ПРОГРАМА розвитку кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу на період з 2017 по 2022 рр.

 

ПРОГРАМА

розвитку кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу

Інституту філології Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

на період з 2017 по 2022 рр.


І. Мета створення та сучасна місія кафедри

1. Історіята мета створення кафедри

Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходубула створена в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 1995 р. як кафедра Близького Сходу у складі відділення сходознавства, для відкриття якого багато зусиль доклав проф. Гарвардського університету, засновник і перший директор Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України акад. О.Й. Пріцак. Першим зав. кафедри був проф. К.М. Тищенко. Метою створення кафедри була підготовка висококваліфікованих кадрів зі східних мов для забезпечення потреб незалежної України у розвитку всебічних взаємовигідних стосунків із країнами Близького та Середнього Сходу.

У 2001 р. кафедра Близького Сходу увійшла як структурний підрозділ до складу новоствореного Інституту філології. З того часу і по нинішній день на кафедрі викладаються арабська, перська та гінді мови і літератури. Проте викладання цих мов у Київському університеті розпочалося значно раніше. Історія викладання арабської мови сягає ще початку ХХ ст., коли воно було започатковане Тауфіком Кезмою. Після тривалої перерви, на початку 70-х років, арабську мову вивчали як другу іноземну мову студенти факультету романо-германської філології. Перші самостійні групи арабської та перської мов були сформовані у 1989 р. разом із відкриттям кафедри теорії і практики перекладу східних мов (зав. кафедри доц. В.С. Рибалкін). З 1992 року цю кафедру очолив проф. К.М. Тищенко. У 1993 р. кафедру було перетворено на кафедру східної філології і об'єднано з кафедрою східних мов факультету української філології, яку очолювала протягом 1990–1993 pp. проф. Л.В. Грицик і на якій викладалися вже три мови: арабська, перська та гінді.

З 2001 по 2017 рр. завідуючою кафедри була кандидат філологічних наук, доцент Т.Ф. Маленька. У 2016 р. кафедру Близького Сходу перейменовано у «кафедрумов і літератур Близького та Середнього Сходу».

2. Професорсько-викладацький склад кафедри

Станом на вересень 2017 р. професорсько-викладацький склад кафедри налічує: 3 доктори філологічних наук (проф. К.М. Тищенко, проф. В.С. Рибалкін, доц. О.В. Мазепова), 5 кандидатів філологічних наук (доц. Т.Ф. Маленька, доц. А.М. Бочарнікова, доц. І.В. Сівков, асист. О.М. Конончук, асист. І.Д. Левчин), 1 кандидата педагогічних наук (доц. К.В. Довбня), 1 кандидата історичних наук (асист. Ю.В. Ботвінкін), 1 старшого викладача (Субх Алі), 8 асистентів без наукового ступеня (О.Г. Хоміцька, І.О. Субота, Б.І. Горват, Ю.В. Зуєв, Ю.Ю. Кочержинський, І.М. Лучко, О.С. Гриців, Ю.О. Рибалкіна). Крім того, за сумісництвом на кафедрі викладає доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України О.О. Хамрай. За сприяння посольства Ірану на постійній основі на кафедрі працює викладач, відряджений Міністерством освіти і науки Ісламської Республіки Іран. На даний момент таким викладачем є доктор філології, професор Керманшахського університету пані Сусан Джабрі.

3. Місія кафедри у світлі сучасних викликів

            У світлі новітніх викликів, які постають перед освітянською сферою в Україні, місія кафедри полягає у збереженні та примноженні унікального, більш ніж 25-річного досвіду викладання арабської, перської, гінді мов у Київському університеті, підтримці й зміцненні зв’язків і творчих контактів з університетами арабських країн, Ірану та Індії, а також інших країн світу, в яких викладаються східні мови.

