Наукові інтереси

1.  проф. Кияк Т.Р. – лінгвістика фахових мов, термінознавство, загальна теорія перекладу, мовна політика, етнолінгвістика, науково-технічний переклад, прикладна лінгвістика;
2.  доц. Гуменюк О.О. – інформаційні технології в перекладі;
3.  доц. Дорофеєва М.С. – синергетика перекладу; перекладацькі аспекти лінгвістики і стилістики тексту; теорія спеціального перекладу;
4. доц. Іваницька М.Л. – стилістичні та літературознавчі проблеми художнього перекладу; етика і соціологія перекладу;
5. доц. Касяненко Д.С. – юридичний переклад і гармонізація термінології;
6. доц. Кожедуб Л.Г. – методика викладання першої іноземної мови і перекладу;
7. доц. Лалаян Н.С. – переклад спеціальних текстів офіційно-ділового стилю;
8. доц. Любчук Н.В. – лексичний і граматичний рівень мови у лінгвістичній теорії перекладу;
9. д.філол.н., доц. Материнська О.В. – проблеми семасіології та ономасіології в перекладацькому аспекті;
10. Мельник Анастасія Павлівна – переклад мультфільмів і синхронізація відеопродукції;
10. к.ф.н., асист. Потапова Г.Є. – особливості перекладу дитячої художньої літератури;
11. асистент Супрун Т.В. – практичні аспекти юридичного перекладу, практика художнього перекладу;
12. к.ф.н., асист.  Уманець Р.С. – мікростилістичні проблеми перекладу художньої літератури;
13. PhD, асист. Флоріан Рінеш – лінгвокраїнознавство німецькомовних країн, славістика, історія Східної Європи.