Теми наукових робіт

 • Теми курсових робіт

  • 1.Проблема лексичної еквівалентності та її види.
  • 2.Мовні та мовленнєві особливості еквівалентних українських та інослов’янських слів.
  • 3.Безеквівалентна лексика української мови та засоби її передачі слов’янськими мовами.
  • 4.Інослов’янські лінгвореалії.
  • 5.Категорія визначеності / невизначеності в мовах.
  • 6.До типології дієслівних категорій у мовах.
  • 7.Зміст емоційно-виразних універсалій у порівняльному дослідженні.
  • 8.Порівняльне дослідження соматичних фразеологізмів у мовах.
  • 9.Статусні характеристики людини в міжмовному порівнянні.
  • 10.Порівняльний аналіз лексичних мікросистем у лінгвокогнітивному плані.
  • 11.Категорія відмінка в граматичних системах мов та її еквіваленти.
  • 12.Лінгвометодичні аспекти проведення контрастивного аналізу мов.
  • 13.Напрями порівняльного вивчення функціонально-семантичних полів.
  • 14.Семантична структура слова в аспекті лінгвокраїнознавства.
  • 15.Національно-культурний компонент семантики слова та проблеми його дослідження.
  • 16.Структурно-семантичні зв’язки слова як форма відображення його національної специфіки.
  • 17.Внутрішня форма слова як об’єкт лінгвокраїнознавства.
  • 18.Національно-культурні особливості синонімічного інослов’янського ряду.
  • 19.Конотативна лексика інослов’янських мов.
  • 20.Фонова лексика інослов’янських мов.
  • 21.Специфіка інослов’янських жіночих імен неканонічного походження.
  • 22.Звуконаслідування та вигуки в інослов’янських та українській мовах.
  • 23.Інослов’янські та українські фразеологізми з дієсловами бачення.
  • 24.Архаїзми, діалектизми в історичних творах сучасної болгарської (сербської, хорватської, чеської) літератур.
 • Теми бакалаврських робіт

  • 1.Міжмовне порівняння засобів вираження модальних відношень.
  • 2.Порівняльний аналіз лексичних мікросистем у лінгвокогнітивному плані.
  • 3.Порівняльний аналіз похідних утворень.
  • 4.Лінгвокульторологічний аспект дослідження лексичної бази інослов’янської мови.
  • 5.Неологізми на сторінках сучасних газет.
  • 6.Проблеми українського художнього перекладу прози інослов’янськими мовами.
  • 7.Актуальні питання поетичного перекладу.
  • 8.Зіставне дослідження словотвірної системи інослов’янських мов з українською.
  • 9.Переклади Тараса Шевченка інослов’янськими мовами.
  • 10.Способи відтворення різних розрядів інослов’янської лексики українською мовою.
 • Теми дипломних робіт

  • 1.Порівняння дієслів розумової діяльності в болгарській і українській мовах.
  • 2.Назви звороб та хворобливих станів у болгарській мові: термінологія кародної медицини.
  • 3.Фразеологізми на позначення кількості у хорватській мові.
  • 4.Літературна діяльність Юрія Крижанича в контексті українсько-хорватських зв’язків.
  • 5.Способи творення хорватських, українських та російських прізвищ.
  • 6.Феномен поезії Вацлава Граб’є.
  • 7.Англомовні лексичні запозичення в сучасній чеській літературній мові.
  • 8.Лексичні одиниці німецького походження в чеській народно-розмовній мові.
  • 9.Запозичення та внутрішня форма термінологічних одиниць у сучасній чеській мові (на матеріалі науково-економічних текстів).
  • 10.Проблеми міжслов’янського перекладу. Аналіз перекладу роману З.Плугаржа "Якщо покинеш мене.
  • 11.Специфіка перекладу гуморесок Ярослава Гашека.
  • 12.Українсько-сербсько-англійський тлумачний словник з інформатики та комп’ютерних технологій у світлі розвитку науково-технічної термінографії.
  • 13.Мовні контакти: історичні умови впливу німецькомовної культури на розвиток та сучасний стан хорватської мови.
  • 14.Сербська мова та культура на сторінках літературно-наукового органу Київського Слов’янського товариства "Славянскій Ежегодникъ".
  • 15."Систематизація сербської лексики на позначення юридичних термінів".
 • Теми магістерських робіт

  • 1.Лексико-семантичні особливості порівняльних зворотів болгарської мови.
  • 2.Лексико-семантична характеристика фразеологізмів із словами-символами предметного значення (на матеріалі української та болгарської мов).
  • 3.Специфіка творення болгарських та українських антропонімів.
  • 4.Способи словотвору іновацій в болгарській мові.
  • 5.Номінативна природа болгарських паремій.
  • 6.Неологізми в сучасній болгарській поезії.
  • 7.Особливості роману "Лавина" Благи Димитрової.
  • 8.Любовний дискурс у романі "Осъдени души" Дімітра Дімова.
  • 9.Відображення фольклорно-міфологічних уявлень у фразеологізмах болгарської мови з компонентом-назвою птаха.
  • 10.Тюркізми в болгарській та українській мовах (на матеріалі етимологічних словників).
  • 11.Англіцизми в юридичній термінології хорватської мови.
  • 12.Відтворення цілісного фразеологічного значення при перекладі на матеріалі хорватської і української мов.
  • 13.Мірослав Крлежа і Україна.
  • 14.Німецькомовні запозичення в хорватській мові.
  • 15.Мовний комізм у п’єсах Звільненого театру.
  • 16.Інтонація чеських етикетних формул привітання, прощання, вибачення, прохання та відмови (експериментально-фонетичне дослідження.
  • 17.Екзистенційні мотиви у повоєнній чеській прозі.
  • 18.Структурно-семантична характеристика основних засобів вираження заперечення у чеській мові.
  • 19.Функціонування військової та спортивної лексики у чеській пресі.
  • 20.Медична термінологія в лексичній системі сербської та української мов.
  • 21.Фразеологізми із значенням фізичного і психічного станів людини в сербській та українській мовах.
  • 22.Лексика на позначення музичних понять в сербській та українській мовах.
  • 23.Засоби створення образу ліричного героя в інтимній ліриці сербської поезії доби модернізму.
  • 24.Роман Мілоша Црнянського "Переселення" у контексті розвитку сербського історичного роману 60-70-х рр. ХХ ст.