Наєнко Галина Михайлівна

Доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики

Контактна інформація

Телефон:   (044) 239-33-49 (робочий)

E-mail: halynanaienko@gmail.com

Сторінка у фейсбуці: https://www.facebook.com/halynanaienko

Коло наукових інтересів

Історія української мови в аспекті співвідношення власне мовних і позамовних чинників динаміки мовної системи. Джерела й функціонування терміносистем гуманітарних знань у діахронії. Вплив міжмовних контактів на розвиток української мови.

Історія українського наукового тексту передмодерної доби в аспекті становлення його смислової структури. Зародження українського наукового дискурсу в процесах  взаємодії  релігійного й світського дискурсів. Історія української мови як науковий дискурс. Історія української мови в суспільному просторі сьогодення.

Лінгвістична проблематика створення історичного субкорпусу української мови.

Навчальні курси:

  • Старослов’янська мова - 1 курс
  • Історія української мови - 2, 3 курс
  • Актуальні питання походження української мови - 4 курс
  • Концептуалізація історії української літературної мови - 3 курс
  • Методологія й організація наукових досліджень – магістри 1 курс

 

Публікації, статті

Автор понад 100 наукових і науково-методичних праць із різних аспектів історії української мови, зокрема 15 зарубіжних публікацій. 

Монографії:

1. Юрій Шевельов – виклик часу і відповідь науковця : Монографія / Піскун В.М., Ціпко А.В., Шептицька Т.Л., Наєнко Г.М. та ін. – К. : «МП Леся», 2010. – С. 97–105. ( у співавторстві)

2. Науковий текст середньоукраїнського періоду в лінгвостилістичному, текстолінгвістичному й комунікативно-функціональному висвітленні / Галина Наєнко. – К.: Освіта України, 2013. – 404 с.

 

Посібники:

1. Курс лекцій з історії української мови.Фонетика: навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. – 118 с.

2. Історична морфологія. Динаміка граматичної форми : навчальний посібник. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. –136 с. (Гриф МОН України, лист № 1/ІІ-8388 від 02.10.09 р.)

3. Історія української мови: практикум з фонетики й фонології: посібник :за заг. ред. Г.М.Наєнко. / Г.М.Наєнко, О.О.Суховій. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 303 с.

 

Наукові статті:

1. Модель епістемічної ситуації та аналіз структури староукраїнського наукового тексту / Наєнко Галина // Ukrainica IV. Soůčasná ukrajinistika: Problémy jazyka, literatury a kultury. Sborník vědeckých članků. – Olomouc, 2010. – S. 109–113.

2. Переклади наукових творів із гуртка Андрія Курбського та староукраїнський науковий дискурс /Галина Наєнко // Мовознавчий вісник: Зб. наук. праць / МОЕМС. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Відп. ред. Г. І. Мартинова. – Вип. 12–13.– Черкаси, 2011. – С. 19–24.

3. Адресантність наукових текстів середньоукраїнського періоду / Г. М. Наєнко // Українська мова: Науково-теоретичний журнал. –  2012. –  № 2. –  С. 112–128.

4. Смисл тексту: сучасний лінгвістичний вимір, передтермінологічна історія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – Вип. 23. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 35–39.

5. Динамические процессы в смысловых структурах староукраинских научных текстов XVI – XVIII веков / Г. М. Наенко // Славянские языки и культуры в современном мире: ІІ Междунар. науч. симпозиум (Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, филол. ф‑т, 21–24 марта 2012 г.): труды и материалы / [сост. О. В. Дедова, Л. М. Захаров, К. В. Лифанов; под общ. руководством М. Л. Ремневой]. – М.: Из‑во МГУ им. М. В. Ломоносова, 2012. – С. 59–60.

6. Полемический трактат Иоанникия Галятовского «Мессия  правдивый» как научно-популярный текст XVIIвека // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. Научный журнал. – № 1. Том 7. Филология. – СПб., 2014. – С. 86–94.

7. Ukrainian Astrological Manuscript from XVII Century//TrypillianCivilizationJournal. – V. 2015. – 6. – ISSN 2155-871Xhttp://www.trypillia.com

8. Астрономічна термінологія у староукраїнських пам’ятках першої половини ХVIIстоліття / Галина Наєнко //Українське небо 2. Студії над історією астрономії в Україні : збірник наукових праць / за заг. ред. О. Петрука. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2016. – 669 с. – С. 153 – 163.

9. Інтерпретації історії української мови у засобах масової комунікації // Jahrbuch der VI. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht"; Band 2015. Verlag: readbox unipress –readbox publishing gmbh Open Publishing LMU 2016. – Р. 173 – 178. ISBN 978-3-95925-035-1 (e-Version).

10. Корпус староукраинских текстов в Корпусе Украинского языка: проблемы и перспективы // El’Manuscript– 2016. Rašytinis palikimas ir informacines technologijos. VI tarptautinė mokslinė konferenci ja Pranešimai ir tezės. Vilnius, 2016 m. rugpjūčio 22–28 d.-  Vilnius – Iževskas. – p. 203 – 207.

 

Біографія

Народилася 23.07.1966 р. в м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

У 1988 р. закінчила з відзнакою українське відділення філологічного факультету Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «українська мова та література», кваліфікація «Філолог. Викладач української мови та літератури».

Працює тут з 1988 р.: старший лаборант кафедри історії української літератури, з 1989 – аспірантка кафедри української мови, з 1992 – асистент, з 1999 – доцент кафедри історії української мови (з 2009 р. – кафедри історії та стилістики української мови), 2010 – 2013 р. – докторант кафедри історії та стилістики української мови. У 2013– 2015 – доцент кафедри історії та стилістики української мови, 2016 – 2017 – доцент кафедри української мови для неспеціальних факультетів, з 2017 – доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики. У 2000–2001 навчальному році – лектор відділення україністики філософського факультету Університету Палацького (м. Оломоуць, Чехія).

У червні 2015 року присвоєно звання «Ветеран праці Київського університету».

У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Наукова лексика у творах Кирила Транквіліона-Ставровецького» за спеціальністю 10.02.01 «українська мова».

У 2014 р. захистила докторську дисертацію на тему «Структурно-семантичні та функціональні параметри староукраїнського наукового тексту XVI– XVIIIст.» за спеціальністю 10.02.01 «українська мова».