Колишні співробітники

 • Паламар Лариса Максимівна – кандидат філологічних наук, доктор педагогічних наук, професор.
  Народилася 23 липня 1936 року в с. Козичанка Макарівського району на Київщині. Після закінчення Грущанської середньої школи у 1954 році вступила на філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка, який закінчила в 1959 році. Здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури.
  З 1959 по 1962 роки – учителька середньої школи № 3 міста Верхнього Луганської області.
  1962 – 1965 рр. – аспірантка Київського педагогічного інституту імені М.Горького при кафедрі української літератури. У 1968 році відбувся захист дисертації Паламар Л.М. на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему: „Естетичний ідеал у творчості й естетиці Лесі Українки” під керівництвом професора кафедри історії української літератури Волинського П.К.
  1965 – 1989 рр. – асистент, а згодом доцент підготовчого факультету для іноземних громадян Київського державного університету імені Тараса Шевченка. З 1989 року – доцент, а з 1998 року і до 6 грудня 2010 року – професор кафедри української філології для неспеціальних факультетів філологічного факультету того ж навчального закладу.
  У 1997 році Паламар Л.М. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему „Функціонально-комунікативний принцип формування мовної особистості”.
  З 1989 по 2002 рік - завідувач кафедри української філології для неспеціальних факультетів філологічного факультету, а згодом Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  Паламар Л.М. здійснювала наукове керівництво дисертаційними роботами аспірантів спеціальностей: „Східні мови та літератури”, „Українська мова”, „Методика викладання української мови”.
  Під керівництвом Паламар Л.М. захищено 15 кандидатських дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, серед них: Дорійчук Л.І. „Формування комунікативних умінь у процесі вивчення іноземної мови”, Нікітченко А.І. (Молдова) „Лінгводидактичні умови навчання української мови в загальноосвітніх закладах Республіки Молдова”, Шовковий В.М. „Співставний метод навчання грецької та латинської мов на факультетах університету”, Мотриченко О.М. „Функціонально-семантичні особливості культурно-маркованої лексики мов гінді”, Пілик В.В. «Лексико-граматичні структури турецького газетного тексту», Карпенко А.М. «Культурологічні реалії китайської мови у перекладі на українську мову» та докторська дисертація Шовкового В.М. «Герменевтичні основи навчання давньогрецької мови студентів-філологів».
  Паламар Л.М. готувала відгуки на автореферати дисертаційних робіт, рецензувала наукові та навчально-методичні видання.
  Викладала нормативні курси: „Ділова українська мова”, „Мова ділових паперів”, „Українська мова”, «Методика викладання української мови та літератури у вищій школі”.
  Протягом чотирьох останніх років була експертом із української мови на Всеукраїнській олімпіаді. По лінії Міністерства освіти й науки працювала на вступних іспитах у Кишиневі, де очолювала комісію з української мови та літератури.
  Паламар Л.М. була членом редколегії наукових вісників – „Методика викладання іноземних мов” Інституту філології та „Соціальна педагогіка” факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  Автор близько 260 наукових і методичних праць з проблем сучасної української мови та методики її викладання, серед них 9 підручників та посібників. Зокрема, „Вивчайте українську мову” (у співавторстві), „Практичний курс української мови” (у співавторстві), „Мова ділових паперів” (у співавторстві), „Українська мова та література для 9 класу” (у співавторстві, Кишинів), „Лінгводидактичні основи формування україномовної особистості”.
  Паламар Л.М. співпрацювала з Міністерством освіти Молдови у галузі підготовки підручників з української мови та літератури для середньої школи.
  Була членом Ученої ради Інституту філології, членом профспілкової організації Київського національного університету імені Тараса Шевченка Брала активну участь у громадському житті Інституту філології.
  Паламар Л.М. померла 6 грудня 2010 року в місті Києві.

 • Доридор Ганна Кирилівна (2.12.1952 – 17.02.2004, Київ) – кандидат філологічних наук, доцент.
  Уся трудова діяльність Г.К.Доридор була пов’язана з університетом, де вона пропрацювала понад 33 років.
  Після закінчення філологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1978 році працювала спочатку секретарем деканату, згодом, з 1982 року, - викладачем, а з 2002 року – доцент, завідувач кафедри української філології для неспеціальних факультетів.
  У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Український водевіль XX ст.» під керівництвом доктора філологічних наук, професора кафедри історії української літератури і шевченкознавства Задорожної Л.М.
  Як завідувач кафедри, Ганна Кирилівна Доридор багато зробила для розбудови кафедри, Інституту філології, для розвитку галузі українського мовознавства на всіх факультетах Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  Доридор Г.К. викладала нормативні курси: «Сучасна українська мова», «Ділова українська мова», «Українська мова за професійним спрямуванням», була членом Вченої ради Інституту філології. Є автором численних наукових праць, серед них – унікальні дослідження в галузі жанрової специфіки української драматургії та історії української літератури. Вже після смерті Доридор Г.К. (2004 р.) побачив світ навчальний посібник «Українська мова. Практикум» (у співавторстві).