Теми наукових робіт

Теми курсових робіт
 1. Екологічна лексика у сучасній французькій мові
 2. Конверсалізація мови сучасних французьких журналів
 3. Вербалізація поняття “здорового харчування” у франкомовних публіцистичних текстах
 4. Генеза, особливості функціонування та перспективні напрямки французької інтертекстуальної теорії.
 5. Концепції символу в поетиці французького та бельгійського символізму в контексті сучасних філологічних досліджень
 6. Лінгвоміфопоетичні дослідження у парадигмі французького структуралізму та постструктуралізму: компаративний аналіз.
 7. Поповнення лексичного фонду французької мови за рахунок запозичень на сучасному етапі.
 8. Стилістичні особливості сучасних публіцистичних текстів.
 9. Графічні вербальні та невербальні складові сучасної франкомовної реклами.
 10. Сучасні тексти з частковою та повною креолізацією.

Теми бакалаврських робіт

 1. Лінгвостилістичні засоби у сучасній французькій поезії (кін. ХХ ст.)
 2. Концепти «Життя» та «Смерть» у поезії Ш.Бодлера.
 3. Фонетичні та лексико-семантичні особливості у творчості Поля Валері.
 4. Лінгвопрагматичні особливості вираження експресивності у французькій політичній промові.
 5. Соціально-дискурсивні репрезентації українських політиків та їх вербалізація у французькому медійному дискурсі у 2012 році.
 6. Соціально-дискурсивні репрезентації українських політиків та їх вербалізація у бельгійському медійному дискурсі.
 7. Соціально-дискурсивні репрезентації українських політиків у канадському медійному дискурсі.
 8. Національно-культурна специфіка і тенденції розвитку французької розмовної мови.
 9. Урбаністичні форми мовної комунікації в сучасній Франції.
 10. Міграційні процеси та плюрілінгвізм у Франції.
 11. Неповні речення у сучасній французькій мові (на матеріалі роману)
 12. Явища полісемії у сучасному французькому медіадискурсі.
 13. Фразеологія у сучасному французькому медіадискурсі.
 14. Лексикостилістичні особливості засобів створення образності сучасної поезії Бельгії.
 15. Мовна компресія у сучасному французькому публіцистичному тексті (на матеріалі жіночих журналів).
 16. Рецепція та трансформація поетики французького символізму у ранніх текстах М. Метерлінка: інтертекстуальний аспект.

Теми магістерських робіт

 1. Семантика і прагматика Європейської Конвенції з прав людини.
 2. Соціокультурні репрезентації у французькому рекламному дискурсі.
 3. Категорія авторської позиції у французьких мас-медійних засобах.
 4. Сучасні тенденції збагачення французької мови.
 5. Інтернет і французька мова.
 6. Фонетичні та лексико-семантичні особливості французької мови у Швейцарії.
 7. Прагматичні особливості заголовків у французькій пресі.
 8. Когнітивно-прагматичні особливості ділового дискурсу.
 9. Релігійний дискурс як сфера реалізації маніпулятивного впливу.
 10. Співвідношення вербального і невербального в структурі газетного тексту (на матеріалі сучасної французької преси).
 11. Жанрово-прагматичний аналіз сучасної інтернет-комунікації.
 12. Лінгвопрагматичні особливості новітніх тенденцій у сучасній французькій рекламі.
 13. Функціонально-стилістичні характеристики узуальних та оказіональних композитних одиниць у контексті художнього дискурсу.
 14. Семантична категорія інтенсивності та лексичні засоби її відображення в художній літературі.