Навчальні дисципліни

ОР Бакалавр

Спеціальність Філологія; Освітня програма Російська мова і література, іноземна мова

Академічна кваліфікація випускника: Бакалавр філології

 

Нормативні курси:

Сучасна російська мова. Лексикологія

Сучасна російська мова. Фонетика

Сучасна російська мова. Словотвір. Морфологія

Сучасна російська мова. Синтаксис

Історія російської мови. Історична граматика

Історія російської літературної мови

Старослов’янська мова

Російська діалектологія

Стилістика російської мови

Методика викладання російської мови

Історія російської літератури. Доба Середньовіччя

Історія російської літератури XVIIIстоліття.

Історія російської літератури XIXстоліття

Історія російської літератури. Рубіж XIX-XXстоліть: Срібна доба російської літератури

Історія російської літератури першої половини XXстоліття

Історія російської літератури другої половини XX-XXIстоліття

Сучасний російський літературний процес. Пропедевтичний курс

Методика викладання російської літератури

 

Спеціалізації:

«Антропоцентричні виміри російського мовознавства»:

Російська мова як діяльність. Основні напрямки наукового вивчення

Лексична семантика у традиційних та сучасних наукових вимірах

Мова ЗМІ як об’єкт наукового вивчення

Лінгвістичні параметри письмової комунікації

Семіотика усного мовлення

Теорія мовної комунікації та комунікативний менеджмент

Типи російськомовних дискурсів і наукові напрямки їх вивчення

Мова міста Комунікативні стратегії і тактики російськомовного спілкування

Лінгвосеміотика російської реклами

Слов’янська ономастика в контексті лінгвокультурології

Історія мои та історія комунікації

Комунікативна граматика російської мови: теорія та практика

Теорія та історія психолінгвістичних учень

Мова сучасних медіа у дзеркалі міфу

Мовна комунікація у сфері зв’язків з громадскістю та вербальні PR-технології

Ділова мова та діловий етикет

Основи лінгвоперсонології

Сугестивна лінгвістика та мовні технології контрсугестії

 

«Література: актуальні парадигми»:

 Модус комічного в російській літературі

Історичний роман і квазі-історична література

Готика в літературі

Бароко та небароко в російській літературі

Міфопоетичні дослідження російської літератури

Новелістичні виміри у російській літературі

Знаковий код російської літератури

Основи компаративістики

Авангард в російській літературі

Поетика російського символізму

Сучасний літературний процес

Масова література в культурному процесі

Інтертекстуальність в російській літературі

Художні виміри драматургії XX-XXIст.

Гіпертексти і надтексти в російській літературі

Діалог культур в літературі російської еміграції

Жанрово-стильова динаміка російської поезії IIпол.  XX-початку XXIстоліття

Динаміка роману в російькій літературі

Помежові жанри: своєрідність і динаміка

 

«Мова і література в загальнокультурних процесах»:

Антропологічні виміри російського мовознавства

Мова і література: філософський та психологічний аспекти

Сучасна драматургія і семіотика театру

Психолінгвістика міжособистісного спілкування

Готичний і бароковий код в літературі і культурі

Лінгвопоетика і філологічний аналіз художнього тексту

Сучасна дискурсологія і типи дискурсів

Міфопоетичні виміри літератури

Комунікативний менеджмент та мовний діловий етикет

Лінгвосеміотика сучасної російської реклами

Мова ЗМІ та вербальні PR-технології

Проблеми лексичної семантики: традиція та сучасність

Модернізм і авангард в загальноєвропейському контексті

Поетика інтертекстуальності в російській літературі

Сміх у літературі та культурі

Література метрополії та еміграції: вектори розвитку

Елітарна і масова література в соціокультурному процесі

Мова сучасних медіа у дзеркалі міфу

Семіотика та лінгвопрагматика усного мовлення

 

Орієнтовний фах:

Бакалавр філології за освітньою програмою Російська мова і література, іноземна мова

 

ОР Магістр

Спеціальність Філологія; Освітня програма Російська мова і література, іноземна мова: сучасні теоретичні і прикладні студії.

Академічна кваліфікація випускника: Магістр філології

 

Нормативні курси:

Російська мова в етнолінгвістичному вимірі

Етногенез і міфологія східних слов’ян у контексті лінгвокультурології

Риторика і неориторика дискурсивних практик

Російська література в перехідні епохи

Типологія стилів російської літератури

Російська мова у психо- та соціолінгвістичному висвітленні

Російська версія постмодернізму

Когнітологія і концептологія в лінгвістичному висвітленні

Методика викладання російської мови і літератури у вищій школі

 

Спеціалізації:

«Лінгвістика»:

Медіалінгвістика і російський медіатекст

Лінгвістична експертиза та літературне редагування російських текстів

Лінгвістичне програмування поведінки людини та неймінг

Політична лінгвістика і філологічне забезпечення політичного піару

Соматикон людини: лінгво-когнитивна парадигма

Мовні контакти та міжкультурна комунікація

 

«Літературознавство»:

Російська література і світовий літературний процес

Література в контексті світової культури

Поетика російської літератури

Інтермедіальність літератури

Наративні стратегії російської літератури

 

«Мова і література: сучасний науковий дискурс»:

Сугестивна лінгвістика та мовні технології контрсугестії

Сучасний російський медіатекст в аспекті медіалінгвістики

Літературне редагування російських текстів: теоретико-прикладні аспекти

Література в культурно-естетичному просторі

Романний дискурс російської літератури

Російська література у загальнослов’янському та світовому контексті

 

Орієнтовний фах:

Магістр філології за освітньою програмою «Російська мова і література, іноземна мова: сучасні теоретичні і прикладні студії».