Іваницька Марія Лонгинівна

Доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології та перекладу

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-31-68 (робочий)

E-mail:ivanytska@ukr.net

Коло наукових інтересів

Художній переклад, стилістика, німецько-українські літературні взаємини, німецькомовна література Буковини.

 

Навчальні курси:

  • Практичний курс німецької мови - 4 курс
  • Стилістика німецької мови - 4 курс
  • Вступ до перекладознавства – 1 курс
  • Актуальні питання перекладознавства - магістри 1 рік.
  • Комунікативні стратегії - магістри 1 рік.
  • Техніка перекладу - магістри 1 рік.
  • Професійні компетенції перекладача – магістри 1 рік.

 

Публікації,статті

Наукові статті:

1.     Іваницька М. Мистецтво перекладу: від риторики до порівняльної стилістики / Марія Іваницька // Філологічні студії. Науковий часопис. − Мовознавство. Теорія, методика та історія перекладу. − Луцьк: Волинський державний університет імені Леся Українки, 2002. − № 2. − С. 86 – 89.

2.     Іваницька М. Л. Етноспецифічне у мультикультурній літературі Буковини / М. Л. Іваницька // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наук. праць. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2003. − С. 135 – 139.

3.     Іваницька М. Л. Німецькомовна поезія Буковини в українських перекладах / М.Л. Іваницька // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наук. праць. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2004. − Вип. 15. − С. 28 – 34.

4.     Іваницька М. Л. Німецькомовні поети Буковини: Шляхи поневірянь та повернення на батьківщину / М. Л. Іваницька // Літературознавчі студії − Київ: ВПЦ "Київський університет", 2008. − Вип. 20. – С. 289 − 294.

5.     Іваницька М. Віктор Коптілов та Курт Тухольський: погляди на проблеми художнього перекладу / Марія Іваницька // Українське мовознавство. Міжвідомчий наук. збірник − Київ: ВПЦ "Київський університет", 2010. − Вип. 40/1 − С. 417 – 420.

6.     Іваницька М. Л. Лукашеві переклади з німецької як надбання української літератури / М. Л. Іваницька // Мовні і концептуальні картини світу − Київ: ВПЦ "Київський університет", 2010. − Вип. 30. − С. 27 − 32.

7.     Іваницька М. Мовна особистість перекладача як об’єкт лінгвістичних досліджень / Марія Іваницька // Українське мовознавство. Міжвідомчий наук. збірник − Київ: ВПЦ "Київський університет", 2011. − Вип. 41/1 − С. 97 – 101.

8.     Іваницька М. Л. Переклади творів Ю.Андруховича німецькою мовою (на матеріалі есе "Місто-корабель") / М.Л.Іваницька // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. − Серія Філологічні науки. Мовознавство − Луцьк: Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки, 2011. − № 6. − Част. 2. − С. 50 − 55.

9.     Іваницька М. Л. Творча майстерня Алоїза Вольдана – перекладача сучасної української літератури / М. Л. Іваницька // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наук. праць. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2011. − Вип. 15. − С. 355 − 359.

10.Іваницька М. Вплив мовної особистості перекладача на підходи до перекладу художнього твору (на матеріалі перекладів  творів Ф. Кафки українською мовою) / Марія Іваницька // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2012. − Вип. 104 (1). − С. 120 – 126.

11.Іваницька М. Л. Культурний трансфер та "чуже" як проблема перекладу / М. Л. Іваницька // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. − Вип. 50. − С. 131 − 134.

12.Іваницька М. Л. Місце особистості перекладача в українсько-німецьких літературних взаєминах / М. Л. Іваницька // Наукові записки. − Серія "Філологічна". – Острог: Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2012. − Вип. 25. − С. 31 − 33.   

13.Іваницька М. Л. Мовна особистість перекладача як чинник впливу на продукт перекладу (на матеріалі роману Б. Лєберта "Крейзі") / М. Л. Іваницька // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр. / відп. ред. Н. М. Корбозерова – К: Логос, 2012. − Вип. 21.  − С. 147 − 159.

14.Іваницька М. Л. Німецько-український художній переклад за останні 30 років / М. Л. Іваницька // Мова і культура (наукове видання). – Київ: Видавничий дім Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. VII (161). – C. 457 − 464.

15.Іваницька М. Л. Розвиток уявлень про очуження та одомашнення в європейському перекладознавстві / М. Л. Іваницька // Мовні і концептуальні картини світу −  К: ВПЦ "Київський університет", 2012. − Вип. 41, ч. 2. − С. 75 − 82.

16.Іваницька М. Л. Роль особистості перекладача в міжкультурному діалозі: Петро Рихло − будівничий моста між культурами / М. Л. Іваницька // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. − Серія Філологічні науки. − Луцьк: Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки, 2012. − № 22 (247).− С. 124 − 128.

17.Іваницька М. Л. "Своє" та "чуже" у теорії перекладу та структурі мовної особистості перекладача / М. Л. Іваницька // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Вид. ЖДУ ім. І. Франка, 2012. − Вип. 62. − С. 64 − 67.

18.Іваницька М. Л. Cтруктура мовної особистості перекладача художньої літератури як інтердисциплінарна категорія / Іваницька Марія Лонгинівна // Studia Linguistica. − Київ: ВПЦ "Київський університет", 2012. −  Vol.VI (ІІ). − С. 151 − 158.

19.Іваницька М. Переклад як культурне посередництво: Німецько-слов'янські літературні взаємини / Марія Іваницька // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. − Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2013. − Вип. 32. − С. 162 – 166.

20.Іваницька М. Л. Аня-Галя Горбач – перекладач і популяризатор української літератури / Іваницька М.Л. // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наук. праць.– Ужгород: ПП Аутдор-Шарк, 2013. − Вип. 11. − С. 139 − 150.

21.Іваницька М. Л. Лінгвістика тексту і "додана вартість" художнього перекладу / М. Л. Іваницька // Наукові праці: Наук.-метод. журнал. −  Серія Філологія. Мовознавство – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. − Вип. 207. − Т.219. − С. 40 − 45.

22.Іваницька М. Художній переклад і креативність як атрибут перекладацької діяльності / Марія Іваницька // Теоретична і дидактична філологія. Збірник. наук. праць. − Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2013. − Вип. 15. − С. 183 − 194.

23.Іваницька М. Л. Формування мовної особистості перекладача: погляд через призму перекладацьких компетенцій (на матеріалі перекладу художньої літератури) / М. Л. Іваницька // Наукові записки − Серія філологічні науки (мовознавство) − Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2013. − Вип. 116. − С. 129 − 133.

24.Іваницька М. Л. Діяльність перекладача крізь призму когнітивістики / М. Л. Іваницька // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. − Вип. 57. − С.165 − 170.

25.Іваницька М.Л. Німецько-український художній переклад: від Франка до Стуса / М. Іваницька / / Мовні і концептуальні картини світу. − 2013. − Вип. 2 (44). − С. 143-159.

26.Іваницька М. Л. Образ України в німецькомовних антологіях української літератури: роль перекладача й упорядника / М. Л. Іваницька // Українознавчий альманах. − К.: КНУ ім. Шевченка, 2014. − Вип. 17. − С. 262 − 266.

27.Іваницька М.Л.Еволюція підходів до перекладу української літератури в Німеччині / Марія Іваницька //Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет",2015. – Вип. 30. – С. 89-103.

Статті в іноземних виданнях:

28.Ivanytska M. Das Thema Heimat in der Spiegelung der lyrischen Werkstatt "Buchenblatt" in Korrespondenz zu "Biographische Notitz" //Wörter stellen mir nach. Ich stelle sie vor": Dokumentation des Internationalen Symposiums 2001. Hrsg. von M. Gans u. H.Vogel. – Baltmannsweiler: Schneider-Verlag, 2002. - S. 67-75.

29.Ivanytska M. Czernowitz und Bukowina im Leben und Schaffen von Rose Ausländer //"Immer zurück zum Pruth". Dokumentation des CzernowitzerSymposiums. Hrsg. von M. Gans u. H.Vogel. – Baltmannsweiler: Schneider-Verlag, 2002. - S. 45-57.

30.Ivanytska M. "Ich war eine Schwalbe" – Natur-aspekte bei der Identitätssuche im Werk Rose Ausländers//"Blumenworte welkten". Identität und Fremdheit in Rose Ausländers Lyrik. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2008. -S.155 - 171.

31.Ivanytska M. Literature of Danubian Monarchy in Ukrainian Translations / Maria Ivanytska // Journal of Danubian Studies and Research. − Galati: Danubius University Press, 2013. − Vol. 3. − Issue No.1. − P. 322 – 332.

32.Іваницька М. Рецепція України в сучасному німецькомовному світі: погляд через призму художнього перекладу / Марія Іваницька // Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen. – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht". / [Hrsg. v. O.Novikova, P.Hilkes, U.Schweier]. − Bd. 2013. − München-Berlin: Otto Sagner, 2014. − S. 318 – 333.

33.Ivanytska M. Die Entwicklung der deutsch-ukrainischen Literaturbeziehungen und der Beitrag von Anna-Halja Horbatsch  / Maria Ivanytska // Welt der Slaven. Internationale Halbjahresschrift für Slavistik. − München-Berlin-Washington: Otto Sager, 2014. − Jahrgang LIX. − Heft 2. − S. 268 – 292.

34.Ivanyc'ka M. Слов'янізми як проблема трансляції: Німецько-український переклад / Marija Ivanyc'ka // Beiträge der europäischen Slavischen Linguistik (Polyslav). − München-Berlin-Washington: Otto Sagner, 2014. − B. 17. − S. 53 – 62.

35.Ivanytska M. Philipp Hofeneder. Die mehrsprachige Ukraine. Übersetzungspolitik in der Sowjetunion von 1917 bis 1991 / Maria Ivanytska // Anzeiger für slavische Philologie. −  Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 2015. − B. XLI. − S. 193-196.

36.Іваницька М. Формування образу української літератури в двох німецьких державах / Марія Іваницька // Україна: наративи, мови, історії. − Wrocław: Trickster, 2015. − с. 43-60.

37.Ivanyc'ka M. Alterität und Übersetzungimukrainisch-deutschenKontext // Schahadat Sch., Zbytovský Š. (Htsg.). Übersetzungslandschaften. Themen und Akteure der Luteraturübersetzung in Ost- und Mitteleuropa.- Bielefeld: Transcript Verlag. – 2016. – S. 55-78. 

Монографія:

1. Іваницька М. Особистість перекладача в українсько-німецьких літературних взаєминах: монографія / Марія Іваницька. − Чернівці: Книги − ХХІ, 2015. − 607 с. (Осовська І. Рецензія на монографію М. Іваницької "Особистість перекладача в українсько-німецьких літературних взаєминах" / // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. –Чернівці: Видавничий дім "Родовід", 2015. – Вип. 751: Германська філологія. – С. 242-245).

Біографія

Народилася 14.05.1968 р. у м. Збараж Тернопільської області.

У 1990 році закінчила навчання в Чернівецькому державному університеті за спеціальністю «Романо-германська філологія» та отримала кваліфікацію «філолога, викладача німецької мови та літератури».

У 1990-1994 рр. навчалася в аспірантурі Чернівецького державного університету. У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "До питання про співвідношення семантики і синтаксису німецької мови (на матеріалі складнопідрядних речень)", отримавши науковий ступінь кандидата філологічних наук (за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.філол.н., проф. Левицький В.В.). Після захисту працювала асистентом, з 1997 р. – на посаді доцента кафедри німецької мови і загального мовознавства Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. У 2000 р. отримала вчене звання доцента.

З 2000 р. працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, спочатку на кафедрі теорії і практики перекладу германських мов, з 2003 р. – на кафедрі теорії і практики перекладу з німецької мови. З 2016 р. – завідувач кафедри германської філології та перекладу Інституту філології КНУ.

У 2016 р. захистила докторську дисертацію на тему "Особистісний вимір в історії українсько-німецького художнього перекладу" за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство (науковий консультант – д.філол.н., проф. Кияк Т.Р.).

Перебувала на стажуванні за кордоном: 1992-1993 рр. – університет м. Відень (Австрія), 1998-1999 рр. – університет м. Дюссельдорф (Німеччина), 2013 –2014 рр. –університет імені Гумбольдта, Берлін(Німеччина), 2014 р. – університет м. Тюбінген (Німеччина), виступала з науковими доповідями в Тюбінгенському та Берлінському університетах (фото VortragTuebingen1).

Має понад 80 наукових праць, серед них – монографія "Особистість перекладача в українсько-німецьких літературних взаєминах" (Чернівці: Книги-ХХІ, 2015. 604 с.), понад 40 статей у фахових виданнях України, 11 публікацій у закордонних виданнях. Окрім того, 8 науково-методичних публікаційіз загального мвознавства, зі стилістики німецької мови, перекладу ділового мовлення.

Іваницька М.Л. – перекладач-практик. Має низку опублікованих перекладів творів німецькомової художньої літератури (Юдит Герман, Петер Туріні, Франц Верфель, Аня Гілінг, Елеонора Гуммель), уклала збірку творів сучасної німецької літератури «Усі інші». https://krytyka.com/ua/reviews/usi-inshi-istoriyi-pro-kokhannya-nasylstvo-i-pamyat-iz-suchasnoyi-nimetskoyi-prozy (фото transstar 1), перекладала на рівні керівництва держави, міністерств та посольств. Неодноразово була модератором, учасником та перекладачем на міжнародних освітніх, наукових та культурних заходах, як от на Міжнародних книжкових ярмарках «Арсенал» (у Києві) та «Форумі видавців» у Львові (фото Arsenal2015, Arsenal2014).

Брала участь у 46 Міжнароднихі Всеукраїнськихнаукових конференціях, зокрема в м. Мюнстер  (Німеччина, 1997),  Людвігсбург (Німеччина, 2001), Вроцлав (Польща 2013), Москва (Росія, 2013), Ляйпціг (Німеччина, 2016).

Координувала такі міжнародні проекти:

·"ТрансСтар Європа" http://transstar-europa.com/projekt/(під егідою ЄС, 2013-2015), спрямований на підвищення кваліфікації молодих перекладачів художньої літератури(фотоKickoff, PresentationTransstarUni)

·"Студентськесамоврядування в УкраїнітаНімеччині" (2010)

https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/handle/123456789/12941/Brosch%C3%...

·літнюшколу "ВідкрийдлясебеУкраїну" для студентів-славістів університету мю Грац (Австрія, 2011),

·партнерство з гімназією міста Люхов (Німеччина),

http://www.gymnasium-luechow.de/schulpartnerschaften/ukraine/

 

Під керівництвом Іваницької М.Л. захищено 3 кандидатські дисертації з перекладознавства. У 2013-2015 рр. доц. Іваницька М.Л. була членом спеціалізованої вченої ради К 67.051.05 у Херсонському державному університеті.

Була учасницею курсів для викладачів німецької мови у м. Фрайбург (Німеччина, 2004), у Берліні (Німеччина, 2012), пройшла курс укладачів тестів, зорганізований Гете-Інститутом і Міністерством освіти і науки України (2009-2010), відвідала курс «Дидактика викладання перекладу у вищій школі», що проводила визначний німецький перекладознавець К. Норд (грудень 2015). Має сертифікат про володіння німецькою мовою на рівні С2.

Є віце-президентом та членом президії Української спілки германістів вищої школи, членом Асоціації українських германістів (координатором по Київській області),членом Всеукраїнської асоціації викладачів перекладу.

 

АНОТАЦІЯ дисертації

Іваницька М.Л.Особистісний вимір в історії українсько-німецького художнього перекладу

(від середини ХІХ до початку ХХІ століття).– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015.

У дисертації пропонується комплексна теорія соціокультурної кореляції особистості перекладача й еволюції українсько-німецького художнього перекладу за останні 170 років. Історію українсько-німецького художнього перекладу проаналізовано й осмислено як репрезентацію української культури в німецькомовному культурному просторі. Уведено поняття українсько-німецького перекладацького поля як соцікультурного простору на перетині відповідних літературних полісистем та розглянуто чотири періоди становлення цього поля, які відрізняються функціями перекладачів і контекстами їхньої діяльності та свідчать про формування перекладацького канону. Висвітлено роль особистості перекладача в історії розвитку українсько-німецьких літературних взаємин та у створенні образу України та її літератури в німецькомових країнах. Досліджено доробок низки перекладачів з української: Ф. Боденштедта, А.-Ш. Вутці, Ґ. Шпехта, І. Франкка, О. Кобилянської, В. Горошовського, О. Грицая, Ф. Вольфа, О. Бургґардта, В. Державина, Г. Коха, А.-Г. Горбач, І. Колінько й О. Колінько, Й. Ґрубера, А. Вольдана, З. Штьор, К. Дате, у тім числі у порівнянні чи протиставленні, проаналізовано їхні перекладацькі стратегії та функції як соціокультурних посередників. Виявлено межі прийнятності "чужого" у німецьких перекладах української літератури, охарактеризовано стратегії перекладачів, спрямовані на подолання чужості, з’ясовано вплив перекладів на рецепцію української літератури в німецькомовному культурному просторі.

Ключові слова: українсько-німецький художній переклад, особистість перекладача, перекладацьке поле, соціокультурний контекст перекладу, літературні взаємини, стиль, чужість у перекладі, перекладацька стратегія, рецепція української літератури.

Список захищених аспірантів:

1.  Уманець Руслана Сергіївна

2.  Потапова Анна Євгенівна

3.  Мельник Анастасія Павлівна