Тищенко Олена Олександрівна

Кандидат філологічних наук, асистент  кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Народилася  26.10.1985 

У 2007 р. закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Мова та література (новогрецька, англійська)” та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника новогрецької та англійської мов і зарубіжної літератури, перекладача з новогрецької та англійської мов.

З 2007 по 2010 рр. навчалася в аспірантурі кафедри елліністики. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Граматичний рід у системі категорій іменника новогрецької мови”.

З 2009 р. працює на посаді асистента кафедри елліністики, з 2016р. – на посаді асистента кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики.

 Викладає практичні курси з новогрецької мови як першої та другої іноземної, комунікативні стратегії новогрецької мови як другої іноземної, практику перекладу з новогрецької мови як другої іноземної, лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови, новогрецьку мову  та країнознавство в Інституті журналістики, практичний курс новогрецької мови для студентів спеціальності “туризм”. Автор низки статтей, присвячених граматичним особливостям новогрецької мови.

Бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях. Неодноразово стажувалася в університетах Греції. Є активним членом Центру елліністичних студій та грецької культури імені А. Білецького.

Коло наукових інтересів: граматика та стилістика новогрецької мови.

 

Основні публікації:

 1. Тищенко О. О. Особливості використання питальних речень у заголовках публікацій інтернет-версій грецьких газет/ О. О. Тищенко // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. пр. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. –Вип. 2(53). –С. 306–312.
 2. Тищенко О. О. Варіантність іменників жіночого роду –назв осіб за національністю і територіальною належністю в новогрецькій мові / О. О. Тищенко // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. пр. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2014. –Вип. 47(2). –С. 396–402.
 3. Тищенко О.О. Словотвірні родові варіанти новогрецьких іменників  / О. О. Тищенко // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. пр. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2013. – вип. 43, част. 4. – С.162–168.
 4. Тищенко О.О. Функціонування іменників жіночого роду на позначення професій у новогрецьких газетних текстах  / О. О. Тищенко // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. пр. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2012. – Вип. 42, част. 2. – С. 274– 280.
 5. Тищенко О.О. Родове оформлення новогрецьких іменників: [монографія]. – К.: Дельта КОРП, 2012. – 184 с.
 6. Тищенко О.О. Семантичне розмежування родових варіантів новогрецьких іменників при взаємодії з категорією числа  / О. О. Тищенко// Приднепровский научныйвестник. –Дніпропетровськ, 2012. –№ 5 (127). –С.104–107.
 7. Тищенко О.О. Словотвірна функція граматичного роду в новогрецькій мові / О. О. Тищенко // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. пр. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2012. – Вип. 39. – С. 347–351.
 8. Тищенко О.О. Словозмінні родові варіанти новогрецьких іменників / О. О. Тищенко // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. пр. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – Вип. 37. – С. 377–382.
 9. Тищенко О.О. Родова варіативність іменників на позначення неістот у новогрецькій мові / О. О. Тищенко // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. пр. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. – Вип. 31. – С. 326–331.
 10. Тищенко О.О. Еквіваленти іменників жіночого роду на позначення професій у новогрецькій мові / О. О. Тищенко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2010. – Вип.49. – С. 218–222.
 11. Тищенко О. О. Граматичний рід іменників у працях грецьких мовознавців / О. О. Тищенко // Лінгвістика: зб. наук. пр. – Луганськ: ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – Вип. 2 (17). – С. 233–238.
 12. Тищенко О. О. Суфіксальне творення назв професій жіночого роду в новогрецькій мові (суфікси -τρια, -ισσα) / О. О. Тищенко // Наукові записки. – Випуск 81 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2009. – С. 290–294.
 13. Тищенко О. О. Рід як граматична категорія іменника новогрецької мови / О. О. Тищенко // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. пр. – К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 25, ч.3. – С. 350–354.
 14. Тищенко О. О. Сучасні тенденції оформлення іменників жіночого роду на позначення професій у новогрецькій мові / О. О. Тищенко // Семантика мови і тексту: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. – Ч. ІІ. – С. 339–342.
 15. Тищенко О. О. Семантико-граматичний зміст категорії роду іменника новогрецької мови / О. О. Тищенко // Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність: зб. доповідей на Міжнародних наукових читаннях. – К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 472–478.