Прикладна лінгвістика (редакторсько-перекладацька та експертна діяльність)

 

Магістерська освітня програма

«Прикладна лінгвістика: редакторсько-перекладацька та експертна діяльність»

2018 – 2019 навчальний рік

Спеціальність035.10 прикладна лінгвістика

Освітня програма«Прикладна лінгвістика: редакторсько-перекладацька та експертна діяльність»

Спеціалізації в межах освітньої програми:

·                  Лінгвістичні дослідження в судово-експертній діяльності;

·                  Автоматичне оброблення природної мови  – NLP.

Тип освітньої програми– освітньо-наукова

Ступінь, який отримують випускники: магістр

Кваліфікація:

1) освітня кваліфікація – магістр філології;

2) професійна кваліфікація 2444.2 – редактор-перекладач;

3) додаткова професійна кваліфікація за вибором спеціалізації:

2444.2 – лінгвіст;

2132.1 – програміст (прикладний).

Кількість навчальних семестрів – 4 семестри

Обсяг програми в кредитах ECTS – 120 кредитів

Мова навчання – українська.

Початок навчання – 01.09.2018 року

Завершення навчання – 31.05.2020 року

Кількість місць – 10 (ліцензований обсяг)

Наявність державного замовлення– так.

Вартість навчання за контрактом – уточнюється

Умови до вступу:

Диплом бакалавра за спеціальністю 035 Філологія.

·                  екзамен з іноземної мови – англійська мова;

·                  екзамен із фаху – прикладна лінгвістика.

Диплом бакалавра за іншими спеціальностями

·                  додатковий екзамен – лінгвокраїнознавство;

·                  екзамен з іноземної мови – англійська мова;

·                  екзамен із фаху – прикладна лінгвістика.

Із програмами вступних іспитів можна ознайомитися на сайті Інституту філології, режим доступу –  http://philology.knu.ua/node/581

Перелік документів для вступу: із правилами вступу до магістратури та переліком документів для вступу можна ознайомитися на сайті Інституту філології, режим доступу – http://philology.knu.ua/node/273

Керівник освітньої програми: проф., д. філол. н. Дарчук Наталія Петрівна

Контакти керівника освітньої програми: e-mail: natalia.darchuk@univ.net.ua

Адміністратор освітньої програми: доц., к. філол. н. Зубань Оксана Миколаївна

Контакти адміністратора освітньої програми: e-mail: oxana.mell.zuban@gmail.com; oxana.zuban@univ.net.ua

Адреса кафедри і факультету, на якій реалізується програма: Інститут філології КНУ, Кафедра української мови та прикладної лінгвістики,  Київ, бул. Т.Шевченка 14, ауд. 95

Контакти кафедри і  факультету, на якій реалізується програма:

e-mail: kafukrmov@ukr.net; тел. 044239-33-49

 

Прикладна лінгвістика – нова спеціалізація для філологів-магістрів

в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка

 

Спеціалізація  035.10 філологія (прикладна лінгвістика) за освітньою програмою "Прикладна лінгвістика: редакторсько-перекладацька та експертна діяльність" була запроваджена в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році.

Прикладна лінгвістика – це багатоаспектна галузь мовознавства, тому спеціалізація "прикладна лінгвістика" у вищих навчальних закладах України ґрунтується на різних прикладних лінгвістичних галузях і, відповідно, ставить різні навчальні завдання. Освітня програма «Прикладна лінгвістика: редакторсько-перекладацька та експертна діяльність» базується на чотирьох прикладних векторах: редагування, переклад, лінгвістична експертиза, комп’ютерна лінгвістика. Ця програма  має міждисциплінарний характер і забезпечується викладачами кафедр Інституту філології, а також кафедр факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка. Організацію навчальної та наукової роботи студентів забезпечує колектив лабораторії комп’ютерної лінгвістики, яка функціонує при кафедрі української мови та прикладної лінгвістики. Результати багаторічної наукової діяльності колективу лабораторії представлені на лінгвістичному порталі  www.mova.info.

Три блоки навчального плану ОП «Прикладна лінгвістика: редакторсько-перекладацька та експертна діяльність» взаємозумовлені послідовністю викладу навчальних дисциплін із метою формування у студентів умінь та навичок, необхідних у професійній діяльності прикладного лінгвіста у визначених галузях.

Блок "Обов'язкові навчальні дисципліни" формують теоретичні лінгвістичні дисципліни, спрямовані на вивчення актуальних питань сучасної фундаментальної та прикладної лінгвістики у галузях психолінгвістики, соціолінгвістики, дискурс-аналізу, лінгвопрагматики, інтернет-лінгвістики, SEO-копірайтингу; а також дисципліни зі створення та дизайну веб-сайту.

До блоку "Дисципліни вибору факультету / інституту" входять навчальні дисципліни з теорії та практики редагування, теорії та практики галузевого перекладу письмового тексту (українсько-англійський та українсько-російський переклад).

