ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ НА 2017/18 – 2021/22 НАВЧАЛЬНІ РОКИ

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

ІНСТИТУТУ ФІЛОЛОГІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

НА 2017/18 – 2021/22 НАВЧАЛЬНІ РОКИ

 

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ

Необхідність створення програми розвитку кафедри визначається потребою реформування основних аспектів її освітньої та наукової діяльності кафедри відповідно до Закону України “Про вищу освіту” (№ 1556-VIIвід 01.07.2014); врахуванням сучасних запитів ринку праці; потребою відповідності європейським освітнім стандартам, що є вимогою до кожного структурного підрозділу Університету, з метою підвищення світового рейтингу навчального закладу.  

 

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

 

Кафедра у своєму розвитку спирається на філологічні традиції, культивовані впродовж майже сторіччя (заснована 1918 р. як кафедра української мови) численною когортою викладачів, з-поміж яких – видатні  мовознавці акад. А. Ю. Кримський, проф. Є. К. Тимченко (пізніше – член-кор. АН УРСР), проф. О. Н. Синявський, проф. М. К. Грунський,

проф. І. К. Білодід (згодом –  акад. АН УРСР),    проф. П. П. Плющ,   

проф. І. К. Кучеренко, проф. Н. І. Тоцька, проф. Л. О. Кадомцева,

проф. В. В. Коптілов, проф. О. І. Білодід та ін.

Сьогодні на кафедрі української мови та прикладної лінгвістики всі викладачі мають учені ступені: 6 докторів філологічних наук −  Л. П. Гнатюк,  Н. П. Дарчук, А. К. Мойсієнко, Ю. Л. Мосенкіс, Г. М. Наєнко, О. І. Ніка; 16 кандидатів  філологічних  наук:  І. М. Арібжанова,  О. В. Бас-Кононенко,

В. В. Берковець, О. А. Гапченко, Л. В. Домилівська, О.М. Зубань, І. В. Козленко, В. В. Коломийцева, Л. М. Костич, Л. О. Кравченко, 

М.О. Лангенбах, О. М. Мацько,   С. М. Різник, О. М. Строкаль, О. О. Суховій, С. М. Шевель.

Викладачами кафедри створені навчальні курси, головним завданням яких стала підготовка висококваліфікованих  фахівців-філологів, що добре володіють теоретичними знаннями і практичними навичками викладання лінгвістичних предметів.   Професори, доценти,  асистенти кафедри забезпечують читання нормативних курсів із сучасної української літературної мови, історії мови, історичної граматики, старослов’янської мови, а також різних спецкурсів, зокрема з функціональної лінгвістики, основ морфонології, синтаксису, структурної лінгвістики, соціолінгвістики, психолінгвістики, етнопсихолінгвістики, досліджують теоретичні питання граматики української мови, проблеми номінації і словотвору, лінгвістичного аналізу тексту, лінгвопоетики, фоносемантики й фоностилістики, породження і сприйняття мовлення, прескриптивної лінгвістики.

У 2016 році кафедрою української мови та прикладної лінгвістики (спільно з кафедрою стилістики та мовної комунікації) впроваджено нові магістерські освітні програми: “Українські філологічні студії”, “Лінгвістика в суспільній комунікації”, “Прикладна лінгвістика”.

З урахуванням ринку праці та викликів, які стоять перед вищою школою,  кафедра здійснює підготовку фахівців за такими спеціалізаціями:  

«Українська мова: філологічне редагування»− отримані знання і вміння надають можливість професійної реалізації в різних галузях: робота редактора та коректора (наукове, технічне, художнє редагування тощо); проведення дослідницької роботи лінгвістичного спрямування в наукових установах, робота в рекламі та засобах масової інформації;

«Історична лінгвістика. Текстотворення в синхронії та діахронії» − дозволяє випускникам готувати експертизи щодо врегулювання складних питань нормування української мови, здійснювати лінгвістичне прогнозування динаміки норм української літературної мови в сучасних умовах; створювати тексти відповідно до комунікативних потреб, здійснювати наукове редагування і коригування різножанрових текстів у процесі їх видавничої підготовки; фахово працювати з оригінальними текстами, аналізувати їх лінгвістичні та палеографічні особливості, бути обізнаними з особливостями пошуку писемних пам’яток у бібліотечних фондах, в електронних колекціях; застосовувати набуті знання й практичні навички у сфері інформаційного простору, у процесі викладання у вищій школі, в бібліотечній, архівній, музейній справі, в інших закладів культури;

«Комп’ютерні технології у філології»− дозволяє готувати фахівців із двох напрямів фахової компетенції: 1) філолог-дослідник; 2) філолог-експерт. Такий фахівець може працювати науковим співробітником у філологічних галузях; експертом та аналітиком текстової інформації у проектах зі створення лінгвістичних автоматичних систем різного профілю (електронних редакторів,аналізаторів писемного таусного мовлення,електронних словників,підручників,систем машинного перекладу); філологом-консультантом у політичному дискурсі;