            Враховуючи те, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка має статус головного класичного університету країни, підтримка і розбудова сходознавчого циклу дисциплін має стати одним із його пріоритетних завдань. Оскільки підготовка філологів-сходознавців з арабістики, іраністики та індології є фундаментальними напрямами сходознавчого компонента освіти у таких всесвітньовідомих університетах, як Гарвард, Кембридж, Оксфорд, Сорбонна, інших провідних вищих навчальних закладах Європи та США, місія кафедри полягає у вивченні і засвоєнні світового досвіду викладання арабської, перської та гінді мов і літератур у теоретичному та прикладному аспектах. З іншого боку, беручи до уваги посилення глобалізаційних процесів та тенденцій до нового, мультикультурного світу, особливої актуальності набуває розробка й впровадження новітніх підходівдо викладання філологічних дисциплін сходознавчого циклу з урахуванням традицій та здобутків національної філологічної науки.

ІІ. Основні напрямки діяльності кафедри

У своїй діяльності кафедра керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Державною комплексною програмою розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2014–2020 рр.

Основними напрямками діяльності кафедри є: навчально-методична робота, науково-дослідна робота, виховна та позааудиторна робота зі студентами, міжнародні зв’язки, профорієнтаційна робота.

1. Навчально-методична робота кафедри

Кафедра готує філологів-сходознавців (з арабістики, іраністики, індології), викладачів та перекладачів з арабської, перської, гінді мов. Крім Інституту філології кафедра забезпечує викладання арабської і перської мов в інших структурних підрозділах Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а саме: в Інституті міжнародних відносин та на історичному факультеті.

            Викладачі кафедри взяли активну участь у розробці оновленої освітньої програми підготовки бакалаврів «Східні мови і літератури (перська, арабська, гінді) та переклад, західноєвропейська мова», згідно з якою кафедрою окрім практичних курсів з указаних мов забезпечується викладання таких теоретичних курсів: «Вступ до східної (арабської, перської, гінді) філології», «Лінгвокраїнознавство арабських країн / Ірану / Індії»), «Лексикологія східної (арабської, перської, гінді) мови», «Теоретична граматика східної (арабської, перської, гінді) мови», «Стилістика східної (арабської, перської, гінді) мови», Історія східної (арабської, перської, гінді) мови», Історія східної (арабської, перської, гінді) літератури» та цілої низки дисциплін вільного вибору студентів відповідно до трьох спеціалізацій: «Арабська філологія та переклад», «Перська філологія та переклад», «Філологія гінді та переклад». В оновленій освітній програмі для студентів четвертого курсу бакалаврату передбачено вивчення другої східної мови (для студентів перської мовної групи – арабської, для студентів арабської мовної групи – перської, для студентів мовної групи гінді – санскриту).

            Освітня програма підготовки магістрів «Східна філологія (арабська, перська, гінді), західноєвропейська мова та переклад» передбачає забезпечення кафедрою викладання таких обов’язкових навчальних дисциплін, як: «Функціональна стилістика східної (арабської, перської, гінді) мови», «Культура усного та писемного мовлення (арабської, перської, гінді мов)», «Комунікативні стратегії східної (арабської, перської, гінді) мови», «Жанрові теорії перекладу (арабської, перської, гінді мов)», «Техніка усного та писемного перекладу (арабської, перської, гінді мов)», «Сучасний літературний процес у країнах Сходу (арабських країнах / Індії / Ірані)», а також низки дисциплін вільного вибору магістрантів відповідно до трьох спеціалізацій: «Міжкультурна комунікація та галузевий переклад», «Сходознавчі студії», «Лінгвістика та друга східна мова».

          Пріоритетними завданнями навчально-методичної роботи кафедри є:

