Опубліковано

Підручники, навчальні посібники:

 1. Коломієць Л. В. Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу «Історія перекладу» – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 559 с. (23,55 друк.арк.)
 2. Лобода Ю. А. Практикум з дисципліни «Судовий переклад» (для магістрів II року навчання) : навч. посібник. К. :  Логос, 2013. – 101 с. (5,9 друк.арк.)
 3. Лобода Ю. А. Практикум з усного перекладу англомовних текстів гуманітарного спрямування : навч. посібник /Ю. А.Лобода, Р. В.Поворознюк.К. : ВПЦ “Київський університет”, 2013. – 448 с. (26,04 друк.арк.)
 4. Антонюк Н. М., Хоменко Л. О. Практикум з перекладу для юристів. Німецька мова. – Вінниця: Нова книга, 2014. – 440 с. - 18,4 др.арк. (з грифом МОН України, лист  № 1/11 - 12220 від 30.07.14)
 5. Вікович Р.І. Англомовні теленовини:відеоаудіювання та обговорення: навч. посібник для студентів мовних спеціальностей. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 152 с. – 6,4 др.арк.
 6. Гнатюк Н.Г. Практикум з перекладу для студентів спеціальності переклад. К.: ІФКНУ, 2013. – 130 с.  – 5,4 др.арк.
 7. Коломієць Л.В. Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу "Історія перекладу". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2013. – 565 с. - 23,5 др.арк.
 8. Копильна О.М.Учимося реферувати: навчальний посібник з реферування суспільно-політичних текстів (для студентів-перекладачів ІІІ – IV років навчання). – 2-е вив., випр. і доп. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 179 с. – 7,5 др.арк.
 9. Карабан В.І. Панасьєв О.М. Практика перекладу публіцистичних текстів (англо-український та українсько-англійській напрямки). – Вінниця: Нова книга, 2015. – 217 с. (9,8 друк. арк.)
 10. Коломієць Л.В. Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу «Історія перекладу». Видання друге, виправлене та доповнене.  – Вінниця: Нова Книга, 2015. – 360 с. (25 друк.арк.)
 11. Лобода Ю.А. Практикум із судового перекладу (для магістрів 1-го року навчання) // К. : Видавництво “Ультрадрук”.   –   2015. –  117 c. (4,9 друк.арк.)
 12. Некряч Т.Є., Довганчина Р.Г.Навчаймося виступати публічноMake Your Way to Public Speaking. – Вінниця: Нова книга, 2015. – 280 с. (16, 33 авт. арк.)
 13. Скрильник С.В. Синхронний переклад: інститути та організації Європейського Союзу. Частина 1. Навчальний посібник  – К.: Логос, 2015. – 216 с.  (9 друк.арк.)

 

Методичні розробки:

 1. Кузьміна К. А. Основи науково-технічного перекладу: методичні рекомендації для студентів ІV курсу спеціальності «Мова, література і переклад (англійська мова). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – 64 с. (2,66 дрк. арк.)
 2. Лобода Ю. А. Методичні рекомендації щодо організації навчання аудіювання   (для студентів  IV курсу) / Ю. А Лобода, Л. О. Калужська, Н. О.Казьміна, О. Ф Христова. Мелітополь, 2013. –  28 с. (2,01 друк.арк.)
 3. Лобода Ю. А. Методичні рекомендації з судового перекладу [текст]:  методичні рекомендації для викладачів. –К. :  Логос, 2013. –  22 с.  (1,9 друк.арк.)

 

Словники:

 1. Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології /Ukrainian-EnglishDictionaryofLinguisticTerminology(автори: Л.В. Коломієць, О.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко). – К.: Освіта України, 2013. – 456 с. - 19 др.арк.

