Вступ до бакалаврату

ІФ - найкращий виш для вивчення філології!

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголошує набір студентів на 2017-2018 навчальний рік


Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 

 

§ 2. Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Порядок роботи Приймальної комісії: 

 • з понеділка до п'ятниці – з 9.00 до 17.00 , у суботу – з 9.00 до 14.00 . 
 • 20, 24, 25, 26 липня, 05 серпня з 9.00 до 18.00 .

2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну (без відриву від виробництва) форми навчання проводиться в такі терміни:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ  КАМПАНІЇ

Початок прийому заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають проходити конкурс творчих здібностей, співбесіду або складати вступні іспити, що проводить Університет

 

20 липня 2017 року о 18.00

Терміни проведення Університетом співбесід

21 липня – 23 липня 2017 року

Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід

24 липня 2017 року до 12.00

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування задержавним замовленням длявступників,рекомендованихдозарахуваннязарезультатами співбесід

25 липня 2017 року о 18.00

Зарахування вступників, рекомендованими до зарахування зарезультатами співбесід за державним замовленням

26 липня 2017 року до12.00

Проведення Університетом конкурсів творчих здібностей та вступних іспитів

21 липня – 26 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не проходять конкурс творчих здібностей чи співбесіду і не складають вступних екзаменів

26 липня 2017 о 18.00

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахуванняна навчання задержавним замовленням

01 серпня 2017 року до 12.00

Закінчення для рекомендованих до зарахування вступників терміну виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням

 

05 серпня 2017 року до 18.00

Прийом заяв нанавчання за кошти фізичних та юридичних осіб від осіб, що беруть участь у конкурсному відборі та нерекомендовані до зарахування на навчання за державним замовленням

 

 

01 серпня – 08 серпня 2017 року

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням

07 серпня 2017 до 12.00

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

 

10 серпня 2017 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

 

11 серпня 2017 року

Дозарахування(можливеза наявностівакантнихмісць) на навчання закошти фізичнихтаюридичнихосіб

 

31серпня 2017 року


§ 3. Порядок прийому заяв і документів

1. Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший курс на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі або право на зарахування за квотами, подають заяви тільки в електронній формі у терміни, визначені § 2.

Вступники, які мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі, згідно з п. 1-7 Додатку 2.10, або право на зарахування за квотою і бажають скористатися цими правами, подають заяви для участі у конкурсі в паперовому вигляді.

Вступники, які мають спеціальні права щодо участі в конкурсному відборі згідно з Додатком 2.10 і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі.

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного замовлення в закритих, та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Для участі в конкурсі за різними формами навчання (денною чи заочною) вступники подають окремі заяви.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

2. Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для участі в конкурсному відборі подають заяви у паперовому вигляді в терміни, визначені § 2.

3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2017 році 15 рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.

4. Заява в паперовій формі подається вступником, який має на те право, особисто до Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5. У заяві вступники вказують ·

 • факультет/інститут; 

 • спеціальність та освітню програму;

 • форму навчання (денну/заочну);

 • джерело фінансування:

- виключно на місця державного замовленням;

- виключно за кошти фізичних або юридичних осіб;

- на місця державного замовлення і на участь у конкурсі на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією пропозицією на місця за державним замовленням.

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти вступник, що претендує на місця державного замовлення за денною або заочною формою навчання, зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

6. Під час подання заяви вступник пред'являє особисто оригінали таких документів: ·

 • документа, що посвідчує особу; ·
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних; ·
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього; ·
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (2016 та 2017 років для вступників на основі повної загальної середньої освіти); ·
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності);

7. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватися довідка державного підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

8. До заяви вступник додає:

 • копії документів, зазначених у пункті 6 цього параграфа; 
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см; ·
 • згоду вступника на обробку персональних даних.

9. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

10. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

11. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Університетом на підставі рішення Приймальної комісії до моменту закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим у Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до моменту закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у вищих навчальних закладах, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.Перелік освітніх спеціальностей, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

Основні напрями навчання в Інституті філології

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти та їх ваговий коефіцієнт

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали 

Вступні іспити

Заочна форма навчання


Схема розміщення приймальної комісії Інституту філології (корпус фізичного факультету КНУ, ст. М. "Виставковий центр")Переглянути збільшену карту

Ключові слова: 
Вступ