Studia Linguistica

Збірник наукових праць “Studia Linguistica” є насамперед даниною пам’яті двом визначним Вченим та Вчителям – проф. А.О. Білецькому (1911 – 1995) та проф. С.В. Семчинському (1931 – 1999), кожен з яких тривалий час опікувався кафедрою загального мовознавства та класичної філології. Їхня наукова спадщина нерозривно пов’язана як із загальним мовознавством, так і з класичною філологією. Саме тому в збірнику представлені наукові статті, що мають стосунок до цих галузей філологічного знання.

У збірнику “Studia Linguistica” представлені наукові розвідки професорів, доцентів, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів, присвячені проблемам загального та часткового мовознавства, класичної філології, перекладу.

Заснований кафедрою загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2007 році (свідоцтво про державну реєстраціюКВ № 13518-2402Р від 09.11.2007).

Збірник є науковим фаховим виданням (філологічні науки), затвердженим ВАК України (Постанова Президії ВАК України від 08.07.2009 р. № 1–05/3. Бюлетень ВАК України, №8, 2009 р.).

Мова видання: українська, російська, англійська, чеська, французька, румунська.

Періодичність: двічі на рік.

Відповідальний редактор: доктор філологічних наук, професор Голубовська Ірина Олександрівна.

Заступник відповідального редактора: доктор філологічних наук, професор Собуцький Михайло Анатолійович.

Члени редколегії: д-р філол. наук, проф. Ф.С. Бацевич; д-р філол. наук, проф. В.В. Жайворонок; д-р філол. наук, проф. Л.Л. Звонська; д-р філол. наук, проф. А.Е. Левицький; д-р філол. наук, доц. Ю.Л. Мосенкіс; д-р філол. наук, проф. Ф.О. Нікітіна; д-р філол. наук, проф. М.Г. Сенів; д-р філол. наук, проф. О.С. Снитко; д-р філол. наук, проф. О.В. Тищенко, д-р філол. наук, проф. О.І. Чередниченко; д-р філол. наук, проф. Т.О. Черниш.

Кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики приймає статті до збірника наукових праць "Studia Liguistica". Термін подачі матеріалів до чергового випуску - до 31 липня 2018 року.

Щоб подати статтю до збірника, звертайтеся до редакції: 01601, м. Київ, б-р Шевченко, 14, к. 141, тел. (+38044) 239 34 15

Вимоги до збірника (українською, english)