План розвитку кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів на період з 2017-2021

 

 

Перспективний план розвитку

кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів

Інституту філології Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

на 2017-2021 роки

 

1. Концептуальні засади й напрями діяльності кафедри

У травні 2012 року, згідно з Наказом Ректора № 416-32 від 21.05.2012 року «Про зміну в структурі університету», було затверджено новий склад кафедри англійської мови гуманітарних факультетів, на базі якої, внаслідок подальшої реорганізації 3 грудня 2012 року було створено  іноземних мов історичного  та філософського факультетів (Наказ ректора № 921-32 від 19.11.2012р. «Про реорганізацію кафедр Інституту філології»).

Діяльність кафедри визначається положенням Статуту Університету (від 7.04.2009 р.), Державної комплексної програми розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2014-2020 рр., а також Концепції викладання іноземних мов у Київському університеті імені Тараса Шевченка (нової редакції 2012р.).

Ключовим напрямом діяльності кафедри є навчання іноземних мов на двох факультетах: Історичному та філософському. Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

- іноземна мова для студентів І-IVкурсів історичного та філософського факультетів (освітньо-кваліфікаційних рівень «бакалавр»);

- фахова іноземна мова для студентів ІІІ- IVкурсів історичного та філософського факультетів (освітньо-кваліфікаційних рівень «бакалавр»);

- фахова іноземна мова для студентів 1 року навчання магістратури філософського факультету відділення «Публічне управління та адміністрування»;

- курс англійської мови для аспірантів історичного та  філософського факультетів.

Іншими пріоритетними напрямами діяльності підрозділу є науково-дослідна робота, яка безпосередньо пов’язана з підвищенням якості кадрового складу кафедри, виховна робота зі студентами, громадська робота, а також розширення між факультетських, міжвузівських та міжнародних навчально-методичних та наукових зв’язків. Результатами роботи кафедри стає укладання навчальних програм дисциплін, підготовка до друку навчальних посібників, збірників наукових статей.

2. ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Зважаючи на нові тенденції у сучасному освітньому просторі, міждисциплінарний підхід до формування особистості майбутнього фахівця, з одного боку, та посилення вимог до його підготовки в умовах швидких змін у глобалізованому світі, зі іншого боку, необхідним вбачається вибудовувати розвиток кафедри за такими базовими аспектами:

 • взаємна інтеграція колективів, які об’єдналися в межах новоствореної кафедри, формування командного духу, створення сприятливих умов праці  для співробітників кафедри, підтримка ініціативи;
 • перегляд та оновлення навчальних планів та робочих програм згідно з потребами об’єднаної кафедри та задля ефективності використання інтелектуального ресурсу кафедри;
 • вдосконалення процесу викладання та формування чітких орієнтирів, спрямованих на  потреби сучасного суспільства;
 • активний пошук нових партнерів для обміну досвідом, підвищення кваліфікації викладацького складу, отримання грантів та стипендій;
 • проведення наукових досліджень з орієнтацією на міжнародний досвід, узгодження науково-дослідної тематики з контекстом європейських студій;
 • створення корпоративного іміджу кафедри: формування спільноти викладачів і студентів, які об’єднані спільною метою; підвищення мотивації співробітників та студентів до креативного зростання, розвитку державницького світогляду, відповідальності за свою працю та навчання.

2.2. Виховна робота

Орієнтуючись на Рекомендації Комітету Ради Європи з питань освіти і дотримуючись у навчальній діяльності принципу розвитку особистості, кафедра виконує виховну місію, яка полягає, насамперед, у формуванні гармонійної особистості, спроможної повноцінно реалізуватися в сучасному глобальному полікультурному, інформаційно-перевантаженому світі.

Кафедра ставить перед собою низку завдань:

1. Сприяти самовираженню студентів, дотримуючись принципу індивідуалізації навчання й враховуючи їхні психологічні особливості.

2. Стимулювати вираження через навчальну діяльність творчого потенціалу студентів.

3. Прищеплювати студентам навички самоорганізації, розвивати їхню здатність до самонавчання і прагнення до професійного та особистісного самовдосконалення.

4. Добирати навчально-інформаційні матеріали, зорієнтовані на загальнолюдські, національні та світові культурні цінності.

5. Виховувати в студентах національну, релігійну й культурну толерантність, розуміння й повагу до традицій та звичаїв як англомовних, так і інших країн світу.

6. Налагоджувати міжнародні зв’язки кафедри з країнами, мова яких вивчається.

7. Залучати студентів до участі в культурних та громадських заходах Університету.

3. Обґрунтування концептуальної ідеї розвитку кафедри.

На  шляху інтеграції ВНЗ України до європейського  освітнього та наукового простору ключовим орієнтиром навчальної діяльності кафедри є Рекомендації Комітету Ради Європи з питань освіти щодо формування іншомовної комунікативної компетенції.

Принципи навчальної діяльності ґрунтуються на пріоритетах, що їх було визначено ректором університету, і на положеннях Концепції викладання іноземних мов у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Оскільки метою впровадження Концепції викладання іноземних мов в університеті є формування засад професійно орієнтованої вторинної мовної особистості, готової до професійної міжкультурної комунікації та саморозвитку в новому інформаціїно-комунікативному середовищі, визначальними принципами навчальної діяльності стають:

 • релевантність, або орієнтація на сучасні вимоги суспільства і професійні вимоги студентів;
 • активність, або персональна відповідальність студентів як активних учасників навчального процесу за свій освітній і професійний розвиток;
 • професійне вдосконалення, тобто сталий самостійний професійний розвиток студентів протягом усієї освітньої та професійної діяльності;
 • інтегративність, тобто взаємозв’язок та взаємозумовленість тем, що вивчаються, як між собою, так і з програмним матеріалом дисциплін професійного блоку навчальних планів;
 • розвиток особистості, тобто акцент на особистісному й інтелектуальному розвитку студентів.

Кінцева мета реалізації Концепції визначає і принципи формування змісту навчання і впорядкування програмного матеріалу, а саме:

 • принципи систематичності й послідовності, що забезпечує цілеспрямоване поступове опанування навчального матеріалу;
 • принцип ускладнення, який передбачає поетапне ускладнення програмного матеріалу;
 • принципи формування позитивної мотивації навчання, що передбачає зацікавленість студентів як одну з передумов досягнення навчальної мети;
 • принцип свідомості й міцності засвоєння, що дозволяє студентам творчо використовувати набуті вміння в процесі реального спілкування;
 • принцип професійної орієнтованості навчального матеріалу, дотримання якого сприяє підвищенню рівня професійних вмінь студента.

Реалізація викладених вище принципів для досягнення поставленої мети має спиратись на адекватні лінгводидактичні засади – сучасні комунікативні методи навчання. Ефективне застосування комунікативних методів, яке дозволяє моделювати в аудиторії реальні умови повсякденного або професійного спілкування, сприятиме формуванню відповідного рівня мовленнєвої компетентності студенів, стимулюватиме зацікавлення, розширюватиме їхні когнітивні можливості й створюватиме умови для виховання гармонійної особистості.

Згідно з Концепцією викладання іноземних мов у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, наскрізна програма підготовки студента передбачає дві складові – нормативний курс і поглиблений професійно орієнтований курс іноземної мови.

Отже ефективність впровадження  Концепції головним чином залежить від професійної компетентності та педагогічної майстерності викладачів кафедри. А одним з ключових показників ефективності навчальної діяльності кафедри є рівень володіння мовою, який студенти демонструють при складанні державного екзамену і який засвідчується сертифікатом міжнародного зразка.

Мета Концепції, її принципи й підходи до викладання іноземних мов визначають такі завдання кафедри у сфері навчально-методичної діяльності:

1. Постійне підвищення професійного рівня викладачів: опанування сучасних методів навчання, обмін досвідом, інформаційна підтримка, відвідування методичних семінарів, регулярна робота кафедрального методичного семінару.

2. Запровадження міжнародних стандартів викладання іноземних мов з використанням інноваційних методик та технологій навчання.

3. Укладення навчальних програм дисциплін кафедри відповідно до вказаних вище лінгводидактичних принципів.

4. Формування змісту програм професійно орієнтованих курсів іноземної мови та навчальних матеріалів до них з урахуванням змісту програм дисциплін професійного циклу; його узгодження з провідними фахівцями відповідних факультетів.

5. Удосконалення системи контролю знань студентів; обов’язкове вчасне інформування студентів щодо їхніх навчальних досягнень та критеріїв їх оцінки.

6. Забезпечення дисциплін кафедри навчально-методичними матеріалами, у тому числі, для самостійної роботи студентів.

7. Регулярний аналіз та обговорення на засіданнях кафедри результатів впровадження концепції на історичному та філософському факультетах.

8. Удосконалення стратегій підготовки аспірантів до складання кандидатського іспиту з іноземної мови.

9. Активізація меж кафедральних, між факультетських, міжвузівських та міжнародних навчально-методичних зв’язків.

4. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКАМИ РОБОТИ КАФЕДРИ

Реалізація поставлених в межах викладеної концепції завдань передбачає реалізацію низки конкретних кроків за базовими для кафедри напрямками діяльності: навчально-методичною, науково-дослідною, профорієнтаційною, виховною роботою та міжнародною діяльністю.

Вихід на новий якісний рівень викладання та роботи зі студентами забезпечити завдяки таким крокам:

 • підвищувати науково-методичний рівень викладачів за рахунок їхньої регулярної участі в науково-методичних семінарах, що проводяться у співпраці з видавництвом Макмиллан, Кембрідж Юніверситі Прес та запрошеними закордонними лекторами (зокрема, у 2016-2017 н. р.; сприяти створенню умов для закордонних стажувань викладачів кафедри;
 • вдосконалювати навчальний процес за допомогою використання мультимедійного обладнання, розробки електронних навчальних комплексів та створення платформ для роботи зі студентами у дистанційному форматі;
 • враховувати під час розробки нових навчальних планів, робочих програм останні досягнення в межах Болонського процесу, під час роботи над навчальними матеріалами орієнтуватися на роботу кафедр подібного профілю в європейських університетах;
 • постійно моніторити стан викладання на кафедрі за рахунок взаємовідвідування, відкритих занять, методичних консультацій та семінарів;
 • запрошувати науковців з європейських університетів для читання лекцій та проведення семінарів;
 • проводити внутрішньокафедральні олімпіади з мови та творчі конкурси для виявлення найталановитішої студентської молоді та для формування духу здорової конкуренції;
 • стимулювати викладачів і студентів до отримання грантів та стипендій, участі у конкурсах, міжнародних проектах, наукових конференціях тощо.

4.1. НАУКОВА-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Спрямувати зусилля кафедри на реалізацію таких напрямків роботи:

 • підготовка колективом кафедри наукових публікацій, що відповідають  науково-дослідній тематиці Інституту філології;
 • забезпечення участі співробітників кафедри у фахових конференціях з різних напрямків мовознавства та перекладознавства, у наукових та методичних семінарах, які сприятимуть підвищенню їхнього наукового рівня;
 • залучення до науково-дослідного процесу талановитої молоді: аспірантів, магістрантів, студентів, що демонструють високий науковий потенціал за рахунок участі у конференціях, семінарах;
 • мотивація студентів до участі у Всеукраїнських конференціях, публікаціях у фахових збірках та збірках тез доповідей;
 • обговорення  в межах кафедрального семінару проблеми стандартів та вимог до публікацій у закордонних наукометричних виданнях, збільшення кількості публікацій іноземними мовами (особливо у міжнародних виданнях);
 • стимулювання професорсько-викладацького складу кафедри до отримання грантів, стипендій як індивідуально, так і в межах спільних проектів (враховуючи можливість подання матеріалів, участі у таких проектах);
 • підвищувати наукову фахову компетенцію співробітників кафедри за рахунок наукових стажувань закордоном;
 • збільшувати кількість якісних публікацій у фахових збірках, міжнародних виданнях, сприяти написанню та друку видань великого формату: одноосібних монографій, колективних монографій (обговорити можливості створення колективних монографій за найбільш важливими для кафедри напрямками).

4.2.  Науково-дослідна робота

Пріоритетами наукової діяльності кафедри є постійне підвищення наукового рівня викладачів, впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес та їх оприлюднення для вітчизняної та міжнародної наукової спільноти.

Асистент Лабенко О.В. працює над дисертаційним дослідженням на тему «Концептосфера «хвороба» в українській, англійській та французькій мовах:  лінгвокультурологічний та прагматичний аспекті» (спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство). У лютому 2017 р. відбувся попередній захист дисертаційного дослідження (орієнтовний термін захисту – 2017р.).

 Для успішної реалізації стратегії наукової діяльності та покращення якісного складу кафедра має виконати низку завдань:

 • доповіді викладачів про результати наукових досліджень та їх обговорення на засіданні кафедри;
 • стажування та навчання в аспірантурі;
 • залучення до викладацького складу кафедри найкращих випускників аспірантури Інституту філології;
 • покращення якісних характеристик кадрового складу кафедри шляхом активної підготовки викладачів до здобуття вченого звання доцента;
 • підтримка наукових зв’язків з філологічними факультетами інших ВНЗ України;
 • активізація діяльності щодо написання та підготовки до друку навчальних посібників і навчально-методичних праць з професійно орієнтованих курсів іноземних мов, високий науковий рівень яких засвідчується присвоєнням грифу МОН України;
 • активація інформаційної та підготовчої роботи щодо публікації наукових праць у виданнях, які входять до міжнародних науко метричних баз.

