Гуменюк Олександр Олександрович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та перекладу

 

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-31-68 (робочий)

E-mail:humenyuk@i.ua

Коло наукових інтересів

Перекладознавство, лексикологія, теоретична граматика, інформаційні технології.

 

Навчальні курси:

  • Загальнотеоретичний курс німецької мови
  • Інноваційні перекладацькі технології– 3 курс
  • Практичний курс другої іноземної мови та переклад– 3 курс

 

Публікації,статті

Наукові статті:

1. Bundesrepublik Deutschland: Land und Leute: Wirtschaft und Kultur (у співавторстві). – Кіровоград. – 1996.

2. Граматика німецької мови. Частина ІІ. Навчальний посібник для студентів (у співавторстві). - Кіровоград, 2001.

3. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для студентів та учнів. Комунікативні вправи і завдання (у співавторстві). -  Вінниця, 2002.

4. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для  студентів та учнів старших класів (у співавторстві).-  Вінниця, 2004;

5. Концепти «звичай» та «традиція» в німецькій та українській мовних картинах світу. // Матеріали другої міжнародної конференції спілки германістів вищої школи України.  – Київ: КНУ, 2007.

6. Про викладання фаху «Німецька мова як друга іноземна»  для перекладачів в умовах переходу на кредитно-модульну систему навчання (співавтори: Кияк Т.Р., Огірок С.С.) // Викладання німецької мови як другої іноземної для перекладачів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу: навчально-методичні матеріали – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009.

7. Навчальна (робоча) програма для аспектного викладання курсу «Теорія і практика перекладу з німецької мови як другої іноземної» // Викладання німецької мови як другої іноземної для перекладачів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу: навчально-методичні матеріали. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009.

8. Stehende verbal-substantivische Wortverbindungen mit variabler Position des Substantivs und ihre Übersetzungsbesonderheiten  an Hand der deutschsprachigen publizistischen Texte // Germanistik in der Ukraine, Jahrheft 4, 2009.

9. Способи перекладу німецьких фразеологізованих дієслівних словосполучень з перемінним іменниковим компонентом  // Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 30.  – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, ВПЦ «Київський університет», 2010.

10. Техніка перекладу з другої іноземної (німецької) мови. Курс І-ІІ (семестри ІХ-ХІ) (у співавторстві)  // Збірник навчальних програм для викладання дисциплін циклу професійної підготовки перекладачів (німецька мова як друга іноземка). -  Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012.

11. Практичний курс другої іноземної (німецької) мови і переклад для спеціальності «Переклад» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр». Курси I-IV(II-YIIIсеместри) (у співавторстві)  // Збірник навчальних програм для викладання дисциплін циклу професійної підготовки перекладачів (німецька мова як друга іноземка). - Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012.

12. Гуменюк О.О. Використання систем навігації в Інтернеті у перекладацькій діяльності // Наукові записки. – Випуск 116. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013.  

13. Гуменюк О.О. Можливості браузерів у галузі комп’ютерного перекладу //  Мовні і концептуальні картини світу. / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції за участю  молодих учених «Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій»11 квітня 2013 року. –  К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ «Київський університет», 2013. - Випуск 46. -  Ч.1.

14. Гуменюк О.О. Сучасний стан онлайнових перекладачів (німецька та українська мови) // Наукові записки Ніжинського державного університету імені миколи гоголя  / Матеріали IІ Міжнародної науково-практичної інтердисциплінарної конференції «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє» 18-19 квітня 2013 р., м. Рівне. -Філологічні науки. -  Книга 3. - 2013.

 

Біографія

Народився 26.02.1958 р. у місті Христинівці Черкаської області.

У 1980 року закінчив факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Викладацьку діяльність розпочав 1982 року у Кіровоградському педагогічному інституті. Працював також у Київському інституті економіки та права  „Крок”, у  Київському гуманітарному інституті, у Київському славістичному університеті, у Міжрегіональній Академії управління персоналом (МАУП).

Кандидат філологічних наук (1989). Тема кандидатської дисертації - «Дієслова зі значенням пасивності в функціонально-семантичному полі становості німецької мови».