Монографії:

 1. Коломієць Л.В., Зарицька Т.Г. Шевченкознавство в сучасному світі. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – 464 с. – Розділ «Шевченкознавство у західному світі». Глава «Шевченкознавство в англомовних країнах» (Л.В. Коломієць, Т.Г. Зарицька). – С. 167-262. - 3,5 др.арк.
 2. Некряч Т.Є., Чала Ю.П. Вікторіанська доба в українському художньому перекладі. К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 194 с. – 10,19 др.арк.
 3. Некряч Т.Є., Довганчина Р.Г. Айсберг в океані перекладу: Відтворення ідіостилю Ернеста Гемінгвея в перекладах українською та російською мовами. – К.: Видавницьво Ліра-К, 2014. – 220 с. – 15,9 др.арк.
 4. Дубенко О.Ю. Порівняльна поетика: типологічний та перекладознавчий аспекти: Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 532 с. (32,10 др.арк.)
 5. Пермінова А. В. Перекладацька рецепція сучасної американської поезії: монографія – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 352 (14,7 друк.арк.).

Наукові та науково-методичні статті:

 1. Антонюк Н. М., Добробаха О.В. Діти в прийомних сім‘ях: проблематика перекладу // К.: Вісник академії адвокатури України, 2014. – Том 11, число 29, №1. – С. 120 – 129.
 2. Гач Н. О. Концепт АМЕРИКАНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ (на матеріалі американських віршованих творів 1 пол. XX ст.) // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т.1 (163). – С. 136-142.
 3. Гач Н. О. Культурна конотація словосполучень в американському поетичному дискурсі XIX ст. // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 46. – Част. 1. – С. 177-186.
 4. Возна М. О. До питання про англо-український переклад певних типів реалій // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. – К.: Аграр Медіа Груп, 2014. – С. 95-100.
 5. Коломієць Л.В. Варіативність у відтворенні поетичного мовлення Тараса Шевченка англійською мовою: від авторського до перекладацького дискурсу // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет". – Вип. 17. – 2014. – С. 319-336.
 6. Коломієць Л. В.  Перекладачі 1930-20-х років – видатні державно-громадські діячі Української Народної республіки: повернення із забуття // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. ІІ (164). – С. 390-403.
 7. Коломієць Л. В.  Українські переклади з античних літератур: окремі видання та публікації в періодиці у 1920-30-ті роки. //Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996- Вип. 447. Част. І –2014. – С. 524-534.
 8. Коломієць Л. В. Translationengagementinnationalrenaissancepolicies: asurveyofEnglish-to-UkrainianliterarytranslationsofAmericanandCanadianauthorsinthe1920s-30s/Включення перекладув стратегії національного відродження:огляд англо-українських художніх перекладів американськихта канадських письменників у 1920–30-ті роки// Cтиль і переклад: Збірник наукових праць. – ВПЦ: «Київський університет», 2014. – Випуск 1(1). –С. 52-67.
 9. Коломієць Л. В. Видатні мовознавці-перекладачі 1920–1930-х років: Олександр Білецький, Михайло Калинович, Леонід Пахаревський, Андрій Ніковський, Борис Ткаченко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996- Вип. 2 (44). – 2013. – С. 187–206.
 10. Нечипоренко М. Ю. Іронічна модальність української модифікації літературного постмодерну як перекладознавча проблема (на матеріалі роману Ю. Андруховича «Московіада» та його перекладів англійською та польською мовами) // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова . Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Випуск 11 : збірник наукових праць / за ред. В. І. Гончарова. – К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 294 с. – Сс. 136-146.
 11. Радчук В. Д. Навіщо перекладачеві теорія? // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 47. – Ч. 2. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 222–233. – 0,4 др.арк.; Наукові записки: Філологічні науки. – Кн. 3. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – С. 148–154.
