Славова Людмила Леонардівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови

Народилася: 1973 р.н.

У 1995 році закінчила факультет іноземних мов Житомирського державного педагогічного інституту ім. І.Я. Франка за спеціальністю “Англійська та німецька мови” (з відзнакою).

Після закінчення інституту (з 15 серпня 1995 року по 15 жовтня 1999 року) працювала викладачем кафедри англійської мови Житомирського державного університету імені Івана Франка.

З 16 жовтня 1996 по 16 жовтня 1999 року навчалася в аспірантурі Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка з відривом від виробництва за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

У грудні 2000 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічний наук на тему «Типологія комунікативних невдач (на матеріалі сучасного англійського мовлення» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови в Київському державному лінгвістичному університеті.

З 16 жовтня 1999 року по 19 лютого 2004 року працювала викладачем, а потім старшим викладачем кафедри англійської мови Житомирського державного університету імені Івана Франка.

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента (диплом 02ДЦ № 014093).

З 19 лютого 2004 по 16 жовтня 2009 року працювала доцентом кафедри англійської філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

З 15 жовтня 2006 року по 15 жовтня 2009 року – докторантка кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 16 жовтня 2009 року по 30.06.2016 працювала доцентом кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

16 березня 2015 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук у спеціалізованій вченій раді Київського національного лінгвістичного університету Міністерства освіти і науки України.

30 червня 2015 року присвоєно науковий ступінь доктора філологічних наук (диплом ДД 004541).

З 1.07.2016 працює на посаді професора кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІVрівня акредитації – 20 років.

Славова Л.Л. викладає теоретичні курси «Порівняльна граматика англійської та української мов», «Лінгвокульторологічні основи перекладу», «Юридичний переклад», а також практичний курс англійської мови як першої іноземної, керує написанням магістерських робіт. Залучена до керівництва аспірантами.

