Кожедуб Лілія Георгіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германської філології та перекладу

Коло наукових інтересів

Методика викладання іноземних мов, використання інноваційних технологій у навчальному процесі, художній переклад, порівняльна стилістика німецької та української мов.

Навчальні курси:

  • Практичний курс першої іноземної мови (німецької)
  • Практичний курс другої іноземної мови (німецької) та переклад
  • Теоретичний курс німецької мови

Керує перекладацькою та асистентською практикою магістрів, виробничою (перекладацькою) практикою студентів.

Основні публікації

Автор понад 40 наукових на навчально-методичних праць,  у  тому числі: понад 30 наукових статей, 3 посібника. Співавтор німецько-українського  базового  тематичного  словника,  методичних  розробок до  навчальних  німецькомовних  відеофільмів, збірника навчальних програм для викладання дисциплін циклу професійної підготовки перекладачів.

1.Посібник для навчання читання німецькою мовою на матеріалі драми Б. Брехта "Die Dreigroschenoper" / К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. - 114 с.

2.Motivierung zum Lesen der literarischen Texte im Fortgeschrittenunterricht bei der Deutschlehrerausbildung / Germanistik in der Ukraine. -Kyjiw: Verlagszentrum der KNLU, 2010. - Band 5. - S. 214-218.

3.Навчальні матеріали з німецької мови до теми "Hochschulausbildung und Beruf "для студентів IV курсу, спеціальність: переклад (німецька мова як друга іноземна) / К .: Знання України, 2011. - 51 с. - Бібліогр.: С. 50

4.Застосування інтерактивних та проблемно-пошукових методів навчання у процесі формування комунікативної компетенції в читанні у студентів мовних спеціальностей вищих навчальних закладів / Педагогічний альманах: Збірник наукових праць. - Херсон: РІПО, 2011. - Вип. 9. - С. 138-143.

5.Besonderheiten der Wortschatzarbeit bei der Sprachbeherrschung im Fortgeschrittenunterricht/ Germanistik in der Ukraine. – Kyjiw: Verlagszentrum derKNLU, 2011. –Band 6. - S. 234 –238.

6.Збірник навчальних програм для викладання дисциплін циклу професійної підготовки перекладачів (німецька мова як друга іноземна) - Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. –  98 с.

7.Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів 1 курсу спеціальності «Переклад». - К. : Знання України, 2013. – 55 с. – Бібліогр.: с. 53.

8.Лінгвостилістичний аналіз німецькомовних драматичних творів у процесі підготовки майбутніх філологів / Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 14, – С. 230-233.

9.Навчальний посібник з позааудиторного читання німецькою мовою для студентів факультетів іноземних мов : на матеріалі роману B. Baldwyn„DerBesessenevonBurgEiseneck“. - К. : Знання України, 2014. – 79, [1] с.

10.  Художній переклад як діалог двох культур у процесі підготовки майбутніх перекладачів / Наукові записки. – Випуск 128. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2014. – с. 411-415

11.Проблеми сприйняття і розуміння іншомовного художнього тексту як феномену культури країни, мова якої вивчається. / «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології», том ІІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12 (55). – Частина 2. – Рівне-Київ : Міленіум, 2015. – С. 163-169.

12. Використання віртуального інформаційного простору у процесі самостійної підготовки майбутніх філологів / «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету» - Збірник наукових праць Київського університету імені Бориса Грінченка. – 2016. – № 2. – С. 199-203.

 

Біографія

Закінчила КНЛУ за спеціальністю «іноземні мови (дві мови)».

Тема кандидатської дисертації: «Формування у майбутніх філологів німецькомовної компетенції в читанні на основі інтерпретації художніх текстів». Результати дисертаційного дослідження впроваджені у навчальний процес українських мовних вищих навчальних закладів.

Працювала перекладачем німецької мови, а згодом викладачем німецької мови як фахової дисципліни.

Стажування:

Проходила стажування у НТУ України «КПІ», факультет лінгвістики, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови(2012 р.)