Публікації

Основні публікації кафедри за 2011 рік

 • Тищенко К.М. "Халіфат і сівера: топонімічний слід в Україні". – К.: Аквілон-Плюс, 2011.
 • Спільно з Інститутом сходознавства НАН України за грантом ЮНЕСКО вийшли друком у видавництві "Стилос" "Вибрані сходознавчі праці А. Кримського т. V іраністика" (упорядники Т.Ф. Маленька, Ю.М. Кочубей). Здійснено видання малодоступних текстів А.Кримського кінця ХІХ – початку ХХ ст. та підготовлено наукові коментарі та покажчики.
 • Рибалкін В.С. Іврит // Енциклопедія Сучасної України. Т. 11.
 • Рибалкін В.С. Їдиш // Енциклопедія Сучасної України. Т. 11.
 • Рибалкін В.С. Тисяча й одна ніч / Переклад з арабської, впорядкування, коментарі та глосарій Валерія Рибалкіна // Серія " Скарби Сходу" . – Тернопіль: " Богдан" , 2011.
 • Рибалкін В.С. В.Остапчук // "Сходознавство і візантологія в Україні в іменах". Бібліографічний словник. – К.: ІС НАНУ, 2011.
 • Рибалкін В.С. Коран. Найдавніші сури (" есхатологічні" ). Частина І / Переклад з арабської та коментарі В.С. Рибалкіна // Східний світ, №4, 2011. Продовження першого повного академічного перекладу Корану (публікується з 2002 року) з поясненнями та коментарями, базованими на автохтонній традиції арабомовної екзегетики, середньовічних національних тлумачних словниках та досвіді західних перекладачів у потрактовці смислів Святого Письма мусульман. Особлива увага приділяється російськомовному перекладу 18 найдавніших мекканських сур, виконаному А.Ю.Кримським (перша публікація 1902 року).

За 2008 рік опубліковано:

1 підручник - "Зарубіжна література" 8 клас, Маленька Т.Ф., Савенко А. та ін. з грифом Міносвіти; переможець конкурсу – К.: Освіта, 2008 р. – 384с.

1 монографія - Тищенко К.М. Етномовна історія прадавньої України. – К., 2008. – 480 с.

  Навчальні посібники:
 • Тищенко К.М. Арабський пласт топонімії – К. 2008. – 64 с.
 • Маленька Т.Ф., Лучко І.М.;"Лінгвокраїнознавство Ірану. Збірник текстів та вправ". - К.: Київський університет, 2008р. – 85 с.
 • Маленька Т.Ф. Лучко І.М., Конончук О.М. "Іраністика в Україні XX - поч. ХXIст. Бібліографічний покажчик. – К.: Інститут філології, 2008р. – 80 с.
  Наукові статті:
 • Тищенко К.М. Ґорґани, Свірж, Стрибіж: наші вічні сусіди – іранці // Східний світ. №1, 2008. – С. 170-180. (0,8 д.а.)
 • Тищенко К.М. Спідні пласти української історії, побачені крізь мову // Мандрівець. Всеукраїнський науковий журнал. № 3 (74). 2008. – С. 4-19. (1,0 д.а.)
 • Тищенко К.М. Українська частка історії Риму // Україна. Наука і культура. Вип.34. – К., 2008. – С. 214-233. (1,3 д.а.)
 • Тищенко К.М. Поляни і Кияни як реалії зороастризму в топонімії України (тези) // XII сходознавчі читання А.Кримського (тези доповідей). – К., 2008. – С. 103-108. (0,2 д.а.)
 • Тищенко К.М. Єсмань // Сіверщина в контексті історії Ураїни. – Суми, 2008. – С.16-19. (0,8 д.а.)
 • Рибалкін В.С. class=SpellE>Ta‘līq // Encyclopaedia of Arabic language and linguistics. – Vol. 4. – Leiden: E.J.Brill. – 2008.
 • Рибалкін В.С. Як відновлювався журнал „Східний світ” // Східний світ. – № 3. – 2008. – С.73–75.
 • Рибалкін В.С. Святотатство versus сакральність в ісламі // Тези міжнародної наукової конференції «ХІІ Читання А.Кримського». – К.: ІС НАНУ, 2008. – С.34–36.
 • Рибалкін В.С. КОРАН. Сури Х: ЙУНУС, XIV: ІБРАГІМ, XV: АЛ-ХИДЖР / Пер. з арабської, коментарі // Східний світ. – № 1. – 2008. – С.181–193.
 • Довбня К.В. Структурування змісту навчально-методичного комплексу для майбутніх фахівців-сходознавців// Тези XII Міжнародної науково-практичної конференції «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки.» - Харків, 2008. - С.105-107.
 • Конончук О.М. Мова як тип соціокультурної ідентичності (на прикладі новели іранського письменника Мохаммада Алі Джамаль-заде) // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – Ніжин: ТОВ «Вид-во «Аспект – Поліграф», 2008. – Вип. 18: Лінгвістика і літературознавство. – С. 328-333.
 • Мазепова О.В. Метафоричні моделі у поетичному дискурсі (на матеріалі творів Сохраба Сепехрі)// Мовні і концептуальні картини світу: збірник наукових праць. – 2008.
 • Мазепова О.В. Лексичні та фразеологічні засоби вираження концепту ДУША в перській мові // журнал "Сходознавство". – 2008.
 • Мазепова О.В. Sohrab Sepehri's poetry: some problems of translation// Збірник наукових статей Ягелонського університету. – 2008.
 • Мотріченко О.М. Заголовок гіндімовного газетного тексту: структурно-синтаксичний аспект / Рибалкіна Ю.О., Мотріченко О.М. // Тези доповідей міжнародної наукової конференції “ХII Сходознавчі читання А. Кримського” 2-3 жовтня 2008. – К., 2008.
 • Тамер М.З. Политико-правовые и социально-экономические последствия применения санкций к Ираку // журнал "Киевский институт права "Часопис"
 • Субх А., Кочержинський Ю.Ю. Сучасний українсько-арабський словник. – К., Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2008.
 • Сівков І.В. Арабсько-український юридичний словник. – К.: Альфа друк, 2008.

  Перелік конференцій, проведених на факультеті (в інституті) та за участю факультету (інституту):

 • I Всеукраїнський семінар з іраністики, організований Посольством ІРІ в Україні (ІФ КНУ, травень 2008 р.). Виголошено 18 доповідей іраністів з Харкова, Львова, Сімферополя.
 • Міжнародна конференція "Мовно-культурна комунікація в сучасному соціумі" (ІФ КНУ, жовтень 2008 р.)