«Українська мова в перекладознавчому аспекті» − отримані знання та вміння надають можливість професійної реалізації в таких видах діяльності: робота перекладача та редактора (наукове, художнє редагування тощо); дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук тощо;

«Фундаментальна і прикладна лінгвоукраїністика»− передбачає дослідження наукових аспектів розвитку сучасної української мови та проблем мовної комунікації у найрізноманітніших сферах  суспільної діяльності (етнолінгвістика, соціолінгвістика, ономастика, , лінгвопоетика, фонетична експертиза, технології комп’ютерної лінгвістики);

«Українська мова в сучасних лінгвокомунікативних вимірах»− отримані знання і вміння надають можливість застосовувати у практиці соціальної комунікації всі можливі й доречні варіанти етикетних мовленнєвих формул, поєднувати їх із правилами етичної поведінки; вибудовувати правильні стратегії спілкування в різноманітних комунікативних ситуаціях; добирати мовні засоби з метою впливу на співрозмовника;  верифікувати висновки експериментів, коректно і презентабельно оформлювати результати наукової роботи.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

 

Кафедра української мови і прикладної лінгвістики як структурний підрозділ Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка є випусковою за такими освітніми програмами: “українська мова і література та іноземна мова” (ОС “бакалавр”); “прикладна лінгвістика та іноземна мова” (ОС “бакалавр”); “Українські філологічні студії та іноземна мова” (ОС “магістр”), “Лінгвістика в суспільній комунікації та іноземна мова” (ОС “магістр”); “Прикладна лінгвістика (редакторсько-перекладацька та експертна діяльність” (ОС “магістр”).

Підготовка студентів за цими програмами передбачає:

- розроблення   нових навчальних планів для дисциплін кафедри;

- створення сучасної методичної літератури;

- підготовку до друку і видання підручників і навчальних посібників із дисциплін кафедри, зокрема електронних підручників;

- підготовку завдань для самостійної роботи студентів відповідно до вимог нових освітніх програм;

- розширення інтерактивного викладання лінгвістичних курсів;

- розробку дистанційних курсів навчання з профільних дисциплін кафедри на основі інформаційних і комунікаційних інтернет-технологій.

- розміщення на інститутському сайті навчально-методичних матеріалів, що забезпечують можливість проводити навчання за допомогою різного рівня комп'ютерних технологій;

- впровадження міжнародних стандартів в освітній процес.

Кафедра забезпечує стажування викладачів української мови з університетів Києва та інших міст України.

З метою зміцнення статусу української мови як державної, забезпечення найширшого функціонування її в усіх сферах суспільного життя, насамперед у сфері державної служби, створено за участю фахівців кафедри робочу групу з розробки Стандарту української мови для державних службовців. Троє викладачів кафедри стали членами постійно діючої Атестаційної комісії університету з оцінювання знання державної мови осіб, які претендують на державну службу.

Кафедра підтримує активні наукові та викладацькі зв’язки з закордонними навчальними закладами. Фахівці кафедри неодноразово виступали з авторськими лекціями перед студентами університетів: Варшавського, Люблінського Католицького, Польща (проф. А. К. Мойсієнко), Ягеллонського, Польща (доц. С. М. Різник), Флорентійського, Італія, Оломоуцького, Чехія (проф. Н. П. Дарчук), Віденського, Австрія (проф. Л. П. Гнатюк, доц. Л. М. Сидоренко), Кошицького, Словаччина (доц. В. В. Берковець, доц. О. М. Мацько).

Стажування в закордонних університетах протягом останніх років пройшли доц. С. М. Різник (Міжнародний університет Шиллера, Франція), доц. Л. В. Домилівська (Клайпедський університет, Литва), доц. В. В. Берковець, доц.  Мацько (Кошицький університет, Словаччина).

Так само зарубіжні професори – не лише брали участь у наукових конференціях, а й відвідували навчальні студентські аудиторії. Наприклад, професор Віденського університету М. Мозер, відомий славіст-україніст, президент Міжнародної асоціації україністів, ось уже кілька років підряд виступає з лекціями, веде семінарські заняття для студентів, що навчаються за спеціальностями кафедри української мови і прикладної лінгвістики. Цього року кафедра ініціювала висунення кандидатури проф. М. Мозера для присвоєння йому звання Почесного професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що було підтримано вченими радами Інституту філології і університету.

            У 2017 році кафедра української мови та прикладної лінгвістики (у межах міжнародних контактів університету) започаткувала роботу Міжнародної літньої лінгвістичної школи для закордонних слухачів. Перша сесія школи відбулася 3 – 16 липня.

