Вступ до магістратури

Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" здійснюється на конкурсній основі після успішного закінчення підготовки за програмою бакалавра. Випускники інших вишів також можуть навчатися в Інституті філології за програмою магістра, якщо вони мають ступінь бакалавра або спеціаліста.

Навчальна програма для здобуття ОКР "магістр" розрахована на 2 роки та передбачає проходження асистентської практики, участь у наукових конференціях та підготовку дипломної роботи. Навчання завершується складанням державних іспитів з профілюючої спеціальності.

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2016 році

Термін прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Порядок роботи Приймальної комісії: з понеділка по п’ятницю – з 9.00 до 17.00, в суботу – з 9.00 до 14.00. 

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) на денну та заочну (без відриву від виробництва) форми навчання проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2016 року 

Закінчення прийому заяв і документів.

18 липня 2016 року о 18.00 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету. 

29 липня 2016 року до 12.00

Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування, вимог до зарахування за кошти державного бюджету. 

1 серпня 2016 року о 17.00 
Терміни прийому заяв на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа осіб, що склали вступні випробування та не рекомендовані до зарахування за кошти державного бюджету.  29 липня – 1 серпня (до 17.00) 2016 року
Терміни зарахування вступників за кошти державного бюджету.  2 серпня 2016 року до 12.00 
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів.  6 серпня 2016 року
Дозарахування (можливе при наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.  31 серпня 2016 року 

4. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1. Вступники для здобуття освітнього ступеня магістра (освітньо- кваліфікаційним рівнем спеціаліста) можуть подати заяву у паперовій або електронній формі.

2. Розгляд електронних заяв та прийом документів для зарахування на здобуття ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здійснюється відбірковою комісією з прийому документів відповідного факультету/інституту у терміни, зазначені у §3.

2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Київським національним університетом імені Тараса Шевченка на підставі рішення Приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

4. Для участі у конкурсному відборі особи, які бажають вступити на навчання за ступенем магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), подають до Приймальної (відбіркової) комісії такі документи:

  • заяву на ім'я ректора Університету із зазначенням факультету/інституту, спеціальності (спеціалізації за спеціальністю, магістерської програми), форми навчання. У заяві зазначається, чи має особа диплом спеціаліста або диплом магістра. У заяві особистим підписом підтверджують факт ознайомлення з Правилами прийому на навчання до університету;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • диплом про здобутий освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінали або завірені копії). Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на базі освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста, подають дипломи (і додатки до них) про базову і про повну вищу освіту;
  • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копії дипломів переможця (призера) всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад (за наявності);
  • копію сертифіката міжнародного/державного зразка з іноземної мови для професійних цілей, що підтверджує рівень В2 (за наявності, лише для осіб, які бажають вступити на навчання за ступенем магістра).

5. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню.

Паспорт громадянина України, військовий квиток, оригінали документів про здобутий освітній ступень або освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, дипломи переможця (призера) всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад, сертифікат з іноземної мови претендент пред'являє особисто. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

6. Особи, які в установлений термін не подали до Приймальної комісії у встановлені Правилами прийому терміни вказані у пункті §3 документи, участі в конкурсному відборі не беруть.

7. Надані до Приймальної (відбіркової) комісії документи після завершення роботи атестаційної комісії факультету/інституту у разі відмови у зарахуванні повертаються претенденту, а у випадку зарахування на навчання передаються разом з атестаційним листком і витягом з наказу про зарахування до особової справи студента.

8. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за №614/ 27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється Київським національним університетом імені Тараса Шевченка до початку другого семестру першого року навчання його власника.


Більше інформації про вступ до магістратури Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка у 2016 році: