Круглий стіл присвячений 150-літтю від дня народження Осипа Маковея (1867–1925)

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра історії української літератури, теорії літератури

та літературної творчості

 

 

Шановні колеги!

Запрошуємо до участі у роботі круглого столу до 150-ліття від дня народження Осипа Маковея (1867–1925) «Літературно-критична спадщина Осипа Маковея в історико-літературному та культурному контекстах», який відбудеться 25 жовтня 2017 року в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14).

 

Наукова проблематика круглого столу:

  • художні особливості поетичної творчості Осипа Маковея;
  • поетика прози Осипа Маковея;
  • літературознавча та критична діяльність Осипа Маковея;
  • перекладацький доробок Осипа Маковея;
  • Осип Маковей у колі сучасників: творчий та міжособистісний діалоги;
  • творчість Осипа Маковея у контексті літературного процесу ХІХХХ ст.: порівняльно-історичні аспекти;
  • Осип Маковей як журналіст і редактор;
  • громадсько-культурна і педагогічна діяльність Осипа Маковея.

Для участі у круглому столі необхідно до 1 жовтня 2017 рнадіслати заявку з назвою доповіді та відомостями про автора на адресу: shevchenko.center@gmail.com.

За матеріалами круглого столу буде виданий фаховий збірник наукових праць. Статті будуть прийматися з 1 жовтня до 1 грудня 2017 р.

          

ФОРМА ЗАЯВКИ

 

Прізвище, ім’я по батькові (повністю)

 

Науковий ступінь, учене звання, посада

 

Установа (повна назва)

 

Тема доповіді

 

Електронна та поштова адреси

 

Контактний телефон

 

Вимоги до оформлення статті:

1. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – в лівому верхньому кутку, 12 кегль.

2. Відомості про автора (авторів) у правому кутку: прізвище, ініціали – напівжирний курсив, 14 кегль; в тому ж рядку звичайним шрифтом науковий ступінь, вчене звання, в наступному рядку – місце роботи (назва установи чи організації, їхнє місцезнаходження), назва країни (для іноземних авторів).

3. Назва публікації – 14 кегль, напівжирний.

4. Через рядок – анотація українською мовою – 12 кегль, курсив; ключові слова з нового рядка.

5. Текст статті: обсяг – від 7 до 14 повних сторінок, 14 кегль, Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25, поля: 2,5.

6. Наукова стаття повинна містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

7. Для посилань (після цитат) використовувати квадратні дужки. При посиланні у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку використаної літератури та через кому номер сторінки (зразок: [3, с. 5]). Якщо робиться відсилання до кількох джерел одночасно, їхні номери розділяються крапкою з комою. Примітки (внизу сторінки чи наприкінці основного тексту) не допускаються.

8. Список використаної літератури (бібліографічний опис складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1: http://www.library.gov.ua/images/files/gost71.pdf, заголовок бібліографічного запису згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80: http://www.ukrbook.net/zakony/zag_bib_zap.pdf – через рядок, без абзаців, 12 кегль, в алфавітному порядку).

9. Дата надходження авторського оригіналу до редакційної колегії.

10. Анотації російською та англійською мовами, включно з перекладеними відомостями про автора (справа) та назвою статті (по центру), – через рядок, 12 кегль, курсив; усі три анотації мають бути ідентичні за змістом.

11. Для аспірантів, студентів і викладачів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження. Рецензію підписують науковий керівник та завідувач кафедри.

12. Статті надсилати електронною поштою на адресу shevchenko.center@gmail.com або подавати на електронному носії (ауд. 115, 80).

 

 

ЗРАЗОК

 

УДК 821.161.2

Петренко В.В., к. філол. н., доц.

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЗИ ОСИПА МАКОВЕЯ

 

Анотація українською мовою..............................................................................................

Ключові слова:......................................................................................................................

 

Текст статті

………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Засенко О. Осип Маковей (Літературно-критичний нарис) / О. Засенко // Маковей О. Вибрані твори. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – С. 3–41.

2. Літературознавча енциклопедія : у двох томах / Авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – Т. 2. – 2007. – 624 с.

3. Маковей О. Обрядова справа / О. Маковей // Маковей О. Твори: у 2 т. – К. : Дніпро, 1990. – Т. 2. – С. 276–281.

4. Погребенник Ф. Осип Маковей (критико-біографічний нарис) / Ф. Погребенник. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 134 с.

 

Стаття надійшла до редакції 3.10.17 р.

 

Петренко В.В., к. филол. н., доц.,

Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко, Киев

 

СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЗЫ ОСИПА МАКОВЕЯ

 

Текст аннотация на русcком языке....................................................................................

Ключевые слова:.................................................................................................................... 

 

Petrenko V.V., PhD., Associate Professor

Taras Shevchenko National University of Kyiv

 

STYLES PECULIARITY’S OSYP MAKOVEY’S PROSE

 

Text of abstract in English.......................................................................................................

Key words.................................................................................................................................