Прикладна лінгвістика (редакторсько-перекладацька та експертна діяльність)

 

Магістерська освітня програма

«Прикладна лінгвістика: редакторсько-перекладацька та експертна діяльність»

20172018 навчальний рік

Спеціальність 035.10 прикладна лінгвістика

Освітня програма «Прикладна лінгвістика: редакторсько-перекладацька та експертна діяльність»

Спеціалізації в межах освітньої програми:

  • Технології створення, перекладу та редагування інтернет-текстів (SEO-копірайтинг);
  • Лінгвістичні дослідження в судово-експертній діяльності;
  • Автоматичне оброблення природної мови  – NLP.

Тип освітньої програми – освітньо-наукова

Ступінь, який отримують випускники: магістр

Кваліфікація:

Академічна – магістр філології

Професійна – за вибором спеціалізації передбачені професійні кваліфікації: 2444.2 – редактор-перекладач; 2444.2 – лінгвіст; 2132.1 – програміст (прикладний).

Кількість навчальних семестрів – 4 семестри

Обсяг програми в кредитах ECTS 120 кредитів

Мова навчання – українська.

Початок навчання – 01.09.2017 року

Завершення навчання – 31.05.2019 року

Кількість місць – 10 (ліцензований обсяг)

Наявність державного замовлення – так.

Вартість навчання за контрактом –

Умови до вступу:

Диплом бакалавра за спеціальністю 035 Філологія.

  • екзамен з іноземної мови – англійська мова;
  • екзамен із фаху – прикладна лінгвістика.

Диплом бакалавра за іншими спеціальностями

  • додатковий екзамен – лінгвокраїнознавство;
  • екзамен з іноземної мови – англійська мова;
  • екзамен із фаху – прикладна лінгвістика.

Із програмами вступних іспитів можна ознайомитися на сайті Інституту філології, режим доступу –  http://philology.knu.ua/node/581

Термін проведення вступних випробувань  – з 25 липня по 2 серпня

Перелік документів для вступу: із правилами вступу до магістратури та переліком документів для вступу можна ознайомитися на сайті Інституту філології, режим доступу – http://philology.knu.ua/node/273

Керівник освітньої програми: доц., к. філол. н.  Зубань Оксана Миколаївна

Контакти керівника освітньої програми: e-mail: oxana.zuban@univ.net.ua, oxana.mell.zuban@gmail.com

Адміністратор освітньої програми: завідувач лабораторії комп’ютерної лінгвістики Ходаківська Ярина Володимирівна

Контакти адміністратора освітньої програми: e-mail: yaryna@univ.net.uayaryna.yaryna@gmail.com

Адреса кафедри і факультету, на якій реалізується програма: Інститут філології КНУ, Кафедраукраїнської мови та прикладної лінгвістики,  Київ, бул. Т.Шевченка 14, ауд. 95

Контакти кафедри і  факультету, на якій реалізується програма:

e-mail: kafukrmov@ukr.net; тел. 044239-33-49

 

Прикладна лінгвістика – нова спеціальність для філологів-магістрів в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка

 

У 2017 році в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка вперше оголошено набір до магістратурина спеціальність  035.10 філологія (прикладна лінгвістика) за освітньою програмою "Прикладна лінгвістика: редакторсько-перекладацька та експертна діяльність".

Прикладна лінгвістика – це багатоаспектна галузь мовознавства. До її компетенції входять: теорія і практика перекладу, методика навчання рідної та іноземної мов, лексикографія, мовна політика, теорія і практика редагування тексту, лінгвістична експертиза письмового тексту та усного мовлення, комп’ютерна лінгвістика та інші галузі. Тому спеціальність "прикладна лінгвістика" у вищих навчальних закладах України ґрунтується на різних прикладних лінгвістичних галузях і, відповідно, ставить різні навчальні завдання. Спеціальність "прикладна лінгвістика", що запроваджується у Київському університеті імені Тараса Шевченка, базується на чотирьох прикладних векторах: редагування, переклад, лінгвістична експертиза, комп’ютерна лінгвістика.

Особлива увага в новій освітній програмі надається комп’ютерній лінгвістиці – новій прикладній науці, що має міждисциплінарний характер. Комп’ютерна лінгвістика – це лінгвістика із застосуванням інформаційних технологій в аналізі мови. Освітня програма "Прикладна лінгвістика: редакторсько-перекладацька та експертна діяльність" також має міждисциплінарний характер і забезпечується викладачами кафедр Інституту філології, а також кафедр факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка. Організацію навчальної та наукової роботи студентів спеціальності забезпечує колектив лабораторії комп’ютерної лінгвістики, яка функціонує при кафедрі української мови та прикладної лінгвістики. Результати багаторічної наукової діяльності колективу лабораторії представлені на лінгвістичному порталі  www.mova.info.