Комплекс дисциплін першого і другого блоків спрямований на формування знань та вмінь для отримання освітньої кваліфікації – магістр філології та професійної кваліфікації – 2444.2 редактор-перекладач.

У блоці "Дисципліни вільного вибору студента" на вибір магістрів пропонується дві спеціалізації:

1. "Лінгвістичні дослідження в судово-експертній діяльності". Спеціалізація була запроваджена відповідно до угоди про співробітництво між КНУ імені Тараса Шевченка та Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України. Спеціалізація має практичне спрямування, студенти вивчають законодавчі основи судово-експертної діяльності, основи криміналістики, техніки і методики проведення лінгвістичної експертизи за спеціальностями судової експертизи (1.2. «Дослідження писемного мовлення», 7.1 «Технічне дослідження матеріалів і засобів відео-, звукозапису», 7.2 «Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення», 7.3 «Лінгвістичне дослідження усного мовлення»), а також знайомляться з особливостями перекладацької діяльності в судовій практиці (українсько-англійський судовий переклад та українсько-російський судовий переклад). За умови успішного складання підсумкового іспиту зі спеціалізації та проходження виробничої практики магістрам присвоюється професійна кваліфікація 2444.2 – лінгвіст.

2. "Автоматичне оброблення природної мови  - NLP". Ця спеціалізація запроваджується для студентів, які мають диплом бакалавра, що засвідчує знання базових математичних дисциплін та основ програмування. Спеціалізація спрямована на вивчення однієї з актуальних галузей штучного інтелекту і ставить завдання навчити студенів проектувати комп’ютерні системи автоматичного оброблення природної мови. У межах спеціалізації студенти вивчають такі дисципліни: Актуальні проблеми аналізу даних (Data mining); Інформаційний пошук та отримання інформації з тексту (Text-mining); Програмне забезпечення та бази даних систем автоматичного оброблення природної мови; Програмна інженерія; Штучні нейронні мережі; Автоматичне реферування (лінгвістичні аспекти), Діалогові системи (лінгвістичні аспекти), Розпізнавання і синтез усного мовлення (лінгвістичні аспекти). За умови успішного складання підсумкового іспиту зі спеціалізації та проходження виробничої практики магістрам присвоюється професійна кваліфікація 2132.1 – програміст (прикладний).

Академічна та професійна кваліфікації, що присвоюються магістрам, передбачають чотири напрямки фахової компетенції:: 1) філолог-дослідник: проводити фундаментальні та прикладні дослідження, а також експериментальні розробки у сфері гуманітарних і суспільних наук;; 2) філолог-експерт: проводити всі види лінгвістичної судової експертизи різних об’єктів мовленнєвої діяльності людини у галузях криміналістичної експертизи (лінгвістична експертиза мовлення) та експертизи у сфері інтелектуальної власності (літературних та художніх творів; фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення, комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень; 3) філолог-програміст: створювати інформаційні лінгвістичні системи автоматичного оброблення природної мови у різних галузях професійної діяльності, спрямованих на виконання таких завдань: автоматичний аналіз текстових даних, розпізнавання та синтез мовлення, голосове керування, класифікація та кластеризація документів, машинний переклад, проектування діалогових систем, інформаційний пошук, отримання семантичної та тональної інформації з тексту, визначення теми тексту, реферування, анотування та редагування тексту; створювати web-інтерфейси до баз даних, динамічні web-сторінки; 4) філолог-перекладач: надавати послуги перекладу (англійсько-український  та російсько-український) у різних сферах суспільної діяльності і, зокрема судового галузевого перекладу;здійснювати коректуру, наукове і літературне редагування перекладів;  писати анотації на перекладні видання та резюме іноземними мовами; звіряти переклади з оригінальним текстом; 5) філолог-редактор: створювати пошуковооптимізовані тексти для наповнення сайту; здійснювати переклад інтернет-текстів; працювати із внутрішніми та зовнішніми джерелами інформації, здійснювати відбір інформації для розміщення на сайті; здійснювати структуровану рубрикацію сайту; здійснювати редактуру, коректуру текстів та дизайн текстів; досліджувати потреби ринку та запити користувачів і підвищувати популярність сайту.

Випускники можуть працювати: 1) науковими співробітниками у різноманітних наукових установахгуманітарного і суспільного спрямування; 2) лінгвістами-експертами письмових текстів та усного мовлення в експертних установах;3) прикладними програмістами в ІТ-компаніях, видавництвах, інформаційних агентствах перекладів; 4) Web-програмістами, спеціалістами зі створення інтернет-сторінки у різних сферах економічної та суспільної діяльності; 5) редакторами, редакторами-перекладачами традиційних та мультимедійних видань засобів масової інформації, рекламних та інших сайтів різних установ; 6) SEO-спеціалістами(SEO-оптимізатором, SEO-копірайтером і SEO-рерайтером)  у рекламних агентствах та у сфері адміністративної та допоміжної офісної діяльності; 7) перекладачами у різних сферах економічної та суспільної діяльності.