 • розробка нових і вдосконалення існуючих навчальних і робочих програм з усіх дисциплін, що запроваджені освітніми програмами підготовки бакалаврів («Східні мови і літератури (перська, арабська, гінді) та переклад, західноєвропейська мова») та магістрів (Східна філологія (арабська, перська, гінді), західноєвропейська мова та переклад);
 • забезпечення високого рівня викладання практичних та теоретичних дисциплін з арабської, перської та гінді мов з урахуваннях новітніх методичних та методологічних вимог та досвіду закордонних шкіл арабістики, іраністики та індології;
 • забезпечення високого рівня викладання практичного курсу арабської мови в інших підрозділах Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема на історичному факультеті та Інституті міжнародних відносин;
 • організація і проведення на базі Київського університету олімпіад з арабського та перського перекладу; забезпечення участі студентів кафедри у міжвузівських олімпіадах з мови гінді;
 • проведення консультацій з керівництвом інших структурних підрозділів Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо запровадження викладання перської та гінді мов у цих структурах;
 • акумуляція на кафедрі і використання в навчальному процесі підручників східних мов для іноземців, виданих в Ірані, Індії, арабських країнах і базованих на сучасних комунікативних методиках навчання іноземної мови;
 • створення власних україномовних навчальних посібників та іншої навчально-методичної літератури із східних мов, покликаних забезпечити потреби студентів, які вивчають східну мову і як основну на кафедрі, і як другу іноземну в інших структурних підрозділах університету;
 • поповнення бібліотек мовних центрів, створених при кафедрі – Центру іраністики (2002), Центру мови гінді та індійської літератури (2007), Єгипетського центру арабської мови та культури (2008), новою навчально-методичною, художньою та країнознавчою літературою з метою залучення її до навчального процесу;
 • проведення консультацій з керівництвом Інституту філології та Київського університету щодо впровадження більш глибокого вивчення другої східної мови, зокрема у межах освітньої програми підготовки магістрів «Східна філологія (арабська, перська, гінді), західноєвропейська мова та переклад» з метою присвоєння магістрам відповідної кваліфікації із двох східних мов;
 • пошук можливостей для практичного застосування студентами своїх знань східної мови у реальному житті ще під час навчання (робота перекладачами і помічниками на міжнародних виставках, конференціях, семінарах; проходження практики в посольствах Ірану, Індії, арабських країн тощо).

2. Науково-дослідна робота кафедри

    Пріоритетними завданнями науково-дослідної роботи кафедри є:

 • участь викладачів, аспірантів і студентів старших курсів кафедри у міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах з проблем східної філології і лінгвістики;
 • публікація результатів досліджень викладачів, аспірантів і студентів старших курсів кафедри у наукових і фахових виданнях України;
 • збільшення кількості закордонних публікацій співробітників кафедри, у тому числі у виданнях, які входять до науково-метричних баз;
 • робота над підвищенням наукового потенціалу кафедри, заохочення викладачів-асистентів кафедри до написання і захисту кандидатських дисертацій;
 • здійснення членами кафедри роботи по опонуванню кандидатських і докторських дисертацій, рецензуванню авторефератів, монографій, посібників і підручників, іншої навчально-методичної літератури;
 • проведення щорічної міжнародної конференції з арабської літератури і видання за її матеріалами збірки наукових праць;
 • проведення і участь у конференціях, семінарах, круглих столах з нагоди вшанування видатних постатей країн Сходу: поетів, письменників, філософів, державних діячів тощо;
 • розширення співпраці з Інститутом сходознавства імені А.Ю. Кримського Національної академії наук України шляхом організації наукового стажування викладачів кафедри на базі цього закладу;
 • запрошення науковців Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України для читання лекцій та участі у круглих столах з нагоди визначних дат в історії вітчизняного сходознавства та особливих подій у житті народів Сходу;
 • заснування наукового журналу кафедри і викладення його електронної версії на сайті Інституту філології;
 • розширення наукових зв’язків з університетами країн, мови яких викладаються на кафедрі, а також з науковими сходознавчими центрами Європи і США, в яких розвиваються арабістика, іраністика, індологія.

3. Виховната позааудиторна робота кафедри

          Пріоритетними завданнями виховної та позааудиторної роботи кафедри є:

 • прищеплення студентам поваги до культури і цінностей народів країн Сходу, виховання в них толерантного ставлення до іншої, відмінної від рідної культури, усвідомлення етноспецифіки менталітету, способу життя та світосприйняття носіїв східних лінгвокультур;
 • організація разом із Посольствами Ірану, Індії, арабських країн культурно-мистецьких та інших громадських заходів, спрямованих на популяризацію арабської, перської та гінді мов і культур в Україні;
 • колективне відвідування членами кафедри разом із студентами різноманітних культурних заходів, пов’язаних із країнами, мови яких вивчаються на кафедрі: програм, концертів, виставок, фестивалів, тижнів кіно і театру тощо;
 • організація вечорів дружби та інших позааудиторних заходів разом із іноземними студентами-носіями арабської, перської і гінді мов, які навчаються і проживають в Україні;
 • організація на базі мовних центрів зустрічей з видатними постатями Ірану, Індії, арабських країн і проведення позаадиторних заходів за їх участі;
 • активна участь в організації урочистих заходів з нагоди національних свят та інших визначних дат у житті народів країн, мови яких вивчаються на кафедрі.

