Публікації

На кафедрі слов'янської філології працювали видатні філологи славісти, які є авторами наукових робіт, які становлять значний науковий інтерес для розвитку славістики. Тут ви маєте змогу ознайомитися з переліком основних видань тих науковців, які в різні часи працювали на кафедрі.

 • БАГМУТ Алла Йосипівна (12.05.1929 р., м. Харків). Доктор філологічних наук, професор.

  Праці: "До історії науково-культурних зв'язків з Чехословаччиною"- К., 1958; "Інтонаційна будова простого розповідного речення у слов'янських мовах"- К., 1970; "Структура и функционально-семантический аспект интонации простого повествовательного предложения в славянских языках" - М., 1980; "Семантика і інтонація в українській мові" - К., 1991; співавтор видань: "Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов'янських мов"- К., 1966; "Словарь славянской лингвистической терминологии", т.1,2 - Прага, 1977, 1979; "Українсько-чеський словник", т.1.2.-Прага, 1994,1996; "Енциклопедія української мови"- К., 2000; спвавтор, відп. редактор монографій: "Типологія інтонації мовлення" - К., 1977; "Інтонація як засіб мовної комунікації" - К., 1980; "Інтонація спонтанного мовлення" - К., 1985; "Інтонаційна виразність звукового мовлення засобів масової інформації" - К., 1994; "Сприйняття українського мовлення в умовах шумових завад" - К., 2000. Автор 160 друк. праць.

 • БОНДАР Ірина Петрівна. Кандидат філологічних наук

  Дисертація "Глаголы речи в старославянском, русском и болгарском языках". Праці: "Зіставне історичне вивчення слов'янських мов".

   

 • БУЛАХОВСЬКИЙ Леонід Арсенійович. Доктор філологічних наук, академік

  Автор понад 400 наук. праць з питань заг. мовознавства, славістики, україністики, русистики. Серед них: Виникнення і розвиток літературних мов (1941-47); Вступ до мовознавства, ч.2, 1953; Нариси з питань загального мовознавства, 1955; Акцентологічний коментарій до чеської мови, 1953, 1956; Дослідження в галузі граматичної аналогії і споріднених явищ (слов’янські атематичні дієслова), 1940; Граматична індукція в слов’янському відмінюванні, 1956,1957; Історичний коментарій до української літературної мови, 40-і рр.;Питання походження української мови, 1956; Український правопис, 1945; Російсько-український словник, 1948, 5 перевидань, Курс сучасної української літературної мови, т.1-2, 1951 та ін.

   

 • ВЕРВЕС Григорій Давидович. Доктор філологічних наук, професор, академік

  Кандидатська дисертація “Адам Міцкевич в українській літературі” була видана як монографія в Києві (1951 р.; доповнений виданням “Адам Міцкевич і українська література” – 1955 р.). Докторська дисертація “Іван Франко і питання українсько-польських літературно-громадських відносин 70-х – 90-х років XIX століття” (1959 р.) видана як монографічне дослідження раніше (1957 р.).

  Монографічні наукові праці: “Юліуш Словацький і Україна” (1959 р.), “Владислав Оркан і українська література” (1962), “Адам Міцкевич. Життя і творчість” (1979 р.), “Максим Рильський в колі слов’янських поетів” (1972 р.), “Ярослав Івашкевич” (1978 р.), “В інтернаціональних літературних зв’язках. Питання контексту” (1976 р., 1983 р.), “Польська література і Україна” (1985 р.) – нариси-портрети видатних польських письменників XIX-XX ст., “Як література самоутверджується в світі” (1990 р.), “Українці на рандеву з Європою” (1996 р.), “Tam gdzie Ikwy srebrne fale plyna: Z dziejow stosunkow literackich polsko-ukrainskich w XIX-XX w.” (1972 р.).

  Окремі доповіді Г. Д. Вервеса на міжнародних з’їздах славістів – індивідуальні та колективні: “Головні проблеми українсько-польських літературних взаємин в XІX ст.” (1958 р.), “Українсько-польські літературні зв’язки ХІХ-ХХ століть” (1963 р. разом з В. П. Вєдіною і Ю. Л. Булаховською), “Про традиційне і новаторське в слов’янській поезії ХХ століття” (1968 р.), “Польський романтизм в східнослов’янській інтерпретації” (1973 р.), “Регіональний і міжнародний контекст національної літератури (підсумки і перспективи)” (1983 р.), “Українська література в загальнослов’янському, світовому і європейському літературному контексті (проблематика, методологія)” (1988 р.), “Українська література в контексті слов’янського Відродження (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.” (1993 р.), “Іван Франко і європейські літературознавчі та фольклористичні школи його доби (до постановки питання)” (1998 р.).

   

 • ГРАБАР Елеонора Олександрівна. Кандидат філологічних наук

  Кандидатська дисертація "Лексико-фразеологічні особливості мови публіцистичних статей" Праці: "Практичний посібник для самостійно вивчаючих чеську мову" (1958); "Очерки по языку чешской публицистики".