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

 

Наукова робота кафедри зорієнтована за такими напрямками:

Дослідження на основі Корпусу української мови: Автоматичний семантичний аналіз українськомовного тесту (програма в межах наукової теми 16БФ044-01 «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог». Фінансування бюджетне. Строки виконання: 01.01.2016 – 31.12.2018 рр.).

         Дослідження в межах Міжнародного наукового проекту (категорії "COST") “Національно-мовні, культурні особливості, традиції” (разом з кафедрою загальноосвітньої літератури та теоретичної літератури університету Гранади (Іспанія). Строк виконання: 2017 – 2021рр.).
            Викладачами кафедри охоплена широка тематика лінгвістичних досліджень:
 • проблеми граматики і поетики української мови
 • українська мова у міжмовній комунікації
 • лінгвокультурологія
 • лінгвокогнітивістика
 • лінгвопрагматика
 • ономастика
 • комп’ютерна лінгвістика
 • текстуальна лінгвістика
 • українська мова в перекладацьких студіях.

 

Науково-дослідницька робота кафедри є невіддільною частиною науково-дослідних програм Інституту, Університету,  спрямована на забезпечення навчально-виховного процесу на кафедрі, на залучення студентської молоді до творчих пошуків у царині теоретичної та прикладної лінгвістики. Викладачами кафедри організовано науковий студентський гурток, студенти залучаються до участі в наукових конференціях професорсько-викладацького складу.

            Традиційними стали в Інституті організовані кафедрою міжнародні наукові конференції “Граматика і поетика текстових структур”, які щорічно проводяться до Дня української писемності та мови і збирають провідних фахівців-філологів (а також студентів, аспірантів) з усієї України, зарубіжних університетів.
            Кафедра видає міжвідомчий науковий збірник “Українське мовознавство” (заснований 1973 року), який є науковим фаховим виданням (філологічні науки), затвердженим Міністерством освіти України, має Міжнародний стандартний серійний номер ISSN. До складу редакційної колегії поряд з українськими науковцями входять відомі закордонні вчені, як от: Й. Андерш (Оломоуц, Чехія), Ю. Бестерс-Дільґер (Фрайбурґ, Німеччина), М. Мозер (Відень, Австрія), В. Мокієнко (Сант-Петербкрґ, Росія). Члени редакційної колегії сьогодні працюють над тим, щоб найближчим часом “Українське мовознавство” ввійшло до міжнародних науковометричних баз.

 Кафедра стає координатором наукових лінгвістичних досліджень, здійснюваних в Україні. Досвідчені науковці кафедри входять до складу спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова: голова ради проф.  А К. Мойсієнко, члени ради проф. Л. П.Гнатюк,  проф. Н. П. Дарчук, проф. Ю. Л. Мосенкіс, проф. О. І. Ніка.

 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

НАВЧАЛЬНИХ І НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Підготовка і видання підручників і посібників для забезпечення навчального процесу кафедральними курсами:

 • “Синтаксис української мови” (Арібжанова І. М., Л. М. Костич).
 • “Збірник вправ з фонетики української мови” (Бас-Кононенко О. В., Берковець В. В.).
 • “Лінгвокультурологія” (Л. В. Домилівська).
 • “Правописна регламентація  української мови” (Л. В. Домилівська).
 • “Українська ономастика” (Л. О. Кравченко).
 • “Текст як мистецька даність” (А. К. Мойсієнко).
 • “Походження української мови (Ю. Л. Мосенкіс).

          Монографічні видання:

 • “Функціональна і структурна редукція синтаксичних одиниць української мови” (С. М. Різник).
 • “Внутрішній лексикон двомовної особистості: психолінгвістичний і гендерний аспекти“ (О. А. Гапченко).
 • “Україністика в зарубіжжі. Методика викладання української мови в середніх класах зарубіжних шкіл” (Л. М. Сидоренко).

 Видання чергових випусків міжвідомчого наукового збірника “Українське мовознавство”.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА

Організаційно-виховна робота викладачів кафедри спрямована на формування у студентів  знань і навичок  філолога-науковця, філолога-педагога;

 • на виховання національно свідомих і соціально зорієнтованих громадян України;
 • на сприяння розвитку студентського самоврядування, підтримку  ініціативи у всіх сферах навчального, суспільно-культурного життя;
 • на залучення студентів до участі в наукових гуртках, культурно-просвітніх вечорах, творчих зустрічах з мистецькими колективами,  письменниками, відомими людьми України;
 • на налагодження ефективного зв’язку з випускниками кафедри, сприяння подальших контактів з ними з метою коригування освітнього процесу.

 

Програму розвитку кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса  Шевченка підготував доктор філологічних   наук,  професор

А. К. Мойсієнко. 

Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри  української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 3 від  7 вересня 2017 р.).

 

Професор кафедри

української мови та прикладної лінгвістики,

доктор філологічних наук                                                     А. К. Мойсієнко