4.3. ВИХОВНА РОБОТА

- сприяти підвищенню національної свідомості, поваги до національних символів, історії та сьогодення України та Києва як столиці України;

- брати активну участь у святкуванні загальнодержавних, університетських та інститутських свят, посвяті у першокурсники, випускних вечорах, Днях університету та Інституту філології;

- забезпечити процес інформування студентів і науково-педагогічних працівників щодо основних змін у навчальному процесі, доводити до відома накази і розпорядження керівництва Університету та Інституту для формування правової культури;

- уможливити спілкування викладачів і студентів електронною поштою, регулярно оновлювати інформацію про важливі події кафедри на кафедральній інтернет-сторінці;

4.4. КАДРОВА ПОЛІТИКА, ПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ

На кафедрі іноземних мов історичного та філософського факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка працює 23 викладача  (20,5 ставки) – 20 викладачів на повну ставку, 1 викладач на 0,5 ставки, 2 викладача у відпустці по догляду за дитиною. З них кандидатів наук – 14: Братель О.М., Даніліна С.Ю., Орлова В.В., Петренко С.В., Тирон І.В., Топчій О.В., Чернишова С.О. Займають посаду доцента Токменко О.П., Сидоренко О.А. Вчені звання доцента мають Мусієнко А.П., Михайленко О.О.,  Шабуніна В.В., Тихонова Т.Б., Шевченко О.Ф.

5. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПУБЛІКАЦІЙ КАФЕДРИ

Впродовж наступних років важливою є підготовка якісного науково-методичного забезпечення дисциплін, які викладатимуться згідно з новими навчальними планівами, та забезпечення поступального розвитку германістики та перекладознавства за рахунок оприлюднення новітніх досягнень професорсько-викладацького складу кафедри. Тому планується:

- видання та перевидання навчальних посібників і підручників за основними напрямками підготовки майбутніх фахівців, які здійснюються в межах нових навчальних програм кафедри;

- підготовка до друку монографій та наукових праць професорсько-викладацького складу кафедри;

- друк нових та оновлених версій навчально-методичних комплексів, які розробляються кафедрою;

- оприлюднення у друкованому та електронному вигляді програм кафедри, основних навчально-методичних матеріалів.

План підготовки до друку навчально-методичних розробок включає, зокрема таке:

1. Авторський колектив кафедри: Лабенко О.В., Михайленко О.О., Петренко С.В., Сидоренко О.А., Тирон І.В., Цупрун Т.В., Шабуніна В.В. “History of the World” для студентів І-IV курсів історичного факультетів (три частини) (2020р.).

2. Андросюк Г.Л., Назаренко О.І., Цепко Т.А. Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ-IVкурсів відділення «політологія» філософського факультету “Politics: Key Issues” (2017р.)

3. Чернишова С.О. Навчальний посібник для студентів І-ІІ курсів з читання професійних текстів (2019р.)

4. Тирон І.В. Посібник з англійської мови для студентів  ІІІ-IVкурсів  філософського факультету (2019р.)

5. Даніліна С.Ю. Навчально-методична розробка з англійської мови  для студентів старших курсів філософського факультету (2019р.)

6. Лялько С.В. Навчально-методичний посібник до 13 англомовних художніх фільмів «Viewer’s Guide#3» для студентів гуманітарних факультетів (2017р.).

7. Симканич О.В. Навчальний посібник з німецької мови для студентів II- ІІІ курсу історичного факультету спеціалізації «Американістика та Європейські студії» (для роботи з фаховою літературою) (2017р.).

8. Симканич О.В. Навчальний посібник з німецької мови для студентів I -II курсу історичного факультету (для роботи з фаховою літературою) (2017р.).

7. ОСНОВНІ УМОВИ УСПІШНОГО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМИ

Запропонована програма може бути успішно реалізована значною мірою завдяки послідовному професійному виконанню зазначених у ній положень співробітниками кафедри, які взяли на себе певні зобов'язання, взаємодопомозі членів колективу, а також за підтримки наших проектів ректоратом, Інститутом філології, відповідними структурами КНУ імені Тараса Шевченка, перш за все міжнародним відділом, видавництвом, навчально-методичними комісіями, відділом аспірантури тощо.

Програму розвитку кафедри підготувала к.юр.н., доц. Шабуніна В.В.

Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів  (протокол № 9 від 12 травня 2017 року).

 

Кандидат юридичних наук, доцент                                  Шабуніна В.В.

 

Директор Інституту філології

доктор філологічних наук, професор                               Семенюк Г.Ф.