Івахненко Тамара Павлівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри стилістики та мовної комунікації

 

У Київському університеті працює з 2008 р.: асистент, з 2014 р. – доцент.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Методичні концепти вивчення драматичних творів у старших класах загальноосвітньої школи».

Працює над темою дисертаційного дослідження: «Теоретичні і методичні засади формування культури міжстатевих стосунків студентів вищих навчальних закладів» (13.00.07) на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

 

Автор понад 50 публікацій.

Наукові інтереси: психолінгвістика, дискурсологія, комунікативна лінгвістика, міжособистісна комунікація, лінгвокультурологія.

Викладає курси:

  • Українська мова (за професійним спрямуванням)
  • Методика викладання української мови

 

Вибрані праці

  1. Українська мова (за професійним спрямуванням): збірник вправ для студентів гуманітарних факультетів: [Навчальний посібник] / За ред. О.В. Климентової, Т.П. Івахненко – К.: Вид. ТОВ «АРТ Книга», 2015. – 162 с. (у співавт.)
  2. Лексичні особливості молодіжного сленгу // Література та культура Полісся. – Вип. 80. Серія «Філологічні науки». –  № 5 / відп. ред. і упорядн. Г.В. Самойленко/ - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – С. 237 – 245.
  3. Культура мовлення в інтернет-комунікації // Наукові праці Кам᾽янець-Подільського університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 40. – Кам᾽янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 97 – 100.
  4. Лінгвокультурний концепт як основна одиниця відображення культури у свідомості людини // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. – Вип. 45/1, 2015. – К. : Монограф. – С. 129 – 134.

E-mail: ivakhnenko@ukr.net