ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ПОЛОНІСТИКИ НА 2017-2022 рр.

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

КАФЕДРИ ПОЛОНІСТИКИ ІНСТИТУТУ ФІЛОЛОГІЇ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

НА 2017-2022 РР.

 

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ

         У 2000 році на філологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка було створено першу в Україні кафедру полоністики, завідувачем якої став член-кор. НАН України, проф. Р. П. Радишев­ський.До її педагогічного колективу ввійшли викладачі полоністичних дисциплін кафедри слов’янської філології, що існувала в Університеті св. Володимира майже від початків його існування та заклала міцне теоретично-методологічне підґрунтя для дальшого розвитку полоністики. Протягом 17 років існування кафедра стала відомим у Польщі та світі науковим і навчальним осередком, головним в Україні центром підготовки фахівців-полоністів, виховала молоде покоління науковців і викладачів.

         Необхідність створення програми розвитку кафедри зумовлена потребою:

 • визначити основні вектори розвитку полоністики у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;
 • створити перспективний план з огляду на поступальні тенденції в науковому і навчальному процесах;
 • відповідати світовим освітнім стандартам з метою підвищення рейтингу alma mater та інтеграції української освіти у світову освітню систему;
 • створити умови для підвищення і цілеспрямованої підготовки випускників кафедри, зважаючи на потреби ринку праці.

 

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

         У своїй освітянській та науковій діяльності кафедра спирається на наукову полоністичну школу, освітні традиції, закладені відомими полоністами М. Сосновською, А. Шамраєм, Г. Вервесом, Ю. Булаховською, В. Вєдіною, С. Левінською, В. Крементуло та ін.

         Кафедра забезпечує викладання широкого кола теоретичних і практичних курсів з польської мови та літератури за спеціальностями «Мова та література» (польська, українська) та низки практичних курсів для студентів, які навчаються на історичному факультеті.

         Викладачі кафедри забезпечують читання нормативних курсів для студентів-полоністів з: польської мови, історії польської літератури, історичної граматики польської мови, історії польської літературної мови, усного і письмового польсько-українського / українсько-польського перекладів, проблем художнього пе­рекладу, країнознавства, порівняльно-історичної граматики слов’янських мов, теоретичних проблем польського мовознавства та літературознавства тощо.

         У 2016 р. на кафедрі впроваджено нову програму підготовки бакалаврів за спеціальністю «Слов’янська мова і література та переклад, українська мова і література».У межах цієї програми були запропоновані нові аспекти викладання польської мови та підготовки фахівців з перекладу, а також розроблені відповідні навчальні програми дисциплін («Перекладацький аналіз тексту», «Теоретичні та прикладні аспекти слов´янського перекладу», «Морфологічні, лексичні, синтаксичні труднощі міжслов´янського перекладу», «Переклад власних назв і реалій у слов´янській та українській мовах» тощо).

         Концепція розвитку кафедри ґрунтується на здійсненні освітніх, наукових та організаційних заходів, спрямованих на підготовку висококваліфікованих фахівців-полоністів (зі знанням двох слов’янських мов) з ґрунтовним україністичним рівнем знань. Метою роботи кафедри є постійний і систематичний науковий і навчально-методичний пошук у впровадженні новітніх підходів до вивчення і викладання полоністичних дисциплін.

Тож серед стратегічних завдань діяльності кафедри варто назвати:

 • підвищення рівня освіти за рахунок удосконалення дисциплін навчальних планів для підготовки висококваліфікованих фахівців-полоністів відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, чиї знання та навички відповідали б потребам ринку праці;
 • розробка нових спеціалізацій (наприклад, перекладознавчих) для філологів-полоністів, виховання конкурентноздатних фахівців у звʼязку із потребами сучасного ринку праці;
 • залучення студентів до участі у науковому житті кафедри шляхом заохочення до участі в конференціях, наукових проектах і науковій темі кафедри;
 • підвищення рівня професійності науково-педагогічного складу кафедри через надання стажувань і творчих відпусток, використання закордонних стажувань, стипендій, ґрантів, участі у міжнародних наукових конференціях тощо;
 • підготовка і видання нової навчально-методичної літератури для забезпечення викладання відповідних навчальних дисциплін;
 • моніторинг і вивчення полоністичних наукових здобутків і тенденцій розвитку науки та інтеграція їх у наукові дослідження кафедри;
 • розширення міжнародних зв’язків, підписання партнерських угод з вищими навчальними закладами Польщі з метою сприяння в організації студентського навчання та стажування, здійснення спільних наукових проектів і публікацій, запрошення іноземних фахівців для читання циклу лекцій.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