   

 • ЖИТНИК Володимир Костянтинович. Кандидат філологічних наук

  Автор понад 100 статей, перекладач з 14 мов (56 авторів, понад 300 творів). Праці: "Поезія Антоніна Сови (Розвиток поетичної майстерності)". - К.: Вища школа, 1975.-168с. "Т.Г.Шевченко в слов'янських перекладах (Традиції і перспективи)"//ІХ Міжнародний з'їзд славістів. Слов'янські літератури: Доповіді.- К., 1983 - С.225-235. "Наукові основи персональної текстології (На матеріалі творчості Т.Г.Шевченка)" // Слов'янські літератури: Доповідь Х Міжнародний з'їзд славістів, м. Софія, 1988. - С. 74-97 (у співавторстві). "Чеські і словацькі будителі та українські києвомефодіївці (концепції розвитку слов'янських народів, їх мов і літератур)"// Слов'янське мовознавство: Доп.ХІ Міжнародний з'їзд с лавістів, м. Братислава, 1993р./ АН України. Укр. ком. славістів. - К.: 1993. - с. 162-176 (Співавтор В.М.Русанівський). "Slovenska literatura na Ukrajine // Zahranicni Slovaci a materinsky jazyk": Zbornik prispevkov z vedeckeho sympozia K 125 vyrocin zalozenia Matice slovenskеj . - Bratislava, 1990. - S. 192-196. Поезія:

  Збірки: Зелений вітер.- К.: Рад. письменник, 1967.-56с.; Причали. - К.: Молодь, 1974.-80с.

   

 • ЗАРИЦЬКИЙ Микола Степанович. Кандидат філологічних наук

  Праці: "Формы и функции возвратных глаголов (на материале древнерусского языка)" - К. - 1961.

   

 • КОТЛЯРЕВСЬКИЙ Олександр Олександрович. Доктор слов'янознавства, член-кореспондент Академії наук

  Автор більше 100 наук. робіт: крит. стаття "Сказания о русских богатырях" - 1857, Соч., т.1; "Сравнительно-историческое языкознание в России (Филол. зап., 1862-1 863, вып. 4 и 5, с. 183-208)"; "Шлейхеров очерк истории славянского языка (Филол. зап., 1862-1863, вып. 4 и 5, с.183-185)"; "Старина и народность за 1961 год. Библиографическое обозрение (М., 1862, 99с.)"; Разбор соч. А.Афанасьева "Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов", т.1 М., 1866, Соч., т.2.

   

 • ЛАПИНСЬКА (ГУРСЬКА) Тетяна Володимирівна. Кандидат філологічних наук

  Праці: Стоянов И.А. Лапинска Т.В. ( 1934-1987 )// Език и литература, 1988, №3.

   

 • ЛЕВІНСЬКА Станіслава Йосипівна. Кандидат філологічних наук. 

  Кандидатська дисертація на тему "Драматургия Юлиуша Словацкого. От Баладины к Фантазию". Монографії: Юліуш Словацький. Життя і творчий шлях, К., 1973.;Співець народів і братерства Адам Міцкевич, К., 1974;Взаємовплив слов'янських мов та літератур, К., 1972; Художнє слово М.Коцюбинського і його переклади на слов'янські мови, 1968; статті: Пушкін та Міцкевич//Наукові записки Київського д ержавного університету, т.ХІІ, з.V, 1953; Словацький та російська література //Наукові записки Київського державного університету, т.ХІ V, з.І, 1955; Драматургія Ю.Словацького //Збірник славістичних праць філологічного факультету Київського університету, 1958; Архівна справа про діяльність Шимона Конарського на Україні та поезії Юліуша Словацького//Український історичний журнал, 1968, №1;Міцкевич на Україні//Бюлетень Українського відділення Товариства дружби і культурних зв'язків з закордоном; Листи російських читачів до Г.Сенкевича/ /Проблеми слов'янознавства, з.17, 1978; О преподавании славистики в Киевском университете//Славянская филология, т.ІІІ, 1975; Ukrainskie motywy i rosyjskie watki literackie w "Beniowskim" Slowackiego//Polonistyka radziwcka, Warszawa, 1985. Автор численних літературознавчих коментарів та вступів до видань творів Ю. Словацького на Україні (1952, 1959, 1969), Болеслава Пруса (1978, 1979, 1981), Стефана Жеромського (1982), Зофії Налковської (1978), Ігоря Неверлі (1962), Воцеха Жукровського (1960). Автор критично-літературного нароису про творчість С.Бжозовського (В6 Проблеми слов'янознавства, з.13, 1976), критичного нарису про постать Є Путрамента та його повість "Rozstaje"(В6 Сучасні польські письменники, К., 1960). Автор багатьох підручників з польської літератури для середніх шкіл: Підручник з польської літератури для 9 класу (вид.І - 1973, вид.ІІ - 1978, вид.ІІІ - 1982); співавтор "Підручник з польської літератури для 10 класу"(1975). У співавторстві з Стараком Т. - російсько-полського словника (11 000 слів, Київ-Львів, 1981).