 12. Скрильник С. В. Інтерферентність у художньому перекладі. – Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: філологія. Вип. 8, Т.2. – Одеса, 2014. – С. 209 – 213.
 13. Скрильник С. В. Трансференція у перекладі. –  Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ. – Вип. № 63, 2014. – С. 98 – 102.
 14. Славова Л. Л. Мовна особистість політика у дзеркалі образно-асоціативного сприйняття: США – Україна // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. - Вип. 47. Ч. 2. – С. 334 – 343.
 15. Ференс Н. О. Екзегетика та герменевтика у перекладі символістської поезії (на матеріалі українських і російських перекладів В.Б.Єйтса) // Мовні та концептуальні картини світу. – Вип. 47, част.2 – К, 2014 – с. 464-473.
 16. Ференс Н. О. Форма та зміст у перекладі: Єйтсівські вірші в інтерпретації О.Мокровольського // Наукові записки. – Випуск 126. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – с. 424-429.
 17. Антонюк Н.М., Возна М.О. Формування міжкультурної комунікативної компетенції як основне завдання у мовній підготовці майбутніх перекладачів// Вісник Академії адвокатури України. – К.: ВЦ Акад. адвокатури України, 2015. – Т.12. – Число 1(32). – С.162-167.
 18. Борисова О.В. Активні та інтерактивні методи підготовки фахівців з іноземної філології в системі вищої освіти США// Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції  (15 травня 2015 року, м. Львів) (Частина 2) с. 711-718.
 19. Возна М.О. Про деякі проблеми українського перекладу ділового мовлення англійською// Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип.17. – Т. VII(175). – C. 493-498.
 20. Гач Н.О.  Proper names as the representations of individual concepts// Science and Education a New Dimension: Philology. – Budapest, 2015. – III (10), Issue 47, 2015. – P. 19-22.(0,53 друк.арк.).  (Online version ISSN 2308-1996, printed version ISSN 2308-5258, INNO Space Scientific Journal Impact Factor: 2.642, ISI (International Scientific Indexing) Impact Factor: 1.215)
 21. Гач Н.О. Linguistic means of cultural continuum conceptualization in American poetry// International Journal of Linguistics and Communication. – American Research Institute for Policy Development, 2015. – Vol. 3, No. 1. – pp. 51-55.  (CrossRef, Cabell's, Ulrich's, Griffith Research Online, Google Scholar, Education.edu, Informatics, Universe Digital Library…)
 22. Гач Н.О. The evolution of the concept DEMOCRACY in American poetry // Science and Education a New Dimension: Philology. – Budapest, 2015. – III (9), Issue 44, 2015. – P. 14-16. (Online version ISSN 2308-1996, printed version ISSN 2308-5258, INNO Space Scientific Journal Impact Factor: 2.642, ISI (International Scientific Indexing) Impact Factor: 1.215)
 23. Гач Н.О. Теорія динамічного тлумачення значення як основа концептуального аналізу// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 55. – С. 63-65.
 24. Довганчина Р.Г. Іншомовні елементи  в перекладі оповідань Е.Гемінгвея (на матеріалі перекладів українською та російською мовами) // Наукові записки Кіровоградського педагогічного університету. - Вип. 136. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2015. – С.75-79.
 25. Дубенко О.Ю. Grammatical gender as an underlying factor of an ethnopoetic mapping of the world: a gestaltist approach // Science and Education: a New Dimension. Philology, III (11), Issue 56. – Budapest, 2015. – P. 11-15 (Online version ISSN 2308-1996, printed version ISSN 2308-5258, INNO Space Scientific Journal Impact Factor: 2.642, ISI (International Scientific Indexing) Impact Factor: 1.215).
 26. Дубенко О.Ю. Гештальти Любові і Смерті в англійсько-американській та українській поетичних традиціях // Science and Education: a New Dimension. Philology, III (10), Issue 47. – Budapest, 2015. – P. 40-43. (Online version ISSN 2308-1996, printed version ISSN 2308-5258, INNO Space Scientific Journal Impact Factor: 2.642, ISI (International Scientific Indexing) Impact Factor: 1.215).
 27. Дубенко О.Ю. Порівняльна лінгвопоетика як автономна дисципліна філологічного циклу // Молодий вчений. – 2015. – № 1(16). – С. 157-160. (РИНЦ, ScholarGoogle, OAЛ, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus, Index Copernicus (IC Value))
