МАТЕРИНСЬКА ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА

 

Доктор філологічних наук, доцент кафедри германської філології та перекладу

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: системні зв’язки в лексиці та їх моделювання, універсальні та культурноспецифічні риси лексичних одиниць, семантика лексичних одиниць у різноструктурних мовах, дослідження германських мов у кроскультурному контексті.

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ: «Історії основної іноземної мови», «Історія першої іноземної мови» «Комунікативні стратегії першої (другої) іноземної мови», «Контрастивна лінгвістика»,  «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Соціолінгвістика», «Практичний курс другої іноземної мови та переклад».

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ: понад 74 наукові праці, у тому числі – 3 монографії, з них – 1 видана у закордонній монографічній серії (у Німеччині).

МОНОГРАФІЇ:

1. Typologie der Körperteilbenennungen: [Monographie / [Hgg. Andrzej Kątny, Katarzyna Lukas, Czesława Schatte] / Olena Materynska. –– Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New-York, Oxford, Warszawa, Wien : Peter Lang, 2012. –– 246 S. (Danziger Beiträge zur Germanistik. –– Bd. 41.).

2. Меронімічні відношення в лексичній системі німецької та англійської мов : [монографія] / О. В. Материнська. – Донецьк : Всеукраїнське держ. багатопрофільне видавництво Донбас, 2012. – 360 с. (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження. – Т. 8.).

3. Типологія найменувань частин тіла : [монографія] / О. В. Материнська. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – 295 с. – (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження ; Т. 5).

СТАТТІ

4. Materynska O. Typologische Verallgemeinerungen im Bereich der Meronymie / Olena Materynska // Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit : XII. IVG Kongress, 30.07–07.08.2010 : Akten des XII. internationalen Germanistenkongresses, Warschau 2010. Interkulturelles Verstehen und Kontrastives Vergleichen. Band 13 : Formen literarischer und interkultureller Zusammenarbeit. –– Frankfurt am Main u.a. : Peter Lang, 2012. –– S. 161–168.

5. Materynska O. Meronymie im Deutschen und Englischen // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik / Hgg. Larysa Iagupova / Vladimir Kaliuščenko, Andrzej Kątny, Heike Roll]. – Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New-York, Oxford, Warszawa, Wien : Peter Lang, 2013. –S.71–81.(DonezkStudienzur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik– Bd. 1.)

6. Materynska O. Teil-Ganzes Beziehungen im interkullturellen Vergleich // [Festschrift für Prof. Andrzej Kątny zum 65. Geburtstag / Olena Materynska. –– Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New-York, Oxford, Warszawa, Wien : Peter Lang, 2014. –– S. 357–369 (Danziger Beiträge zur Germanistik. –– Bd. 48.).

7. Материнська О. В. Механізми утворення меронімів у німецькій мові / О. В. Материнська // Мовознавство. Науково-теоретичний журнал інституту мовознавства ім. О.О. Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАН України. – Київ: Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2012. – № 4 (266). – С. 63–74.

8. Материнська О. В. Моделювання меронімічних відношень у лексичній системі мови / О.В. Материнська // Мовознавство. Науково-теоретичний журнал інституту мовознавства ім. О.О. Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАН України. – Київ : Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2013. – № 6 (273). – С. 58–67.

9. Материнська О. В. Меронімія у германських мовах (на матеріалі німецької та англійської мов) / О. В. Материнська// Науковий вісник Чернівецького національного університету. Германська філологія: Зб. наук. праць. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – Вип. 441-443. – С. 93–97.

10. Материнська О. В. Співвідношення між частиною та цілим у різноструктурних мовах (на прикладі типології соматизмів) / О. В. Материнська // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 39. – С. 50–54.

11. Материнська О. В. Антропоморфна метафора у системі меронімів німецької мови / О. В. Материнська // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Германська філологія: Зб. наук. праць. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – Вип. 630–631. – С. 72–78.

12. Материнська О. В. Структура та семантика меронімів на позначення частин сукупностей / О. В. Материнська // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ «Київський університет», 2014. – Вип. 48. – С. 286-301.

