Шовковий В’ячеслав Миколайович

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

Дата народження: 24.11.1976

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 2001 році за спеціальністю «класичні мови, українська мова та література».

У 2004 р.захистив кандидатську дисертацію на тему «Методичні основи застосування взаємозіставного методу в навчанні граматики класичних мов» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання класичних мов. У 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему «Методична система навчання давньогрецької мови майбутніх філологів на засадах герменевтичного підходу».

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 2001 року: асистент, з 2006 року – доцент кафедри загального мовознавства та класичної філології, з 2013 року – професор,  з 2016 року – завідувач кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур. Досвід роботи – 20років.

З 2014 року – голова спеціалізованої вченої ради К 26.001.49  з правом прийняття до розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) та 13.00.02 – теорія та методика навчання (класичні мови).

Викладає курси:

 •  «Методика викладання класичних мов»,
 •  «Методика викладання фольклору та літератури»,
 • «Методика викладання української мови»,
 • «Методика викладання української мови та літератури»,
 • «Методика викладання слов'янських та української мов та літератур»,
 • «Методика викладання української мови та літератури, іноземної мови»,
 • «Методика викладання української літератури у загальноосвітній профільній школі ІІІ ступеня»,
 •  «Методика викладання класичних мов у вищій школі. Методика викладання іноземної мови у вищій школі»,
 • «Методика викладання білоруської мови та літератури й української мови та літератури у ВНЗ»,

 

Учасник науково-дослідної роботи кафедри загального мовознавства та класичної філології, проект «Класичні та сучасні мови у  контексті пріоритетів нової  антропологічної парадигми у мовознавстві: теоретичні постулати та практика вивчення» (грант Державного фонду фундаментальних досліджень при МОН України).  

Проходив стажування у Національному університеті біоресурсів та природокористування України (2011 р.).

Сфера наукових зацікавлень: класичні мови, функціональна граматика, лінгвокультурологія, методика навчанняіноземних мов, української мови та літератури.

Є авторомпонад 80наукових праць і навчально-методичних розробок.

Основні публікації:

 1. Методика викладання класичних мов : Методичні вказівки до практичних занять з методики викладання класичних мов для студентів спеціальності “класична філологія”. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 58 с.
 2. Методичні вказівки та практичні рекомендації до організації педагогічної практики: методична розробка для студентів магістратури спеціальності “класична фіолологія”. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 60 с.
 3. Морфологічні особливості "Олімпійських од" Піндара // Мовні і концептуальні картини світу : Збірник наукових праць. – Вип. 18. – Кн. 2. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005. – С. 291-294.
 4. Латинська мова : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – 711 с. – (у співавт.).
 5. Педагогічна герменевтика в контексті сучасних герменевтичних теорій // Наукові записки : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Випуск LXIV (64). – К. : КПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. – С. 209­-219.
 6. Професійна компетентність філолога-давньоеллініста // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : Збірник наукових праць. – Вип. 31. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2006. – С. 235-239.
 7. Структурна модель навчання філологів-давньоелліністів // Вища освіта України. – Додаток 3 (т.7) – 2007 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : Моніторинг якості освіти». – С. 355-363.
 8. До проблеми вибору концепції навчання давньогрецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : Збірник наукових праць. – Вип. 23. – Ч. 3. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2007. – С. 227-229.
 9. Педагогічна герменевтика: від теорії до практики // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К. : КНЛУ, 2007. – № 33. – С. 161-165.
 10. Методичні основи герменевтичного підходу до навчання давньогрецької мови // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – Вип. 13. – К., 2008. – С.22-32.
 11. Методична інтерпретація категорії відмінка у давньогрецькій мові (на матеріалі форм генетива і датива) //Studia linguistica : Збірник наукових праць. – Випуск 1. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2008. – С. 131-137.
 12. Методична інтерпретація категорій модальності, способу та стану у давньогрецькій мові //Studia linguistica : Збірник наукових праць. – Випуск 4. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2008. – С. 299-304.
 13. Методика формування умінь синтетичного читання текстів давньогрецькою мовою // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. – Випуск 12. – Харків, 2008. – С. 220-225.
 14. Методика навчання розуміння давньогрецьких оригінальних текстів //Studia linguistica : Збірник наукових праць. – Випуск 3. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2009. – С. 342-348.
 15. Герменевтичні засади навчання давньогрецької мови студентів-філологів в умовах експерименту // Наукові записки : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Випуск LXХХIХ (89). – К. : КПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – С. 243-252.
 16. Дотекстовий етап навчання давньогрецької мови студентів-філологів //Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – Вип. 22. – С. 359-366.
 17. Ментально-когнітивний інтерцикл навчання давньогрецької мови студентів-філологів // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіки». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжнародна комунікація: мова — культура — особистість». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Випуск 15. – С. 255-263.
 18. Теоретичні засади підготовки філологів-елліністів в університетах України // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : Електронне   наукове   фахове видання[Електронний ресурс] // Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – 2010. – №5. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2010_5/zmist.html.
 19. Використання сучасних інформаційних технологій у навчанні давньогрецької мови студентів вищих навчальних закладів //  Інформаційні технології і засоби навчання :електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] // Національна академія педагогічних наук України. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. Університет менеджменту освіти. – 2010. –  №6 (20). – Режим доступу до журналу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html.

Герменевтичні основи навчання давньогрецької мови студентів-філологів: Монографія. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2010. – 317 с.