Публікації кафедри

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 • доц. Гнатюк А.Д. Лексико-стилістичні ресурси функціональних стилів французької і української мов. Навчальний посібник для студентів ІІІ-ІV курсів. – ПЦ Інституту філології, – К., 2011, 4,5 друк аркушів.
 • доц. Фокін С.Б. Практикум з техніки нотування: переклад з іспанської. Методичний посібник. – К. КНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – 60 с. 3 друк.арк.
АНТОЛОГІЇ
 • асист. Крушинська О.Г. Романси без слів: антологія українських перекладачів поезій Поля Верлена; Упоряд. додаток – О.Крушинської; вступ. ст. – О.Чередниченка. – К. Либідь, 2011 – 408 с. іл., 28,3 друк.арк.
ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ПРАЦІ
 • асист. Вронська О.М. "Русско-португальский разговорник". – Киев: "Арий", 2010 год. - Умовно-друк. аркушів 8,45. – 208 сторінок.
НАУКОВІ СТАТТІ
 • проф. Чередниченко О.І. «Музики передусім!» Поль Верлен в українських перекладах // Романси без слів? антологія українських перекладачів поезій Поля Верлена; Упоряд. додаток – О.Крушинської; вступ. ст. – О.Чередниченка. – К. Либідь, 2011 – С. 5-18.
 • проф. Чередниченко О.І. Майстри українського перекладу – Григорій Кочур і Микола Лукаш // Мова й дискурс вимір і вимірювання. До 75-річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України Світлани Олексіївни Швачко. – Суми, 2010, – С.204-219.
 • доц. Андрієвська Е.М. Машинний переклад Google та його можливості при перекладі з французької на українську мову // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Випуск 41/1, К. – 2011. – С. 3-5.
 • доц. Венгренівська М.А. Флороморфізми у слов’янській та французькій традиціях // Слов’янський світ. Вип. 7., - К., 2011. – С. 26-43.
 • доц. Венгренівська М.А. Образ України й Києва в творчому доробку однієї української перекладачки // Проблеми семантики слова, речення т атексту. Вип. 26, К. ?КНЛУ, 2011, – С.63-73.
 • доц. Венгренівська М.А. Жан-Ніколя де Сюрмон, J'impact de la radiophonie commerciale sur la poesie quebequoise // Зарубіжна етнологія. К.? – Логос. Етнологія Франції та Канади, переклад, коментар, член редколегії; С. 63-81.
 • доц. Дель Гаудіо С. Аналітичні та синтетичні способи вираження граматичних відношень в італійській та українській мовах: прийменники і відмінювання. // Studia Linguistica. Збірник наукових праць. Вип.5 (1). К., 2011. - С. 90-99.
 • доц. Дель Гаудіо С. Славістика в Італії: історія та сучасність. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. Вип. 14. К., 2011, - С. 21-30.
 • доц. Дель Гаудіо С. Лексеми молізансько-неаполітанського походження в молізансько-хорватській мові. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам?яті академіка Леоніда Булаховського. Вип.15. К., 2011, - С. 46-53.
 • доц. Дель Гаудіо С. Аспекты вариативности русского языка в Украине. // Przeglad Wschodnioeuropejski, 2. Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, S. 383-397.
 • доц. Дель Гаудіо С. О вариативности русского языка на Украине. // Известия РАН. Серия литературы и языка, № 2, С. 28-36.
 • доц. Дель Гаудіо С. Ранние латинско-славянские письменные контакты: синтаксические латинизмы в старославянских текстах // Актуальные проблемы филологии: античная культура и славянский мир: сб. науч. ст. / Белорусский государственный университет; отв. ред. Г. И. Шевченко. Минск 2011, - С.31-39.
 • доц. Дель Гаудіо С. Early Latin–(East) Proto-Slavic Contacts. In: Beitrage der Europaischen Slavistischen Linguistik (Polyslav 2010). Band 14. Hrsg. Fischer K. et alii. Reihe: „Die Welt der Slaven – Sammelbande / Сборники 43, S. 17-24.
 • доц. Дель Гаудіо С. Латинско-древневосточнославянские языковые контакты: лексические латинизмы. Функциональная лингвистика. № 1, т.1. Симферополь 2011, - С.169-170.
 • доц. Дель Гаудіо С. Категорія детермінації в італійській мові та способи її реалізації в українській. // Мова. Культура. Комунікація. Семіосфера у динаміці. Матеріалі II-ї міжнародної наукової конференції (28 квітня 2011р.). Чернігів 2011, - С.63-65.
 • доц. Калуслова О.М. Тема як основа порівняння у перекладознавчих дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – Вип. 43 / відп. ред. О.І.Чередниченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – С. 19-22.
 • доц. Максименко О.В. Мовні, стилістичні та комунікативні аспекти маркетингового перекладу // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Випуск 41/1, К. – 2011. С. 182-184.
 • доц. Орличенко О.В. Витоки драми Педро Кальдерона да ла Барки "Життя - це сон" // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - Вип. 25. - К.: Видавничий центр КНЛУ, 2010. - С.274-283. - 0,49 др.ар.
 • доц. Орлова І.С. Перуанський варіант мовлення у новелі «Хто вбив Паломіно Молеро?» М.Варгаса Лйосі та його відтворення у перекладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – Вип. 43 / відп. ред. О.І.Чередниченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – С. 27-29.
 • доц. Приходько М.П. Т.Г. Шевченко у іспаномовних перекладах (лексико-семантичні особливості) // Mundo Eslavo, № 8 (Гранадський університет, Іспанія), - Гранада, 2011, – С. 66-72.
 • доц. Фокін С.Б. Іхтіоніми для іспансько-українських перекладних словників // Записки з романо-германської філології. – Одеса, 2011. – Вип. 26. – С. 265-274.
 • доц. Фокін С.Б. Герундіальні перифрази як стилістичний ресурс іспанських перекладів української художньої прози // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – Вип. 44 / відп. ред. О.І.Чередниченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», – К., 2011. – С. 51–55.
 • доц. Чернієнко Г.В. Маєвтика або психоаналіз від Мішеля Турньє // «Всесвіт», №№3-4, К., 2011, - С.234-236
 • доц. Чернієнко Г.В. Закоханим серцем (присвячено Антології Тисячоліття французької любовної лірики, виконаної Ткаченком В.І.) // «Літературна Україна», № 34 від 8 вересня 2011, - С. 12.
 • асист. Вострякова Н.В. Сенсорна метафора з одоративним компонентом в іспаномовному художньому текстіта його українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 33. – К.? ВПЦ «Київський університет», 2011. – С.121-126.
 • асист. Качановська Т.О. Морфологічні характеристики багатокомпонентних образів як проблема поетичного перекладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – Вип. 43 / відп. ред. О.І.Чередниченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», – К., 2010. – С. 22–27.
 • асист. Нічаєнко І.І. Велоративний епістрат краса в іспанські літературі ХІХ – ХХ століття та його відтворення в українських перекладах // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 34. – 2011. – С. 79-85.
 • асист. Хижняк Н.С. Трансформація асоціативного порівняння в суміжні фігури та тропи при перекладі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2011 – С. 103-107.
 • асист. Чернишова Ю.О. Тенденція до архаїзації стилю в українських перекладах сучасних італійських релігійних текстів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – Вип. 43 / відп. ред. О.І.Чередниченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – С. 33–36.
 • асист. Шиянова І.М. Відтворення функціональної перспективи речення оригіналу в контексті множинності художніх перекладів» // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 34. – К.? ВПЦ «Київський університет», 2011. – С.337-344 (обсяг 0,5 друк. арк.).
 • асист. Шиянова І.М. Зміна порядку слів як засіб відтворення функціональної перспективи речення у перекладі». // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – Вип.44. – 2011. – С.55-58 (обсяг 0,5 друк. арк.).
 • асп. Дяченко Л.С. Феміністські та антифеміністські мотиви в романі Поль Констан «Відвертість за відвертість» та проблеми їх відтворення в українському перекладі // «Studia Linguistica», випуск 5, частина 1, С. 559-565.
 • асп. Дяченко Л.С. Гендерна проблематика в перекладознавстві на пострадянському просторі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики», випуск 19, С. 93-104.
 • асп. Дяченко Л.С. Проблеми фемінізму, гендерних студій та перекладу в українському контексті // Науковий вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Випуск 58, С. 121-125.
 • студ. Кирилова В.А. Лінгвістичні та літературознавчі у французькій мові (на прикладі твору «La notion de litterature et autres essays») та їх відтворення в українському перекладі // Етнічні виміри універсуму? мова, література, культура. – К.? ВПЦ Київський університет, 2011. С. 120-124.
 • студ. Кобзиста О.О. Засоби відтворення комунікативної структури висловлювання в українських перекладах творів Марселя Паньоля // Етнічні виміри універсуму? мова, література, культура. – К.? ВПЦ Київський університет, 2011. С. 126-130.
 • студ. Науменко І.Е. Особливості французько-українського перекладу термінологічних одиниць у галузі килимарства, ткацтва та вишивки // Етнічні виміри універсуму? мова, література, культура. – К.? ВПЦ Київський університет, 2011. С. 195-199.
 • студ. Охонько Н.О. Французько-українські термінологічні відповідники у військово-політичній галузі // Етнічні виміри універсуму? мова, література, культура. – К.? ВПЦ Київський університет, 2011. С. 203-208.
 • студ. Ткач М.А. Особливості перекладу іспанського та італійського молодіжного сленгу українською мовою (на матеріалі інтернет форумів та блогів) // Етнічні виміри універсуму? мова, література, культура. – К.? ВПЦ Київський університет, 2011. С. 302-307.
 • студ. Якубова В.В. Лінгвостилістичні засади відтворення поетичного образу у перекладі (на матеріалі творів Ф.Г.Лорки та їх перекладів українською мовою) // Етнічні виміри універсуму? мова, література, культура. – К.? ВПЦ Київський університет, 2011. С. 344-348.