 28. Дубенко О.Ю. Реалізація архетипу Жінка у гештальтах жіночого персоніфікованого образу (англо-українські поетичні паралелі)  // Science and Education: a New Dimension. Philology, III (12), Issue 60. – Budapest, 2015. – P. 45-48. (Online version ISSN 2308-1996, printed version ISSN 2308-5258, INNO Space Scientific Journal Impact Factor: 2.642, ISI (International Scientific Indexing) Impact Factor: 1.215).
 29. Дубенко О.Ю. Трактування дихотомії «чоловіче/жіноче» в англосаксонській історико-культурній традиції // Science and Education: a New Dimension. Philology, III (9), Issue 44. – Budapest, 2015. – P. 41-44. (Online version ISSN 2308-1996, printed version ISSN 2308-5258, INNO Space Scientific Journal Impact Factor: 2.642, ISI (International Scientific Indexing) Impact Factor: 1.215).
 30. Карабан В.І. Декомпресія в англо-українському перекладі // Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи. – Вінниця: Нова Книга, 2015. -  C, 171-181.
 31. Коломієць Л.В. «Думи…» Тараса Шевченка в англійському омовленні: «щиросерді», «болісні та скорботні», чи «легковажні»? // Мова і культура: Наук. щорічн. журнал. – К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 7. – Т. І (169). – С. 327-336.
 32. Коломієць Л.В. The Essentialized Kobzar by Taras Shevchenko in Michael Naydan's English Projection, 2014 [Основне з «Кобзаря» Тараса Шевченка в англомовній проекції Михайла Найдана, 2014] // Шевченкознавчі студії: Зб. наук. пр. – К.: Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2015. – Вип. 18. – С. 287-313.
 33. Коломієць Л.В. Three Profiles of the Translator in the Complete Poetry of Taras Shevchenko Translated from the Ukrainian by Peter Fedynsky [Три профілі перекладача у повному перекладі «Кобзаря» Петром Фединським] // The Ukrainian Quarterly: A Journal of Ukrainian and International Affairs. Vol. LXX, Number 1-4 (Spring-Winter 2014), pp. 18-39.
 34. Коломієць Л.В. Тарас Шевченко в літературознавчих дискурсах Григорія Кочура // Мовні і концептуальні картини світу: збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2014. – Вип. 48. – С. 230-243.
 35. Лобода Ю.А. Відтворення українською дискредитаційних стратегій англомовного політичного дискурсу. – Science and Innovation in the XXI Century. Collection of Conference Papers. –  London: Centre for Scientific and Practical Studies, 2015.– P. 43 – 46.
 36. Лобода Ю.А. Специфіка перекладу англомовного судового дискурсу українською мовою // Literatura i kulturoznawstwo. Projekty naukowe: Zbiór raportów naukowych. Z. 40. –Warszawa: Wydawca: «Diamond trading tour», 2015. – С. 153 – 158.
 37. Мовчан Б.В.  Роль образних фразеологізмів у авторському ідіостилі та їх відтворення в англійсько-українському перекладі.  // Вісник черкаського університету. Серія філологічні науки. №5 (338). Черкаси – 2015 С. 114-120.
 38. Некряч Т.Є., Довганчина Р.Г.Vertical context as a factor of stylistic translation adequacy // Стиль і переклад. Збірник наукових праць. Вип. 1 (1): ВПЦ «Київський університет», 2014. – С.288 - 295.
 39. Некряч Т.Є., Довганчина Р.Г. Деталь у цілісній картині світу Е. Гемінгвея: проблеми перекладу // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. № 1 (47), Київ, 2014. – С.19 – 24.
 40. Пермінова А. В. Прояви, причини та наслідки хибнотлумачень у поетичному перекладі  // Philology III (10). – 2015, Issue: 47, 2015. – C. 84-88 (0,2 друк.арк.). (Online version ISSN 2308-1996, printed version ISSN 2308-5258, INNO Space Scientific Journal Impact Factor: 2.642, ISI (International Scientific Indexing) Impact Factor: 1.215).
 41. Пермінова А.В.  Cummings in Ukrainian Translation: Poetry in Light of the Law of Literary Attraction //The Ukrainian Quarterly: a Journal of Ukrainian and International Affairs. – Spring-winter 2014. –  Vol. LXX. – No. 1—4. – P. 128 –142.
