Вступ до докторантури

 Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук у 2016 році 


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ IМЕНI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Інститут філології (бульвар Тараса Шевченка, 14, тел. 239-34-89)

ОГОЛОШУЄ 

Прийом до докторантури на 2016-201навчальний рік

за спеціальністю 035 «Філологія»

 До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові й прикладні наукові дослідження.

Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів Українита/або міжнародних програм обміну та мобільності;
 • на підставі договорів, укладених між Університетом та вищими навчальними закладами (науковими установами інших країн) щодо обміну вченими та академічної мобільності;
 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Вступники до докторантури подають на ім’я ректора університету такі документи:

 1. Заяву (зразок).
 2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює.
 3. Список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком, з визначенням фахових видань за науковою спеціальністю передбачуваної дисертації)  (зразок).
 4. Роздруківки трьох найкращих статей вступника за темою запланованого дисертаційного дослідження за останні 5 років.
 5. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о.
 6. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома).
 7. Копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук)(у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома).
 8. Копію атестата про присвоєння вченого звання (доцента,професора, старшого дослідника) (за наявності).
 9. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.
 10. Письмовухарактеристикунаукової діяльності вступника, складенудоктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури.
 11. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 12. Дві фотокартки (3х4).

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук, атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника) подаються вступниками особисто.

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури та довідка з останнього  місця роботи про середньомісячну заробітну плату (за підписом головного бухгалтера та керівника установи) (зразок) для нарахування стипендії подаються докторантом особисто в десятиденний термін після зарахування до докторантури.

Документи для вступу до докторантури приймаються  з 25 серпнядо 1 вересня 2016року на відповідних факультетах (в інститутах) щодня, крім суботи та неділі, з 9:00 до 17:00.

Докторанти університету:

 • отримують державну стипендію у разі зарахування за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;
 • іногородні докторанти на підставі довідки з постійного місця проживання забезпечуються гуртожитком для несімейних;

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку Університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин докторант може бути відрахованим з докторантури.

Термін перебування в докторантурі на загальних підставах не перевищує трьох років.

Зарахування до докторантури - з 1 жовтня2016року.

Інформацію про вартість навчання, зразки основних документів, актуальні новини тощо стосовно докторантури шукайте на сайті  "Аспірантура. Докторантура. Ад'юнктура" Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Ключові слова: 
Вступ