         Серед основних напрямків навчально-методичної роботи кафедри протягом наступних пʼяти років варто визначити наступні:

 • забезпечення освітнього процесу відповідно до міжнародних стандартів;
 • підвищення наукового та методичного рівня викладання теоретичних і практичних курсів польської мови, курсу історії польської літератури, перекладознавчих дисциплін;
 • удосконалення існуючих і створення нових програм курсів у межах освітніх програм;
 • підготовка сучасної навчальної та методичної літератури, а саме підручників і посібників для дисциплін у межах освітніх програм;
 • пошуки шляхів оновлення кафедральних фондів навчальної та методичної літератури,  
 • запрошення відомих полоністів для прочитання циклу лекцій або спецкурсів;
 • поступове впровадження інтерактивного та онлайнового викладання польської мови;
 • забезпечення викладання польської мови для студентів інших спеціальностей і співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка та всіх охочих у рамках діяльності Польського центру;
 • впровадження міжнародного іспиту для оцінки рівня знань польської мови (egzamincertyfikatowyzjęzykapolskiegojakoobcego);
 • вдосконалення системи внутрішнього контролю якості викладання, зокрема шляхом взаємовідвідування лекцій і системної перевірки знань студентів.     

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ТА МІЖНАРОДНИХ ЗВʼЯЗКІВ

         Кафедра працює над науковою темою, затвердженою 2016 року в Інституті філології «Польсько-українські мовно-літературні діалоги: від давнини до сучасності». Науковий керівник теми – д.філол.н., проф. Радишевський Р.П.

         Співробітники кафедри є відповідальними виконавцями наукової теми, розробленої Міжнародною школою україністики Національної академії наук України: «Культурні парадигми українсько-польського пограниччя». Науковий керівник теми – д.філол.н., проф. Радишевський Р.П. 

         Пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи, що розробляються в рамках згаданих тем, є:

 • діалогічність української та польської культур XVI-ХХ ст.;
 • участь польського посередництва у формуванні давньої української літератури;
 • роль польської мови в розвитку давньої української культури;
 • особливості розвитку польської мови: діахронічний і синхронічний аспекти;
 • роль «української школи» у літературі польського романтизму;
 • творчість українських письменників (Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки та ін.) у силовому полі польського романтизму, позитивізму і модернізму;
 • українська тематика у творчості видатних польських письменників ХХ століття (Ярослава Івашкевича, Станіслава Вінценза, Юзефа Лободовського, Влодзімєжа Одоєвського, Леопольда Бучковського та ін.).

Серед інших аспектів наукової діяльності кафедри варто визначити наступні:

 • орівняльна фразеологія польської та української мов;
 • лінгвокультурологія;
 • етнолінгвістика;
 • соціолінгвістика;
 • сучасна польська література, зокрема популярна;
 • польський театр і драматургія тощо.

Кафедра систематично проводить наукові інтердисциплінарні полоністичні конференції (протягом 2000-2016 років проведено 8 таких заходів). На травень 2018 року заплановано проведення чергової конференції на тему: «Україна – Польща: діалог еміграційних літератур».

Кафедра систематично видає збірник «Київські полоністичні студії» (вийшло друком 30томів), внесений до реєстру фахових наукових видань України. Протягом пʼти років щороку заплановано видання чергового тому. У 2018 році це буде збірник матеріалів згаданої конференції.

З метою підвищення якості навчання у рамках діяльності Польського центру кафедра запрошує провідних полоністів для виголошення лекцій з актуальних проблем польського мовознавства і літературознавства для студентів і співробітників Інституту. Перебування польських науковців сприяє розвиткові наукової співпраці, обміркуванню спільних наукових проектів, спільної організації наукових конференцій. На найближчий навчальний рік запланований візит професора Жешівського університету Марека Станіша, професорів Білостоцького університету Ярослава Лавського та Анни Яніцької.

Кафедра започаткувала видання серії перекладних двомовних текстів (польською та українською мовами), у якій вийшли вісім книжок поезії і прози. Протягом наступних п’яти років планується здійснити такі видання:

 • перекладів поезії Леопольда Стаффа «Вибране»;
 • перекладів поезії Льва Венглінського «Вибране»;
 • перекладу «Літосу» Петра Могили;
 • перекладів трактатів і віршованих творів Юзефа Верещинського;
 • перекладів поезії, прози і публіцистики Пауліна Свенціцького «Вибрані праці».

