Набір статей до збірника “Стиль і переклад” № 5

Шановні колеги!

 Набір статей до збірника наукових праць "Стиль і переклад" №5." продовжено до 01 листопада 2018 року.

Основна мета збірника– висвітлення актуальних питань стилістики, лінгвопоетикита перекладознавства романських, германських та слов’янських мов, а також ознайомлення з новими перекладами.

Статті та переклади можна подавати такими мовами: французька, іспанська, італійська, португальська, англійська, німецька, новогрецька, російська, українська, а також українською мовою друкуються переклади.

Статті можна подавати за адресою: 01033, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14,

кафедра теорії та практики перекладу романських мов

ім. М. Зерова (кімн. 65-66)

E-mail: tpprm@ukr.net тел. (044) 239-34-09

Редакційна колегія залишає за собою право повертати тексти поданих статей у разі їх невідповідності фаховому рівню збірника.

Публікація статей у збірнику безкоштовна.

ІНФОРМАЦІЯ

Вимоги до оформлення статті:

1.      УДК – у лівому верхньому кутку.

2.      Прізвище, ініціали автора– жирним шрифтом у правому кутку; поруч – науковий ступінь, вчене звання; на наступному рядку – місце роботи (назва установи, її місцезнаходження), назва країни в дужках:

D. S. Ivanova, Doctor of Philology, Professor

Taras Shevchenko University of Kyiv (Ukraine)

3.      Назва статті(повинна стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів і здійснення бібліографічного пошуку) – відцентрована, великими жирними літерами, 14 шрифт.

4.      Обов'язковими є анотації та ключові слова (12 шрифт):анотацію мовою публікації розміщують перед текстом після назви; анотації англійською, українською та російською мовами – вкінці.

5.      Обсяг статті – 7-20 повних сторінок. Стандарт – кегль (розмір букв) 14, шрифт – TimesNewRoman, міжрядковий інтервал 1,0; абзацний відступ - 1,25, поля:

2,5

3-                                                      -1,5

 

2,5

6.      Оформлення посиланьу тексті статті [Петров 2000, 24].

7.      Література подається в кінці статті 12 шрифтом, в алфавітному порядку, кожне посилання з нового рядка відповідно до чинних стандартів ДСТУ ГОСТ 7.80, ПІБ автора виділяється курсивом.

8.      Після літератури – дата надходження авторського оригіналу до редколегії.

9.      Відомості про автора та назва статті – англійською, українською та  російською мовами перед відповідними анотаціями та ключовими словами.

10.Для викладачів без наукового ступеня та аспірантів обов'язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження.

11.Статті подавати роздрукованими у 2 примірниках та на електронному носії.

     Редакційна колегія