Вступ до магістратури

Підготовка фахівців за освітнім ступенем "Магістр" здійснюється на конкурсній основі після успішного закінчення підготовки за програмою бакалавра. Випускники інших вишів також можуть навчатися в Інституті філології за програмою магістра, якщо вони мають ступінь бакалавра або спеціаліста.

Навчальна програма для здобуття ОС "Магістр" розрахована на 2 роки та передбачає проходження асистентської практики, участь у наукових конференціях та підготовку дипломної роботи. Навчання завершується складанням державних іспитів з профілюючої спеціальності.

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 році

§ 2. Терміни прийому заяв і документів, проведення конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Порядок роботи Приймальної комісії: з понеділка до п'ятниці – з 900 до1700,

 • 03 червня – з 900 до 1800,
 • серпня –  з 900 до1800,
 • серпня –  з 900 до1300.

2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання наперший курс за освітнім ступенем магістра за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності   035   «Філологія»),  05   «Соціальні   та   поведінкові   науки»,06 «Журналістика»,   07   «Управління   та   адміністрування»,   08   «Право»,   12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, проводиться в такітерміни:

Етапи вступної кампанії

Прийом заяв і документів

10 липня – 23 липня

Проведення Університетом додаткових фахових вступних випробувань, вступних випробуваньз

іноземної мови та фаху

 

23 липня – 02 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця, що фінансуються задержавним

замовленням

 

05 серпня

Закінчення терміну виконання вступниками,

рекомендованими до зарахування, вимог до зарахування за державним замовленням

 

10 серпня о 1800

Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних

кредитів

 

11 серпня

Дозарахування (можливе за наявності вакантних

місць) на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

30 серпня

3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», спеціальностями галузей знань 03«Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035«Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування»,12 «Інформаційні технології», 24«Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») за всіма формами здобуття освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Реєстрація    вступників для складанняєдиного вступного іспиту з іноземної мови

13 травня – 03 червня

(до 1800)

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

 

 

13 травня – 31 травня

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Університет3

17 червня – 25 червня

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування

 

10 липня – 23 липня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті

 

02 липня

Проведення Університетом фахових вступних випробувань, а також додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю і вже складали єдиний вступний іспит

 

 

 

05 липня – 26 липня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 05 серпня

Закінчення для рекомендованих до зарахування вступників терміну виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням

10 серпня о 1800

Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

 

11 серпня до 1200

Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

30 серпня

 

4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра на денну  та  заочну  форми  навчання  за  спеціальностями  081  «Право»  та  293 «Міжнародне право»:

Етапи вступної кампанії

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

13 травня – 03 червня

(до 1800)

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

 

13 травня – 31 травня

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Університет4

 

17 червня – 25 червня

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

 

10 липня – 23 липня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті

 

02 липня

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування або фахового вступного іспиту в Університеті

 

04 липня

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо- кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю і вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування

 

 

05 липня – 26 липня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 05 серпня

Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування, вимог до зарахування за державним замовленням

 

10 серпня до 1800

Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

 

11 серпня до 1200

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

до 15 серпня

Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

30 серпня

3 Див. Додаток 3.4. Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти 

4 Див. Додаток 3.4. Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти 

 

5. Терміни додаткового набору (на вакантні місця ліцензійного обсягу) на заочну форму здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», спеціальностями галузей знань 0 3«Гуманітарні  науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні   та  поведінкові  науки»,   06   «Журналістика»,   07  «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»):

Етапи вступної кампанії

Прийом заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

02 вересня – 10 вересня

Проведення Університетом вступних випробувань

05 вересня – 13 вересня

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

16 вересня

 

§ 3. Порядок прийому заяв ідокументів

1. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на всі спеціальності Додатку 3.1., для участі в конкурсному відборі подають заяви тільки у паперовій формі.

2. Для участі в конкурсному відборі, вступники можуть подати не більше чотирьох заяв до Університету на місця державного замовлення (крім освітніх програм спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»). Кількість заяв для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується. Для участі в конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

3. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Для участі в конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

4. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної (відбіркової) комісії. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 •  «Претендую на участь в конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;
 • «Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

6. Під час подання заяви вступник пред'являє особисто оригінали таких документів:

 • документ, що посвідчує особу;
 • військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток донього;
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю          027         «Музеєзнавство, пам’яткознавство», спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12   «Інформаційні   технології»,   24   «Сфера   обслуговування»,   28 «Публічне    управління    та    адміністрування»,    29    «Міжнародні відносини» (занаявності);
 • дипломи переможця (призера) всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад (за наявності, див. §4);
 • сертифікат міжнародного/державного зразка з іноземної мови для професійних цілей, що підтверджує рівень володіння іноземною мовою (за наявності, див.§4).

7. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)рівень.

8. До заяви вступник додає:

 • копії документів, зазначених у пункті 6 цього параграфа;
 • копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами випадках, див. §4);
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4см;
 • згоду вступника на обробку персональних даних;
 • папку-швидкозшивач (для формування особової справи вступника).

9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів неприймаються.

10. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.