Шкала оцінювання

За шкалою університету (100-бальною системою) Оцінка за національною шкалою та шкалою університету Оцінка за шкалою ECTS
90 – 100 відмінно 5 A - Відмінно
85 - 89 добре 4 B - Добре (дуже добре)
75 - 84 добре 4 C - Добре
65 - 74 задовільно 3 D - Задовільно
60 - 64 задовільно 3 E - Задовільно (достатньо)
35 - 59 незадовільно 2 FX - Незадовільно з можливістю повторного складання
1 - 34 незадовільно 2 F - Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Під час іспиту студент отримує підсумковий рейтинговий бал, який є сумою семестрового рейтингового балу та екзаменаційного балу.

Приклад встановлення максимальної кількості балів за змістовні модулі та розрахунку підсумкової оцінки за накопичувальною системою для дисципліни, яка складається з трьох кредитів (36 год. лекц., 36 год. семін. занять, 36 год. самост. роб. студента).

  Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3 Комплексний підсумковий модуль Підсумкова оцінка
Максимальна кількість балів 15 25 20 40 100 (15+25+20+40)
Кількість балів, отримана студентом 12 20 18 30 80 (12+20+18+30)

У випадку, якщо вивчення дисципліни передбачає лише лекції без семінарських (практичних, лабораторних), то розрахунок проводиться у такому співвідношенні:

  Змістовний модуль 1 Комплексний підсумковий модуль Підсумкова оцінка
Максимальна кількість балів 40 60 100 (40+60)
Чи вагові коефіцієнти (%) 40 60 100