4. Міжнародні зв’язки кафедри

    Пріоритетними завданнями у галузі міжнародних зв’язків кафедри є:

 • підтримання всебічних робочих стосунків кафедри з Посольствами Ірану, Індії, арабських країн, пошук нових можливостей для активізації і розвитку цих стосунків;
 • встановлення і розвиток співпраці з різноманітними міжнародними організаціями і фондами країн Сходу, мови яких вивчаються на кафедрі, зокрема такими, як фонд Сааді (Ісламська Республіка Іран).
 • організація мовного стажування студентів та курсів підвищення кваліфікації для викладачів у провідних університетах Ірану, Індії, ОАЕ, АР, Єгипту, Лівану, Йорданії, Марокко, Катару, Алжиру, з якими кафедра має налагоджені професійні зв’язки;
 • активізація професійних стосунків з університетами Ірану, Індії, арабських країн, з якими в Київського національного університету імені Тараса Шевченка підписані угоди про співпрацю;
 • проведення консультацій з керівництвом університетів Ірану, Індії, арабських країн щодо запровадження програм подвійного дипломування для студентів кафедри шляхом їхнього часткового навчання в магістратурі цих університетів;
 • запрошення іноземних видатних діячів у галузі східної філології, зокрема дослідників, науковців, поетів, письменників, літературних критиків тощо для проведення лекцій для студентів кафедри;
 • організація круглих столів, семінарів, конференцій за участі запрошених науковців з Ірану, Індії, арабських країн;
 • вивчення досвіду сходознавчих центрів Європи і США, в яких розвиваються арабістика, іраністика, індологія, поширення співпраці й професійних зв’язків з ними.

5. Профорієнтаційна робота кафедри

      Пріоритетними завданнями у галузі профорієнтаційної роботи кафедри є:

 • популяризація освітніх програм, вивчення яких пропонується на кафедрі, серед учнів випускних класів середньо-освітніх навчальних закладів м. Києва та інших міст України;
 • активізація стосунків із гімназією східних мов м. Києва; участь викладачів кафедри у роботі журі щорічної олімпіади зі східних мов, яка проводиться на базі цього навчального закладу;
 • підготовка презентацій і різноманітної рекламної продукції, покликаної сприяти кращому ознайомленню пересічних українців з культурою, звичаями, способом життя народів країн Сходу, мови яких вивчаються на кафедрі, з метою подолання пануючих у суспільстві стереотипів і створення позитивного іміджу цих країн, зміцнення дружніх стосунків між українським та народами Ірану, Індії, арабських країн;
 • ретельна підготовка і участь викладачів кафедри у Днях відкритих дверей Інституту філології та організація аналогічних заходів поза межами університету з метою кращого ознайомлення всіх бажаючих з можливостями і перспективами, які відкриває для них вивчення східних мов в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

ІІІ. Основні умови успішного здійснення програми

            Основними умовами успішного здійснення запропонованої програми розвитку кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу є:

 • постійне підвищення викладачами кафедри свого наукового і професійного рівня;
 • злагоджена і ефективна участь співробітників кафедри у роботі над виконанням поставлених у Програмі розвитку кафедри завдань;
 • підтримка викладених положень керівництвом Інституту філології та Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • ефективна співпраця кафедри з міжнародним відділом, ректоратом, відділом аспірантури, навчально-методичними комісіями, іншими структурними підрозділами університету.

 

Програму розвитку кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка підготувала в.о. завідувача кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу, доктор філологічних наук, доцент Мазепова Олена Вікторівна.

 

Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 2 від 12 вересня 2017 р.).

 

 

 

В.о. завідувача кафедри мов і літератур

Близького та Середнього Сходу

доктор філологічних наук                                                          доц. Мазепова О.В.

 

 

 

Директор Інституту філології

доктор філологічних наук                                                          проф. Семенюк Г.Ф.