Публікації

Підручники та посібники членів кафедри за останні роки

 1. Бондарєва Н.О. Стилістика української мови. Навчальний посібник. – К.: Четверта хвиля, 2010. – 248 с. (14,41 друк. арк.) – Гриф МОН України.
 2. Бондарєва Н.О., Шевченко М.В. Іти – ходити, їхати – їздити... Навчальний посібник з української мови для іноземних студентів. – К.: Четверта хвиля, 2011. – 281 с. 16,4 друк. арк.
 3. Дем’янюк А.А. Розвиток навичок наукового мовлення (для іноземних студентів-філологів): навчальний посібник – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. -120 с. – Гриф МОН України.
 4. Дем’янюк А.А. Практичний курс української мови (для іноземних студентів-філологів). Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 120 с. – 7 др. арк.
 5. Дерба С.М. Знайомство з Україною (навч. посібн. з української мови для іноземних студентів). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 98 с.
 6. Дідківська Л.П., Любчевська-Сокур В.О., Ніколаєва Н.С. Час. Події. Люди (Публіцистичні тексти та завдання). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – 163 с.
 7. Дідківська Л.П., Любчевська-Сокур В.О., Ніколаєва Н.С. Людина і світ. Публіцистичні тексти та завдання у 3-х частинах для іноземних студентів. – К., 2007. – Ч.1. – 82 с. – Ч.2. – 114 с. – Ч.3. – 90 с.
 8. Дудник З.В., Прожогина И.М. Современный русский язык. Фонетика. Учебное пособие для студентов-иностранцев. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – 146 с.
 9. Єлісова М.О. Коментоване читання художніх творів. – Навчальний посібник для іноземних студентів. – К.: ТОВ «НВП» Інтерсервіс, 2010. – 120 с. – 6,9 друк. арк..
 10. Єщенко Н.О. (Бойченко) Практичний курс української мови: усне мовлення. Навчальний посібник для іноземних студентів. – К., 2010. – 207 с. – 12, 1 друк. арк. – Гриф МОН України.
 11. Климкина О.И. Лингвострановедение. Русский язык. Учебное пособие для иностранных студентов. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. -129 с.
 12. Климкина О.И., Николаева Н.С. Развитие научной речи: Учебное пособие для иностранных студентов - К.: Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2008.- 110 с. – Гриф МОН України.
 13. Ніколаєва Н.С., Невойт В.І., Любчевська-Сокур В.О., Ситник О.О, Черепаха Л.Л. Українська мова для іноземців (Збірник вправ). – К., 2002. – 174 с.
 14. Н.С. Ніколаєва, В.І. Невойт, В.О. Любчевська-Сокур, В.В. Овдіюк, О.О. Ситник, Л.Л. Черепаха. Українська мова для іноземців: (збірник вправ). – 2-ге вид., випр. Та допов. – К.: Четверта хвиля, 2011. – 212 с. - 12,32 друк. арк.
 15. Самусенко О.М., Клімкіна О.І. Лінгвокраїнознавство: Україна: навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. -256 с. - Гриф МОН України.
 16. Чумак В.В. Українська мова як іноземна в системі кредитно-модульного навчання: бакалаврський рівень.- Умань, 2008. – (у співавторстві) – 8,6 др. арк.
 17. Чумак В.В. Українська мова як іноземна в системі кредитно-модульного навчання (магістерський рівень). - Умань: Софія, 2009. – 117 ст. (5 др. арк.).
 18. Чумак В.В. Українська мова як іноземна в системі кредитно-модульного навчання. – К.: Знання, 2011. – 39,5 др. арк., 631с., у співавторстві з О. Г. Чумак.
 19. Швець Г.Д. Знайомтеся: Київ: Навчальний посібник з української мови для студентів-іноземців. – К.: Видавець Федоров О.М, 2011. – 240 с. – 14 др.арк.
 20. Швець Г.Д. Як писати твір-роздум: Навчально-методичний посібник. – К.: Фенікс, 2011. – 112 с. – 6 др.арк.
 21. Швец А.Д. Введение в переводоведение. Учебное пособие для иностранных студентов. – К.: Феникс, 2012. – 160 с.
 22. Шевченко М.В. Сучасна українська мова. Морфологія: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 30 др. арк. – Гриф МОН України
 23. Якубовская М.Ю. С головы до ног и с ног на голову. Учебное пособие по развитию речи для иностранцев (на материале русской фразеологии). – К.: ВПЦ «Киевский университет», 2009. – 152 с. (17,7 п. л.)
 24. Якубовська М.Ю. Глагольные префиксы русского языка: значение и особенности употребления: учебное пособие по развитию речи для иностранцев, изучающих русский язык – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2008. – 120 с.

Навчальні посібники за 2013 рік:

 1. Аббакумова Г.О. Учебное пособие по развитию речи для иностранных учащихся «Расширяем горизонты», - Киев, 2013. – 130 с.
 2. Дідківська Л.П., Швець Г.Д. Сучасна українська мова. Синтаксис (у двох частинах) – Навчальний посібник для іноземних студентів. – Київ.: Фенікс, 2013. - Ч.-180 с., Ч.- 80 с.
 3. Дерба С.М., Любчевська-Сокур В.О. «Українська мова для іноземних студентів. Наукові тексти та завдання до них» - Вінниця 2012. Видавець «Меркьюрі-Поділля» – 188с., 10,5 друк.арк.
 4. Дерба С.М. «Знайомство з Україною» - Навчальний посібник з української мови для іноземних студентів/ - 2-ге вид., виправлене і доповнене.- К.: Фенікс, 2013. – 97 с.
 5. Державні стандарти з української мови як іноземної: А-1, А-2, В-1, В-2, С-1. – Київ, 2012. – 196 с.
 6. Єщенко Н.О. «Практичний курс української мови: Усне мовлення» - Навчальний посібник для іноземних студентів/ 2-ге вид., виправлене і доповнене – К.: Фенікс, 2013. – 207 с.
 7. Клімкіна О.І. Лингвострановедение. Русский язык: Учебное пособие для иностранных студентов-филологов. – 2-е изд., исправленное и дополненное. – К.: ИПЦ «Киевский университет», 2013. – 319 с.
 8. Малікова Л.Т. Пособие по практическому курсу русского языка для иностранных магистров-филологов.- Киев, ИПЦ «Киевский университет», 2013. – 88 с.
 9. Прожогіна І.М. Сборник упражнений по фонетике русского языка: Учебное пособие для студентов-иностранцев. – К.: Фенікс, 2012. – 208 с. (12,8 д.а.).
 10. Швець Г.Д. Іспит з української літератури (матеріали по підготовці до ЗНО): Навчальний посібник / кер. авт. кол. проф.Г.Ф.Семенюк. – 6-е вид., доп. і перероб. – К.: Логос. – 464 с. (1 др. арк.).
 11. Якубовська М.Ю. Звуки, ударение, интонация: Учебное пособие по практической фонетике русского языка для иностранных стажеров.- К.: ИПЦ «Киевский университет», 2013. – 156 с.