Вступ до магістратури

Підготовка фахівців за освітнім ступенем "Магістр" здійснюється на конкурсній основі після успішного закінчення підготовки за програмою бакалавра. Випускники інших вишів також можуть навчатися в Інституті філології за програмою магістра, якщо вони мають ступінь бакалавра або спеціаліста.

Навчальна програма для здобуття ОС "Магістр" розрахована на 2 роки та передбачає проходження асистентської практики, участь у наукових конференціях та підготовку дипломної роботи. Навчання завершується складанням державних іспитів з профілюючої спеціальності.

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2018 році

§  2. Термін прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Порядок роботи Приймальної комісії: 

 • з понеділка по п’ятницю – з 9.00 до 17.00, в суботу – з 9.00 до 14.00,  
 • 20, 24, 25, 26 липня, 06 серпня з 9.00 до 18.00.

2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра на денну та заочну (без відриву від виробництва) форми навчання проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Прийом заяв і документів

12 липня – 26 липня

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо- кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

 

 

12 липня – 27 липня

Проведення Університетом вступних випробувань з іноземної мови та фаху

27 липня – 03 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахуванняна місця, що фінансуються за державним замовленням

 

04 серпня

Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування, вимог до зарахування за державним замовленням

 

06 серпня о 1700

Зарахування вступників за державним замовленням

07 серпня до 1200

Терміни прийому заяв на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа осіб, що склали вступні випробування та не рекомендовані до зарахування за державним замовленням

 

04 серпня – 10 серпня

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

 

11 серпня

Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

 

31 серпня§ 3. Порядок прийому заяв і документів 

1. Вступники для здобуття освітнього ступеня магістра подають заяву в паперовій формі.

2. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної (відбіркової) комісії. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

3. У заяві вступники вказують ·

 • факультет/інститут;

 • спеціальність та освітньою програму; ·

 • форму навчання (денну/заочну); ·

 • джерело фінансування:

- виключно на місця державного замовленням;

- виключно за кошти фізичних та юридичних осіб;

- на місця державного замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією пропозицією за державним замовленням.

4. Під час подання заяви вступник пред'являє особисто оригінали таких документів: 

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України", пунктів 15, 16 частини першої статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", пункту 16 частини першої статті 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства");

 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • диплом про здобутий освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього. Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та/або ступеня магістра, подають дипломи (і додатки до них) про базову і про повну вищу освіту;
 • дипломи переможця (призера) всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад (за наявності, див. § 4 пункт 15);
 • сертифікат міжнародного/державного зразка з іноземної мови для професійних цілей, що підтверджує рівень володіння іноземною мовою (за наявності, див. §4 пункт 8).

5. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6. До заяви вступник додає: ·

 • копії документів, зазначених у пункті 4 цього параграфа; ·

 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см; ·
 • згоду вступника на обробку персональних даних.

7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

8. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. 9. Особи, які в установлений термін не подали до Приймальної комісії вказані у пункті § 2 документи, участі в конкурсному відборі не беруть

10. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

11. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за №614/ 27059.

Процедура визнання закордонного Документа про освіту здійснюється Київським національним університетом імені Тараса Шевченка до початку другого семестру першого року навчання студента.