Навчальні дисципліни

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:

 • «Лінгвокраїнознавство англомовних країн» (головна мета курсу – ознайомити студентів з мовними реаліями, що відображають особливості суспільно-політичного, економічного та культурного аспектів життя Сполученого Королівства Великої Британії та Сполучених Штатів Америки);
 • «Основи теорії мовної комунікації» (головна мета курсу – всебічне вивчення феномена мовної комунікації, формування вмінь і навичок правильно розуміти та аналізувати комунікативні процеси і явища, використовувати набуті знання під час вивчення іноземних мов, перекладу та філологічних досліджень);
 • «Основи ділової комунікації (англійська мова)» (головна мета курсу – всебічне вивчення закономірностей функціонування англійської мови в діловій сфері, формування вмінь і навичок ефективного англомовного ділового спілкування в усній і писемній формах: телефонні розмови, презентації, проведення зустрічей, інтерв’ю, ділове листування);
 • «Англійська мова: практичний курс» (головна мета курсу – оволодіння студентами нормами літературної англійської мови (орфоепічними, лексичними, граматичними, стилістичними, орфографічними, пунктуаційними), набуття та подальший розвиток навичок читання, письма, говоріння, сприйняття на слух англійської мови);
 • «Англійська мова: теоретичний курс» (головна мета курсу – всебічне вивчення закономірностей виникнення, функціонування та розвитку англійської мови).

  Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»:

 • «Англійська мова: загальнотеоретичний курс» (головна мета курсу – ознайомити студентів із актуальними проблемами сучасної англістики, розвинути в студентів здатність набувати та творче обробляти професійно важливі знання та використовувати їх у своїй професійній діяльності)
 • «Ділова англійська мова» (головна мета курсу – ознайомити студентів з базовою бізнесовою термінологією, формування вмінь і навичок усного та писемного спілкування у діловій сфері). Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»:
 • «Основи сучасної ділової комунікації (англійська мова)» (головна мета курсу – вивчення ознак і чинників ефективного ділового спілкування у сучасному світі з урахуванням різних типів і форм комунікації, етноспеціфики англомовного ділового дискурсу);
 • «Англійська мова: загальнотеоретичний аспект» (головна мета курсу – ознайомити студентів із актуальними напрямами сучасної англістики, методологією та методами лінгвістичних досліджень; розвинути в студентів здатність набувати та творче обробляти професійно важливі знання та використовувати їх у своїй професійній діяльності);
 • «Наукове спілкування іноземною мовою (англійська мова)» (головна мета курсу – вивчення мовних і стилістичних особливостей англомовного наукового дискурсу, формування вмінь і навичок усного та писемного наукового спілкування англійською мовою).

  Для аспірантів Інституту філології та Інституту журналістики:

 • «Англійська мова для академічних цілей» (головна мета курсу – ознайомлення з фаховою термінологією, оволодіння всіма мовними навичками в обсязі, що є необхідним для професійної діяльності, наукових досліджень, ефективного спілкування з носіями мови).