 42. Пермінова А.В. Комплементарна дивергентність перекладацьких рішень // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2015. – Вип. 740 –741:  Германська філологія. – С. 173 –177.
 43. Пермінова А.В. Соціокультурний аспект девіантності у поетичному перекладі // Наукові записки: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – Вип. 136. – С. 104 –108.
 44. Скрильник С.В. Language Interference in Translation // The  priorities  of  the  world  science:  experiments  and  scientific  debate: Proceedings  of the VIII  International scientific conference  17-18  June  2015.  – North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2015. – p. 236-239.
 45. Скрильник С.В. Досягнення структурної та семантичної близькості вихідного та цільового текстів у художньому перекладі // Проблеми  семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. Вип. 27 – К., 2015. – 375-387.
 46. Скрильник С.В. Запобігання інтерференції у професійно-орієнтованому усному перекладі // Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практичний журнал. Вип. 5, Т.1 – Одеса, 2015. – с. 151-154.
 47. Скрильник С.В. Метафоризація у перекладі художніх текстів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Вип. 14, Одеса, 2015. – с. 250-253.
 48. Скрильник С.В. Механізми неологізації у художньому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 52, Т.2 – К, 2015. – с. 132-137.
 49. Скрильник С.В. Негативний прояв мовного контакту у нехудожньому перекладі // Сборник  публикаций  Научно-информационного  центра  «Знание»  по материалам  ІV  международной   научно-практической  конференции: «Развитие  науки  в  XXI  веке»  г.  Харьков:  сборник  со  статьями,–  Д.  :научно-информационный  центр «Знание», 2015. – с. 110-113.
 50. Скрильник С.В. Перекладацька інтерференція на морфологічному рівні // «Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 25-26 вересня 2015 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. – c. 115-118.
 51. Славова Л. Л.Архітектурна метафорична модель у сучасному американському та українському політичному дискурсі // Проблеми зіставної семантики. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2015. – Вип. 12. – С. 81-87.
 52. Ференс Н.О. Творча індивідуальність В.Б.Єйтса в інтерпретаціїО. Зуєвського  //Мовні та концептуальні картини світу. – Вип. 50, част.2 – К, 2014 – с. 474-481.
 53. Ференс Н.О. Exegesis in Translation of Literature // Science and Education a New Dimension. Philology, II(5). – Issue 28. – Budapest, 2014 – p.6-8. (0,2 друк.арк). (Online version ISSN 2308-1996, printed version ISSN 2308-5258, INNO Space Scientific Journal Impact Factor: 2.642, ISI (International Scientific Indexing) Impact Factor: 1.215).
 54. Коломієць Л.В. Methods of Bridging Culture-Specific Anisomorphisms in Teahing Master Students Literary Translation Skills (English↔Ukrainian) [Методи подолання культурно-специфічного анізоморфізму під час навчання студентів-магістрів навичок художнього перекладу] // Abstracts: VIII International Conference “Major Issues in Translation Studies and Translator/Interpreter Training”, Kharkiv – Vinnytsia: Nova Knyha, 2015, pp. 24-25.
 55. Коломієць Л.В. The Untranslatable Ethnic: Always an Outsider? (A Brief Review of Ukrainian-to-English Literary Translation Practices) [Неперекладний етнічний дискурс: Завжди на узбіччі? (Короткий огляд практики перекладання художніх творів з української англійською мовою] // Abstracts: International Conference “Authenticity and Imatation in Translation and Culture”, Warsaw, May 7-9, 2015, p. 30.
 56. Некряч Т.Є.Between Scylla of domestication and charibdis of foreignization: a road to the reader// Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу. Тези доповідей VIII наукової конференції з міжнародною участю 23 – 24 квітня 2015 року. – Вінниця: Нова книга, 2015. – С. 42-43.
 57. Славова Л.Л. Актуальні проблеми зіставного мовознавства у когнітивно-дискурсивному ракурсі // Мат-ли 6-ї Міжнар. наук. конф. «Мова. Культура. Комунікація. На перехресті світів» (24-25 квітня квітня 2015 рік, м. Чернігів). – Чернігів: ЧНПУ. – 2015 – С. 102-105.