Три блоки навчального плану ОП "Прикладна лінгвістика: редакторсько-перекладацька та експертна діяльність" взаємозумовлені послідовністю викладу навчальних дисциплін із метою формування у студентів умінь та навичок,  необхідних у професійній діяльності прикладного лінгвіста у визначених галузях.

Блок "Обов'язкові навчальні дисципліни" формують теоретичні лінгвістичні дисципліни, спрямовані на вивчення актуальних питань сучасної фундаментальної та прикладної лінгвістики у галузях психолінгвістики, соціолінгвістики, дискурс-аналізу, лінгвопрагматики, лінгвістичної експертизи; а також дисципліни комп’ютерної лінгвістики: основи штучного інтелекту для лінгвістів; сучасні інтернет-ресурси (програми) автоматичного оброблення природної мови; інформаційні технології створення та дизайну веб-сайту; основи машинного перекладу; основи автоматичного редагування.

До блоку "Дисципліни вибору факультету / інституту" входять навчальні дисципліни з теорії редагування та теорії і практики галузевого перекладу письмового тексту (українсько-англійський та українсько-російський переклад).

Комплекс дисциплін першого і другого блоків спрямований на формування знань та вмінь для отримання освітньої кваліфікації "магістр філології", яка присвоюється студентам за умови успішного складання підсумкового іспиту з галузевого перекладу, проходження переддипломної практики та захисту магістерської роботи з прикладної лінгвістики. Крім того, дисципліни цих блоків формують базисні теоретичні знання та практичні вміння для успішного опанування дисциплін наступного блоку навчального плану, що має прикладний практичний характер.

У блоці "Дисципліни вільного вибору студента" на вибір магістрів пропонується три спеціалізації:

1. "Технології створення, перекладу та редагування інтернет-текстів (SEO-копірайтинг)". У межах спеціалізації студенти вивчають: стратегії пошукової оптимізації сайтів, техніки і методики створення SEO-текстів різного тематичного та жанрового спрямування, лінгвістичні методики перекладу SEO-текстів та редагування україномовного, російськомовного, англомовного перекладних SEO-текстів. За умови успішного складання підсумкового іспиту зі спеціалізації та проходження виробничої практики магістрам присвоюється професійна кваліфікація 2444.2 – редактор-перекладач.

2. "Лінгвістичні дослідження в судово-експертній діяльності". Спеціалізація була запроваджена відповідно до угоди про співробітництво між КНУ імені Тараса Шевченка та Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України. Спеціалізація має практичне спрямування, студенти вивчають законодавчі основи судово-експертної діяльності, основи криміналістики, техніки і методики проведення лінгвістичної експертизи за спеціальностями судової експертизи (1.2. «Дослідження писемного мовлення», 7.1 «Технічне дослідження матеріалів і засобів відео-, звукозапису», 7.2 «Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення», 7.3 «Лінгвістичне дослідження усного мовлення»), а також знайомляться з особливостями перекладацької діяльності в судовій практиці (українсько-англійський судовий переклад та українсько-російський судовий переклад). За умови успішного складання підсумкового іспиту зі спеціалізації та проходження виробничої практики магістрам присвоюється професійна кваліфікація 2444.2 – лінгвіст.

3. "Автоматичне оброблення природної мови  - NLP". Ця спеціалізація запроваджується для студентів, які мають диплом бакалавра, що засвідчує знання базових математичних дисциплін та основ програмування. Спеціалізація спрямована на вивчення однієї з актуальних галузей штучного інтелекту і ставить завдання навчити студенів проектувати комп’ютерні системи автоматичного оброблення природної мови. У межах спеціалізації студенти вивчають такі дисципліни: актуальні проблеми аналізу даних (Data mining); інформаційний пошук та отримання інформації з тексту (Text-mining); програмне забезпечення та бази даних систем автоматичного оброблення природної мови; програмна інженерія; штучні нейронні мережі; автоматичне реферування (лінгвістичні аспекти), діалогові системи (лінгвістичні аспекти), розпізнавання і синтез усного мовлення (лінгвістичні аспекти). За умови успішного складання підсумкового іспиту зі спеціалізації та проходження виробничої практики магістрам присвоюється професійна кваліфікація 2132.1 – програміст (прикладний).