   

 • ЛУК'ЯНЕНКО Олександр Митрофанович. Професор

  Праці: "Нові відомості для характеристики гуцульських говорів", написану на "Матеріалах для українсько-руської етнології" В.Шухевича ( т.5. Гуцульщина, Львів, 1902) (1904); "Кайкавське наріччя" (1905); статті "Носові голосні в болгарській мові" (1910), "Старослов'янська мова та її значення в циклі філологічних наук" (1913).

   

 • МАСАЛЬСЬКИЙ Володимир Іванович. Доктор педагогічних наук, професор

  Праці: "Мова і стиль поезії Т.Г.Шевченка". Ч, 1-2. К.- 1939 - 1940; "Мова і стиль творів М.Коцюбинського". - К. - 1965; "Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов узагальноосвітніх, початкових і середніх школах Української РСР" - К. - 1962.

 • МАТВІЄНКО Антоніна Михайлівна. Кандидат філологічних наук

  Праці: "Живе слово".- Київ, 1964.

 • НЕПОРОЖНЯ (ПОЛЮХОВИЧ) Надія Олександрівна. Кандидат філологічних наук

  Праці: "Історія літератур народів Югославії", "Литовсько-українські літературні взаємини".

 • ПАЩЕНКО Євген Миколайович. Доктор історичних наук

Праці: "Українсько-хорватські літературні і культурні зв'язки"; "Історія літератури народів Югославії"; "В.Назар і фольклоризм в хорватській літературі" - К., 1983; "Сто років у Подунав'ї. Українсько-сербські зв'язки доби бароко ХVII-XVIIIст." К., 1994; "Etnogeneza i mitologija Hrvata u kontekstu Ukrajine". Zagreb, 1999. Співавтор видань: "Історія слов'янської фольклористики". - К., 1988; "Українська л ітература у загальносвітовому контексті"- К., 1989. Автор проекту і співавтор: Українське бароко. У 2-х т. (2004). Упорядник, співавтор: "Hrvatska - Ukrajina. Kulturne veze iymedu Jadrana i Dnjepra". Zagreb, 1996.

 • ПЕТРУСЬ Володимир Петрович. Доктор філологічних наук

  Праці: "Діалектика граматики (Виникнення і розвиток граматичних уявлень і понять в античних філософських ученнях)".- К., 1933; "Про фонетичну форму mowa i polk у польській мові".- М., 1947, т.6, вип.1; "Слов'янська мовна єдність і слов'янські мови".- М., 1951, т.10, вип.4; "Слов'янські фонеми l (середн.) та l (тверд.)".- Вчені записки Кіровського пед. інст., 1957, вип. 11.

 • РАДЧЕНКО Костянтин Федорович. Магістр слов'янської філології

  Автор близько 30 рецензій та статей, присвячених дослідженню апокрифів, богомільства, візантійсько-південнослов'янських літературних зв'язків. Серед н их: "Досифей Обрадович и его лит. деятельность" (КУИ, 1896, № 9; 1897, № 2, 4-6); "Религ. и лит. движение в Болгарии в эпоху перед турец. завоеванием" (КУИ, 1898, № 5-8).

 • СМОЛІНА Майя Миколаївна. Кандидат філологічних наук

  Автор численних навчальних програм та навчальних завдань з польської мови для с тудентів-філологів, серед яких: Навчальні завдання для міжслов'янських викладачів (для студентів 2-4 курсів філологічних факультетів слов'янського відділення). - К., 1986; Навчальна програма з історії польської літератури. - К., 1988 та ін. Автор статей: Семантичні ознаки стилістично обмеженої лексики польської мови. - Вісник КДУ. - 1989. - № 3 та ін.

 • СОБОЛЕВСЬКИЙ Олексій Іванович. Академік

  Праці: "Дві давні пам'ятки галицько-волинського наріччя", "Нариси з історії російської мови" (обидві - 1884), "Лекції з історії російської мови" (ч. 1, 1888), "Замітки про маловідомі пам'ятки південно-західного письма XV1 - XV11 ст." (1895), "Два визначні рукописи X111 ст." (1989).

 • СТРАШКЕВИЧ Кондратій Федорович. Магістр

  Праці: видання "Чешской грамматики по руководству Конечного, с краткою хрестоматией и словарем", що була складена К.Ф.Страшкевичем 1847 р.

 • ТУНИЦЬКИЙ Микола Леонідович. Професор

  Праці: "Св. Климентий, епископ словен." (Сергиев Посад, 1913), за яку отримав ступінь магістра богослів'я та премію графа Толстого (1915); "Материалы для истории жизни и деятельности учеников св. Кирила и Мефодия". - Вип. 1. - Сергіїв Посад. - 1918. 

 • ФЛОРИНСЬКИЙ Тимофій Дмитрович. Професор

  Праці: "Лекции по славянскому языкознанию" К. - 1895 1897; Памятники законодательной деятельности Душана, царя сербов и греков. Хрисовулы. - Сербский законник. - Сборники византийских законов. К. - 1888; западные славяне в начале и конце ХІХ ст. К. - 1895; "Несколько слов о малорусском языке (наречии) и новейших попытках усвоить ему роль органа науки и высшей образованности" К. - 1899.