Історія та сьогодення кафедри

Кафедра англійської філології була створена у 1965 р. зі спеціалізацією на викладання теоретичних курсів та англійської мови для студентів старших курсів факультету романо-германської філології. На кафедрі працював відомий мовознавець – д. філол. н., проф. Жлуктенко Ю.О., який першим в Україні захистив докторську дисертацію на матеріалі англійської мови та підготував декілька підручників з теоретичних курсів, які не втратили свого значення й досі, створив школу англістики, започаткувавши соціолінгвістику у Київському університеті. Проф. Жлуктенко Ю.О., проф. Раєвська Н.М. сприяли розвитку сучасної лінгвістики в Україні, підготувавши більш ніж 50 кандидатів філологічних наук, які працюють у різних регіонах України. Чимало їхніх учнів згодом захистили докторські дисертації, в тому числі д. філол. н. Старикова О.М., д. філол. н. Медвєдєва Л.М., д .філол. н. Бєлова А.Д., які стали професорами кафедри англійської філології. Традиції та високий рівень їх наукової школи підтримують к. філол. н., доц. Бортничук О.М., к. філол. н., доц. Пастушенко Л.П., к. філол. н., доц. Нестеренко Н.М., к. філол. н., проф. Верба Л.Г. На кафедрі свого часу працювали також відомі фахівці - д. філол. н., проф., член-кореспондент НАНУ Акуленко В.В., д. філол. н., проф. Скороходько Є.Ф., д. філол. н. Почепцов О.Г., провідні доценти Т.Я. Яворська, Є.П. Лялько.

Сьогодні на кафедрі працюють два доктори філологічних наук – Бєлова А.Д., Неборсіна Н.П., сімнадцять кандидатів наук. Абсолютна більшість викладачів підготували і захистили докторські і кандидатські дисертації на кафедрі англійської філології Київського університету. На кафедрі поступово здійснюється зміна поколінь. Всі молоді викладачі, які є випускниками Київського університету, або вже захистили кандидатські дисертації, або здійснюють свої наукові дослідження. Головний напрям наукової роботи кафедри знаходиться в межах когнітивно-дискурсивних досліджень, які є найцікавішими і найпопулярнішими у сучасній лінгвістиці.

Основні наукові напрями досліджень співробітників кафедри (файл .pdf, 115 Kb).

Сучасна кафедра англійської філології здійснює підготовку студентів-філологів, які вивчають іноземні мови як фах, з англійської мови як першої, англійської мови як другої та лінгвістичних дисциплін. У вивченні сучасної англійської мови акцент зроблено на використання британських та американських підручників, матеріалів мережі Інтернет, відео курсів, DVD, з використанням сучасних технічних засобів навчання.

Заняття на кафедрі англійської філології

Крім нормативних теоретичних курсів на кафедрі англійської філології читають цілу низку спецкурсів з актуальних проблем англістики, сучасної лінгвістики. Спецкурси оновлюються та змінються кожні два-три роки. Щорічно кафедра англійської філології найширше представлена на наукових конференціях, які проходять в університеті у квітні та жовтні. Тематика студентських доповідей охоплює різноманітні питання сучасної лінгвістики, – від відомих проблем, які розглядаються під новим кутом зору, з урахуванням нових здобутків сучасного мовознавства, до проблем, дослідження яких у лінгвістики ще не започатковано, які є фактично темами нових дисертацій. Чимало наукових доповідей, магістерських робіт згодом переростають у кандидатські дисертації.

На кафедрі існує аспірантура. Випускники, які мають бажання продовжувати наукові студії, мають можливість здійснювати дослідження під керівництвом досвідчених професорів. Кафедра є ініціатором проведення багатьох наукових конференцій. Саме на кафедрі англійської філології було започатковане видання збірника наукових праць “Мовні і концептуальні картини світу”.

На кафедрі створена і постійно поповнюється лінгвістична бібліотека, яка щомісячно поповнюється найновішими виданнями. Студенти також мають можливість користуватися фондами Центру англійської мови та інформації, який розташовано у корпусі Інституту філології. У центрі проходять зустрічі з представниками амбасад, консульств, які розташовані у Києві, лекції англомовних фахівців у різних галузях знань.