         Кафедра ініціювала науково-видавничий проект щодо повернення українському читачеві наукової спадщини відомих польських і зарубіжних україністів. У рамках цього проекту з’явилися друком наукові збірники Михайла Лесіва «Мова, фольклор, література польсько-українського пограниччя» (Київ, 2017) та Мар´яна Якубця «Українознавчі студії» (Київ, 2017). На поточний навчальний рік заплановано видання збірників медієвістичних праць Пауліни Левін та українознавчого тому Ришарда Лужного.

         За сприяння ректора університету, проректора з міжнародних зв’язків, директора Інституту філології кафе­дра полоністики протягом 17 років існування уклала низку міжнародних угод про співпрацю з Варшавським, Краків­ським, Вроцлавським, Люблінським, Жешівським університетами, Університетом у Бялистоці, Полонійною академією в Ченстохові, Люблінським католицьким університетом тощо. У поточному навчальному році планується укладення угоди з Академією Яна Длугоша в Ченстохові. Кафедра також плідно співпрацює і співпрацюватиме з польськими фондами («Свобода і демократія», «Допомога полякам на Сході», «Інститут інтердисциплінарних досліджень» Варшавського університету), які забезпечують наукові стажування для викладачів і аспірантів кафедри, постачають технічне обладнання, надсилають наукову і довідкову літературу.

         Кафедра сприяє й допомагає в організації щорічних виїздів студенти ІІІ курсу на семестральне навчання до Варшавського університету згідно з підписаною міжнародною угодою з цим навчальним закладом та на інші короткострокові стажування (зокрема літні школи вивчення польської мови) до різних поль­ських університетів.

 

ПОКРАЩЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ

Станом на 1вересня2017р. на кафедрі працюєзагалом 7 викладачів:

 • професорів – 1: д.філол.н. Радишевський Р.П.
 • доцентів – 3: д.філол.н. Брацка М.В., к.філол.н. Демʼяненко Н.Б., к.філол.н. Хайдер Т.В.
 • асистентів – 3: к.філол.н. Байдацька С.С., к.філол.н. Чужа Т.В., Пацеєвська О.С. (0,5 ставки).

         Навчання у докторантурі – к.філол.н., доц. Непоп-Айдачич Л.В.

         Спеціальність і кваліфікація науково-педагогічних працівників кафедри відповідають дисциплінам, які вони викладають.

         Підвищення якісних характеристик професорсько-викладацького складу кафедри має здійснюватись шляхом:

 • підготовки і видання наукових монографій і посібників (проф. Радишевський Р.П., доц. Брацка М.В., доц. Непоп-Айдачич Л.В.);
 • отримання вченогозваннядоцента та професора (д.філол.н. Брацка М.В., к.філол.н. Чужа Т.В., к.філол.н. Байдацька С.С.);
 • захистудокторської й кандидатськоїдисертацій(доц. Непоп-Айдачич Л.В., асист. Пацеєвська О.С.).

         Для успішного виконання цих завдань необхідно збільшити кількість науково вартісних публікацій у закордонних виданнях, підвищувати ефективність аспірантури, посилити контроль над підготовкою дисертацій, розширити можливості наукового стажування викладачів за кордоном. 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ І НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 • забезпечення навчальною літературою всіх курсів;
 • підготовка і видання підручників і посібників з різних аспектів викладання польської мови та історії польської літератури, зокрема «Польська мова (для студентів історичного факультету)», «Актуальні проблеми польського літературознавства», «Нарис історії польської літератури: від давнини до сучасності» тощо;
 • видання чергових томів «Київських полоністичних студій»;
 • видання монографій, зокрема докторської.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА

         Організація і проведення щорічних заходів, присвячених популяризації мови, історії та культури Польщі, зокрема:

 • всеукраїнського диктанту «Japiszę, typiszesz... popolsku» за сприяння фонду «Свобода і демократія» та Посольства Республіки Польща в Україні;
 • методичні семінари за сприяння фонду «Свобода і демократія»;
 • святкування Дня незалежності Польщі та католицького Різдва;
 • майстер-класів для викладачів і вчителів польської мови, що проводяться відомими полоністами, авторами підручників польської мови як іноземної видавництва «Glossa»;
 • інших спільних з Польським центром наукових і освітніх проектів.

 

Програму розвитку кафедри полоністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка підготував доктор філологічних наук, професор Радишевський Ростислав Петрович.

 

Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри полоністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 2 від  08 вересня 2017 р.).

 

професор кафедри полоністики,

доктор філологічних наук                                              Радишевський Р.П.