13. Материнська О.В. Антропоцентризм як базовий принцип формування меронімічних відношень у мові // StudiaLinguistica): зб. наук. праць / редколегія: відпов. ред. І.О. Голубовська: Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 9. – С. 299-308.

БІОГРАФІЯ

Народилася 1981 року у місті Донецьк.

2004 року закінчила факультет іноземної філології Донецького національного університету та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Переклад», здобула кваліфікацію магістра з перекладу, германіста, перекладача з німецької, англійської мов, викладача перекладу у вищій школі. Під час навчання посіла перше місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, отримувала стипендію Президента України, навчалася на літніх курсах в Мюнхенському інституті іноземних мов і перекладу (SDI).

У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему „Семантика найменувань частин тіла в англійській, німецькій, українській та російській мовах” за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. У жовтні 2008 року присвоєне вчене звання доцента. У 2013 р. захистила докторську дисертацію «Система меронімів у німецькій та англійській мовах» зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

2015 року стала лауреатом Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік(за цикл наукових праць «Меронімія у різноструктурних мовах»).

Підвищувала кваліфікаційний рівень за рахунок участі у роботі міжнародних конференцій на теренах України та за кордоном (Київ, Львів, Мінськ, Познань, Варшава, Мюнхен, Клостер Банц, Мюнстер тощо), стажувань за стипендіальними програмами, грантами (ДААД, Мюнстер.; фонду Ганнса Зайделя, Мюнхен), семінарів Гете-інституту. У березні 2016 року отримала стипендію ДААД для літньої школи у Німеччині та Франції «Перспективи для молодих науковців». На цей час надруковано понад 74 наукові праці (видані в Україні та поза її межами),у тому числі – 3 монографії, з них – 1 видана у закордонній монографічній серії (у Німеччині). Рецензії на монографію «TypologiederKörperteilbenennungen» (Петер Ланг), виходять друком у Німеччині (Бонн, 2013), Польщі (Варшава, Слупськ, 2014) та на теренах України.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 12 років, педагогічний стаж у вищій школі IVрівня акредитації – 12 років. Є експертом спеціалізованої вченої ради К 26.133.08 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня к.філол.н. зі спеціальностей 10.02.04 та 10.02.15 (Київський університет імені Бориса Грінченка), віце-президентом Асоціації українських германістів, членом Міжнародної спілки германістів.

З вересня 2004 по серпень 2014 працювала у Донецькому національному університеті. У 2012 році була переможницею обласного конкурсу «Кращий молодий учений» та конкурсу «Молодий учений року» Донецького національного університету. Працювала у рамках спільного проекту між університетом Дуйсбург-Ессен та факультетом іноземних мов ДонНУ, керувала пілотним проектом з розробки багатомовних словників, зокрема словника у галузі екології та енергозберігаючих технологій в межах створення центру термінологічної та перекладної лексикографії ДонНУ. З-поміж розроблених теоретичних курсів та спецкурсів: «Основи наукових досліджень», «Типологічна та соціолінгвістична характеристика мови», «Соціолінгвістична варіативність іноземної мови», «Актуальні проблеми семантики синтаксису у германських, романських та слов’янських мовах», «Зіставні дослідження різносистемних мов», «Вступ до германської філології» тощо.

З вересня 2014 по серпень 2015 року працювала на посаді доцента кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. З вересня 2015 року – доцент кафедри теорії і практики перекладу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з вересня 2016 – кафедри германської філології та перекладу. Викладає наразі курси з «Історії основної іноземної мови», «Комунікативні стратегії першої (другої) іноземної мови», «Контрастивна лінгвістика», «Практичний курс другої іноземної мови та переклад», «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», читає теоретичні спецкурси, наприклад, «Соціолінгвістика» тощо, керує роботами магістрів, асистентською практикою. Протягом чотирьох років є членом журі на Олімпіаді з перекладу в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка, керівником науково-дослідної групи кафедри германської філології та перекладу.