Литвинов Олександр Олександрович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів.

 

У 1992 р. закінчив Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов ім.. Н.Ккрупської за спеціальністю: «англійська та іспанська мови», у 2010 році – аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету по кафедрі граматики та історії англійської мови.

З 2003 по 2015 роки. працював у Київському національному лінгвістичному університеті, з 2015 року працює на посаді доцента кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів Інституту філології.

У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Семантико-когнітивні та прагматичні особливості номінативних одиниць на позначення зорової поведінки персонажів (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози)».

Наукові інтереси: лінгвістична семантика, когнітивна лінгвістика, лінгвістична прагматика, лінгвокультурологія, дискурсологія, невербальна комунікація, методика викладання іноземних мов.

Брав участь у багатьох наукових конференціях та семінарах у різних ВНЗ України

Є автором 23 публікацій, із яких 21 наукова та 2 навчально-методичного характеру, у тому числі 9 наукових статей, опублікованих у фахових виданнях України, та навчальний посібник «Англійська мова для студентів для студентів хімічних спеціальностей. Частина ІІ. / Укл. В. І. Давидов, О. О. Литвинов. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. – 112 с.

Викладає курси:

 • Англійська мова

Основні праці:

 1. Литвинов О. О. Зорова поведінка мовця як підсистема невербальної комунікації / О. О. Литвинов // Наукові записки. Серія "Філологічна" : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 22‑23 квітня 2010 р. "Міжкультурна комунікація : мова – культура – особистість". – Острог : Вид-во нац. ун-ту "Острозька академія", 2010. – № 16. – С. 168–177.
 2. Литвинов О. О. Номінації зорової поведінки в термінах відмінкової граматики / О. О. Литвинов // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2010. – Ч. 2, № 13. – С. 105–115.
 3. Литвинов О. О. Ситуативні фактори варіативності номінацій зорової поведінки / О. О. Литвинов // Вісник Київського національного лінгвістичного ун-ту. Серія "Філологія". – К. : Вид. центр КНЛУ, 2010. – Т. 13, № 1. – С. 136–142.
 4. Литвинов О. О. Функціонально-прагматичний аспект номінацій зорової поведінки в сучасному англомовному художньому дискурсі / О. О. Литвинов // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – 2010. – № 9. – С. 39–43.
 5. Литвинов О. О. Проблеми функціональної категоризації дієслівзорової перцепції в сучасній англійській мові / О. О. Литвинов // Лінгвістика та лінгводидактика у сучасному інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф., 4–6 квітня 2007 р. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2007. – С. 168–171.
 6. Литвинов О. О. Номінативний аспект репрезентації зорової поведінки в сучасному англомовному художньому дискурсі / О. О. Литвинов // Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій : матеріали наук.-практ. конф., 2–4 квітня 2008 р. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – С. 95–98.
 7. Литвинов О. О. Номінативно-прагматичний аспект репрезентації зорової поведінки комунікантів у сучасному англомовному художньому дискурсі / О. О. Литвинов // Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій – ІІ : матеріали наук.-практ. конф., 1–3 квітня 2009 р. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. – С. 78–82.
 8. Литвинов О. О. Ситуативна специфіка номінацій зорової поведінки персонажів у сучасному англомовному художньому дискурсі / О. О. Литвинов // Мова, освіта, культура в контексті Євроінтеграції : матеріали наук.-практ. конф., 21–23 квітня 2010 р. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2010. – С. 92–95.
 9. Litvinov O. PragmaticAspectsofGazeBehaviorLabelsinModernEnglishProse/ O. Litvinov// Ukrainian Society for the Study of English. 5th Symposium. Kyiv National Linguistic University. 30 September –2 October 2009. Abstracts. – K. : Vyd. Tsentr KNLU, 2009. – P. 48–50.
 10. Соціокультурний аспект англомовних позначень зорової поведінки // Україна і світ : діалог мов та культур: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21—23 березня 2012 –К.: Вид. центр КНЛУ. — 2012. — С. 182—184.
 11. Management& Marketing: BasicsofEnglishforSpecificPurposes. Навчально-методичний посібник – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – 128 с.
 12. Англійська мова для студентів для студентів хімічних спеціальностей. Частина ІІ. / Укл. В. І. Давидов, О. О. Литвинов. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. – 112 с.