ПРОБЛЕМАТИКА НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИХ РОБІТ ПО КАФЕДРІ СТИЛІСТИКИ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Науковий стиль української мови. Функціонально-структурний аналіз жанрів наукового стилю. Мовно-стилістичний аналіз текстів наукового стилю. 
 2. Офіційно-діловий стиль української мови. Системність, характеристика, тенденції розвитку офіційно-ділового стилю.
 3. Художній стиль української мови. Ідіостилістичний аналіз текстів українських авторів.
 4. Стиль масової інформації в українській літературній мові. Аналіз інформаційних, аналітичних та художньо-публіцистичних жанрів. Стилістичні особливості рекламних та піар-текстів. Мовно-стильові особливості Інтернет-текстів.
 5. Розмовний стиль української мови. Норма, стилістична норма та її реалізація в розмовному стилі. Усний варіант літературної мови. Мовний етикет. Питання культури в розмовному стилі літературної мови.
 6. Конфесійний стиль у системі стилів літературної мови. Стилістика конфесійних текстів.
 7. Українські вчені-стилісти: аналіз основних ідей, праць, наукових шкіл. Аналіз сучасних напрямків стилістичного знання.
 8. Проблеми становлення української термінології: особливості метамови наукового стилю. Професіоналізми та номенклатурні одиниці в науковій мові: стилістична характеристика.
 9. Іншомовна лексика та інтернаціоналізми в текстах різних стилів. 
 10. Неологізми в різних функціональних стилях української літературної мови.
 11. Стилістичні функції народно-поетичної та літературної фразеології. Фразеологія наукового, офіційно-ділового, мас-медійного стилів. Нова фразеологія в різних стилях літературної мови.
 12. Екзотизми: стилістична характеристика.
 13. Жаргонізми, вульгаризми, арго, сленг в різних стилях літературної мови.
 14. Просторічна лексика: сфера використання та стилістичні можливості.
 15. Територіальні та соціальні діалекти: функції в текстах різних стилів.
 16. Лексика з емоційно-експресивним забарвленням: стилістична характеристика.
 17. Омонімія: функціональний аналіз в різних стилях української мови.
 18. Аналіз синонімії в текстах різних стилів української мови. Лексична, граматична синонімія: стилістичні можливості.
 19. Антонімія: стилістичний ресурс, мотивація використання в різних стилях. Антитеза як явище стилістичного синтаксису: структура та функції в різних стилях.
 20. Градація як стилістичний прийом: сфера особливості в різних стилях.
 21. Метафора як об’єкт стилістичного аналізу.
 22. Епітет. Епітет-оксиморон: стилістична характеристика ресурсу.
 23. Перифраз: характеристика, стилістичні можливості використання.
 24. Евфемізми: природа, функції, стилістичні можливості.
 25. Метонімія: природа, стилістичні функції в художньому і науковому мовленні.
 26. Штамп, кліше, стандарт: комплексний стилістичний аналіз.
 27. Повтор як стилістичний прийом. Види ритмічного повтору (анафора, епіфора, епанафора, анепіфора): стилістична характеристика можливостей. Тавтологія в різних стилях української мови: функції та характеристика.
 28. Іронія, гумор, сарказм у стилістичному трактуванні.
 29. Стилістичні можливості фонетики, словотвору, морфології та синтаксису: функціональна характеристика в різних стилях.
 30. Синтаксичний паралелізм: стилістичні можливості в різних стилях.
 31. Пряма, непряма, невласне пряма мова: стилістична характеристика в різних стилях.
 32. Звертання: стилістичні можливості в художньому і нехудожньому мовленні.
 33. Абзац: структура в художньому і нехудожньому мовленні. Архітектоніка тексту як проблема стилістики.
 34. Період: структура, функції, стилістичний ефект.
 35. Методи лінгвостилістичного аналізу тексту.
 36. Стилістичний аналіз політичної мови. Лексеми-ярлики, ідеологеми, концепти в політичній мові. Стратегії та тактики в політичній комунікації.
 37. Мова Інтернет-комунікації: стилістичний аналіз текстів віртуального інформаційного простору. Роль і функції стилем в Інтернет-комунікації (@, ♥, #, ; та ін.).
 38. Стилістика мультимедійного тексту. Креолізований текст в різних видах комунікації.
 39. Стилістичний аналіз бізнес-комунікації. Функції мовних одиниць у бізнес-текстах.
 40.   Комплексний стилістичний аналіз лінгвістичних експертиз. Проблеми правового статусу мови. Юрислінвгістичний аспект в дослідженні української мови.