Неодноразово виступала офіційним опонентом кандидатських та докторських дисертацій. У науковому доробку має близько 100 публікацій, бере активну участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Славова Л.Л. Типологія комунікативних невдач (на матеріалі сучасного англійського мовлення): монографія. – Житомир:Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – 107 с
 2. Славова Л.. Л. Мовна особистість політика : когнітивно-дискурсивний аспект : монографія / Л. Л. Славова. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 358 с.
 3. Славова Л. Л. Мовна особистість лідера у дзеркалі політичної лінгвоперсонології: США – Україна : монографія / Людмила Леонардівна Славова. — Житомир : Вид-во ЖДУ, 2012. — 360 с.
 4. Славова Л.Л. Когнітивні метафори у структурі концепту ПОЛІТИК (на матеріалі американського та українського політичного дискурсу) / Л. Л. Славова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр.Вип. 22.  – К., 2012. – С. 275 – 284.
 5. Славова Л.Л. Прецедентні феномени в мовленні політиків / Л. Л. Славова // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. Вип. 42.  - Ч.2. – К., 2012. – С. 168 - 180.
 6. Славова Л.Л. Статус концепту ПОЛІТИК у свідомості сучасних американців та українців (заданими асоціативного експерименту)/ Л. Л. Славова // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. Вип. 43. Ч.4 – К., 2013. – С. 88 - 96.
 7. Славова Л.Л. Політична лінгвоперсонологія як перспективний напрям сучасних зіставних студій // StudiaGermanicaetRomanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: науковий журнал. –– Донецьк : ДонНУ, 2014. –– Т. 11. –– № 1 (31). – C. 103 -111.
 8. Славова Л.Л. Мовна особистість політика у дзеркалі образно-асоціативного сприйняття: США – Україна // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. - Вип. 47. Ч. 2. – С. 334 – 343.
 9. SlavovaL.L. ImageofaLeader’sLinguisticPersonality inPoliticalDiscourse/ L.L. Slavova// Когниция, Коммуникация, Дискурс. – 2015. – №11. – С. 109 – 122.
 10. Славова Л. Л. Лингвориторическая и жанровая организация политического дискурса (на материале публичных выступлений американских и украинских лидеров) / Л. Л. Славова // Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты. — № 18. — Сочи : Сочинский гос. ун-т, 2013. — С. 177—181.
 11. Славова Л. Л. Політична лінгвоперсонологія як перспективний напрям сучасних зіставних студій / Л. Л. Славова // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : наук. журн. — Донецьк : ДонНУ, 2014. — Т. 11, № 1 (31). — C. 103—111.
 12. Славова Л. Л. Архітектурна метафорична модель у сучасному американському та українському політичному дискурсі / Л. Л. Славова // Проблеми зіставної семантики. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2015. – Вип. 12. – С. 81-87.
 13. Славова Л. Л. Кооперативна та конфронтативна мегастратегії в аспекті зіставної політичної лінгвоперсонології / Л. Л. Славова // Наукові записки. – Випуск 145. – Серія: Філологічні науки – Кіровоград: 2016. – С. 75 – 79.
 14. Славова Л.Л. Жанровая стратификация политических дискурсивных практик в разных языковых континуумах // http://research-journal.org: Международный научно-исследовательский журнал. — 2016. DOI: 10.18454/IRJ.2016.45.006. – ISSN 2227-6017.
 15. Славова Л.Л. Актуальні проблеми зіставного мовознавства у когнітивно-дискурсивному ракурсі // Мат-ли 6-ї Міжнар. наук. конф. «Мова. Культура. Комунікація. На перехресті світів» (24-25 квітня, 2015 рік, м. Чернігів). – Чернігів: ЧНПУ. – 2015 – С. 102-105.
 16. Славова Л.Л. Публічний образ громадського діяча: вербальні та невербальні аспекти / Л.Л. Славова, В.Г. Домніч// Мат-ли Міжнародної науково-практичної конференції «Стан та перспективи самореалізації людини в Україні: Десяті Шинкаруківські читання» (14-15 травня 2015 року, м. Київ). – К. : Геопринт, 2015. – 142 – 146.
 17. Славова Л. Л. Роль оценочности в квалификации концептов POLITICIAN и ПОЛІТИК/ Л.Л. Славова // Язык и социальная динамика : спец. вып. Ценности социума/ отв. ред. А. В. Михайлов, Т. В. Михайлова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2013. – С. 332-338.
 18. Славова Л. Л. Роль фоновых знаний в структуре языковой личности (на материале американского и украинского политических дискурсов)// EuropeanAppliedSciences. – №2. – 2014.– С. 124– 126.
 19. Славова Л. Л. Типология языковых личностей в сопоставительном аспекте (на материале американского и украинского политических дискурсов) // Международный научно-исследовательский журнал. Research Journal of International Studies. Екатеринбург. : МНИЖ– 2014. – № 2. – C. 105 -107.
 20. Славова Л. Л. Особливості перекладу економічних текстів. TranslationofEconomicTexts: Навчальний посібник (англійською мовою)/ Л.Л. Славова, Ю.В. Святюк. – Київ : Знання, 2016. – 208 c. (у співавторстві з Ю.В. Святюк).
 21. Славова Л. Л. Лінгвокульторологічні основи перекладу Навчально-методичний посібник (англійською мовою)/ Л.Л. Славова, Н.Д. Борисенко. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2016. – 84 c.(у співавторстві з Борисенко Н.Д.).
 22. Вступ до мовознавства– К.: Центр навчальної літератури, 2006. (з грифом Міністерства освіти та науки України). (у співавторстві з Левицьким А.Е., Сингаївською А.В.)
 23. Сравнительная типология английского, немецкого, русского и украинского языков: Навчальний посібник. – К.: Освіта України, 2008. – 357с. (з грифом Міністерства освіти та науки України) (у співавторстві з Левицьким А.Е., Борисенко Н.Д., Івановим А.О, Борисовим О.О.)
 24. Linguistics:Підручник. – К.: Знання України, 2006. – 172 с. (з грифом Міністерства освіти та науки України).(у співавторстві з Левицьким А.Е., Борисенко Н.Д.).
 25. Ділова англійська мова Навчальний посібник. - Житомир: Редакційно-видавничий відділ ЖДУ, 2005. –118 с. (з грифом Міністерства освіти та науки України) (у співавторстві з Соловйовою Л.Ф.).