теорій, а саме – контекстуалізації літературного твору, аналітики художнього тексту, специфіки діалогу як культурної практики, взаємодії медійних систем у художньому творі (живопис, кінематограф, електронні ЗМІ).

Спеціалізація: «Мова і література в сучасних наукових парадигмах» включає курси, що охоплюють найбільш перспективні напрями досліджень сучасного мовознавства – медіалінгвістики, сугестивної лінгвістики, дискурсології, забезпечує формування навичок лінгвістичної експертизи та літературного редагування; сучасних літературознавчих концепцій, передусім – найвищого рівня наукової експертизи тексту як жанрової, наративної, поетологічної метаструктури, їх взаємодії, новітнього розуміння національної літератури у колі інших літератур та культурних кодів, специфіки літературного тексту стосовно художніх та нехудожніх дискурсів, інтермедіальність літератури як традиційна (література у колі мистецтв, література як реалізація текстуальних практик), так і інноваційних тенденцій – література і ЗМІ, література та електронні технології, побутування літературного тексту у комп’ютерному просторі та моделювання літературознавчого дискурсу.

 

Усі спеціальності забезпечені фундаментальними курсами з найактуальніших теоретичних та прикладних лінгвістичних, літературознавчих філологічних напрямків через соціально-комунікативну практику, набуття та удосконалення  спеціальних навичок та навичок спілкування,  що є вимогою світової освіти на сучасному етапі, розвиток лідерських якостей, здатності до самостійного і логічного мислення, аргументованого викладу думки та ефективного спілкування зі співрозмовником, сприйняття явищ засвоєної мови, літератури та культури в контексті української та світової  культур.

Наша освітня програма готує фахівця:

 • до викладацької  роботи у ВНЗ
 • викладання російської мови як іноземної,
 • до науково-дослідної та аналітичноїроботи
 • роботи наукового редактора,
 • здійснення лінгвістичної експертизи текстів
 • до роботи у сфері бізнесу, PR, ЗМІ, у сфері надання інформаційних послуг, радіомовлення та телевізійного мовлення, видавничої діяльності
 • до досліджень йекспериментальнихрозробок у сферісуспільних і гуманітарних наук.

 

Освітня програма передбачає дві практики - асистентську, переддипломну, під час яких студенти набувають досвід викладання мов (російської, англійської) та російської літератури у ВНЗ, здійснюють наукове дослідження в межах найбільш перспективних тенденцій сучасної лінгвістики та літературознавства.

Навички глибокого самостійного наукового дослідження студенти мають набути під час написання  кваліфікаційної роботи магістра з проблем сучасного мовознавства та літературознавства.

Високий рівень теоретичної і практичної підготовки за освітньою програмою забезчують професори і доценти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випусковою є кафедра російської  філології (завідувач – д.філол.н., проф. Олена Степанівна Снитко), на якій працюють шість докторів філологічних наук, які мають звання професора, вісім кандидатів філологічних наук, які мають звання доцента та один кандидат наук, асистент.