Дорофеєва Маргарита Сергіївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та перекладу

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-31-68 (робочий)

E-mail: margarita_dorofeeva@hotmail.com

Коло наукових інтересів

Спеціальні теорії перекладу; синергетика перекладу;  теорія міжкультурної фахової комунікації; лінгвістика і стилістика тексту; когнітивна транслятологія; контекстно-ситуативна теорія перекладу.

 

Навчальні курси:

  • Жанрові теорії перекладу - магістри 2 рік
  •  Переклад художньо-публіцистичних текстів (друга іноземна мова)- магістри 2 рік
  • Практичний курс другої іноземної мови та переклад– 4 курс
  • Комунікативні стратегії першої іноземної мови- магістри 1 рік

 

Публікації, статті

Наукові статті

1. Дорофеєва М.С. Словник термінів міжкультурної комунікації (українська, російська, англійська та німецька мови)/ А.Е.Левицький, Р.Є.Пилипенко, Л.В.Калініна та ін.// К.: Логос, 2011. – 263 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для студентів вищих навчальних закладів, лист №1/11-7537 від 10.08.2011 р.

2.Дорофеєва М.С. Синергетичні аспекти перекладу спеціальних текстів / М.С. Дорофеєва // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – Вип. 55. –    К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – С. 117-125.

3. Dorofejewa M.S. Fachübersetzen unter dem synergetischen Aspekt / Dorofejewa, Margarita // Germanistik in der Ukraine. –  Jahrheft 10. – Kyjiw: Verlagszentrum der KNLU, 2015. – S. 222-229.

4. ДорофеєваМ.С. Синергетикавтеоріїперекладу: становленнятермінології/ МаргаритаДорофєєва// Науковізаписки. – Випуск144. – Серія: Філологічнінауки. – Кіровоград: ВидавецьЛисенкоВ.Ф., 2016. – С. 131-137.

5.Дорофеєва М.С. Принцип ієрархії у фаховому перекладі (синергетичний аспект) / М. Дорофєєва // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І.Кушнерик та ін. – Чернівці: Вид. дім «РОДОВІД», 2016. – Вип. 11-12, Ч. 1. – С. 187-192.

6. Дорофеєва М.С. Синергетика і фаховий переклад / Дорофєєва М.С. // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Вип. 10. – Хмельницький: ФОП Бідюк Є.І., 2016. – Том 1 (А-І). – С. 220-227.

7. Дорофеєва М.С. Синергетика і «образи» перекладу / Дорофєєва М.С. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – Вип. 32. –239 с. – С. 111-124.
8.Дорофеєва М.С. Некласичний тип наукової раціональності у синергетиці перекладу / М.С.Дорофєєва // Science And Education a New Dimension. – Philology, IV (21), Issue: 98, 2016. –  pp. 51-56.

9. Дорофєєва М. Класичний тип наукової раціональності у синергетиці перекладу / Маргарита Дорофєєва // Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-практические решения и подходы: сборник материалов I–й Международной научно-практической конференции / ред. А.Душный, М.Махмудов, В.Ильницкий, И.Зимомря. – Баку –Ужгород– Дрогобыч: Посвит, 2016. – С. 287-289.

10. Дорофєєва М.С. Відношення перекладацької рівноваги у системі спеціального перекладу / М.С.Дорофєєва // Science And Education a New Dimension. – Philology, IV (24), Issue: 104, 2016. –  pp. 74-77.

11. Дорофеєва М.С. Універсалії перекладу в контексті синергетики / Дорофєєва М.С. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: зб. наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2016.– Вип. 33. – С. 111-125.

12.Дорофеева М.С. Неравновесность системы в синергетике перевода / М.С. Дорофеева // Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.  Збірник наукових праць. – Вип. 23. – Т. 2. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет,2016. – С. 86-91.

13.Дорофеєва М.С. Дискурсивні помилки у синергетиці спеціального перекладу / М.С.Дорофеєва // Філологічні трактати. – Том 8, №3. – Суми: СумДУ; Харків: ХНУ імені В.І.Каразіна, 2016. – С. 15-25.

14.Дорофеєва М.С. Принцип подвійного входження як основа синергетики перекладу / М.С. Дорофеєва // Вісник КНЛУ. Серія «Філологія».–  Т.19, №2. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 166-174.

Біографія

Народилася в м. Києві.

У 1997 р. закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. Отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Мова і література (дві іноземні мови)». У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наукза спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: «Категорія суб`єкта в політичній промові (на матеріалі виступів федеральних канцлерів ФРН повоєнного періоду)». Працювала на кафедрі німецької мови і перекладу Київського національного лінгвістичного університету.  З вересня 2010 р. працює на кафедрі германської філології та перекладу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Загальний науково-педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах ІVрівня акредитації складає 20 років.

У 1996-1997 р. була стипендіатом Німецької академічної служби обміну DAAD. Проходила навчання в університеті ім. Людвига Максиміліана, м. Мюнхен, ФРН, за спеціальністю «Новітня література Німеччини». У 2007 році проходила стажування в Мюнхенському інституті іноземних мов і перекладу (SDI).

Має диплом Міністерства освіти і науки України ІІ ступеня за успішну участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з німецької мови (1997 р.)