Історія та сьогодення кафедри

Кафедра германської філології є однією з найдавніших у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Засновником кафедри є проф. І.В. Шаровольский, який у 1938 році ініціював створення факультету західноєвропейських мов і літератур разом з кафедрою германського мовознавства. Учений став фундатором школи германського і романського мовознавства в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а також ініціював у 1943 році створення кафедри німецької мови.

З 1954 по 1962 рр. кафедру германської філології очолювала доц. В.М. Лещинська. Її зусилля було спрямовано насамперед на граматичні та лексикографічні розвідки, а також на удосконалення навчальних програм для майбутніх студентів-філологів. У 1962 р. кафедру було реорганізовано в кафедру німецької філології. На початку 70-х років XX століття на кафедрі було засновано фонетичну наукову школу німецької мови проф. Л.І. Прокоповою (зав. каф. з 1971 по 1987 рр.). Під її керівництвом продовжувалася активна методична і дидактична робота з навчальними матеріалами з німецької мови для студентів усіх курсів кафедри, у якій брали активну участь викл. О.А. Григор'єва, доц. С.В. Кисла, доц. В.О. Лазня, доц. Б.П. Найдов, доц. Е.В. Різванова, доц. А.Г. Совгира, доц. І.Я. Харитонова.

Завдяки творчим зусиллям проф. Л.І. Сахарчук (зав. каф. з 1987 по 2002 рр.) з кінця 80-х років основну діяльність кафедри було переорієнтовано на міждисциплінарні дослідження в галузі германістики, теорії міжкультурної комунікації. Наслідком цієї діяльності є створена наукова школа проф. Сахарчук Л.І., яка займається насамперед проблемами міжкультурної комунікації. Поряд з цим на кафедрі поглиблюється інтеграція української германістики з загальним мовознавством, семантикою, лінгвістикою тексту та методикою викладання текстової діяльності.

Протягом другої половині XX – початку XXI століття науково-дослідна робота кафедри здійснювалася також в галузі граматичної будови, лексики і стилістики німецької мови, теорії фахової комунікації та дискурсології, а також перекладознавства. У цей період також велася розробка нової методичної системи, спрямованої на індивідуалізацію та інтенсифікацію навчального процесу, активізацію самостійної роботи студентів. Значний внесок у розбудову цих напрямів зробили доц. Бочко, доц. О.В. Двухжилов, доц. О.О. Лобач, доц. Н.В. Медведовська, доц. І.С. Невмержицький, ст. викл. Л.А. Онанко, доц. І.В. Сойко, доц. Є.П. Тимченко.

З 80-х років XX століття на кафедрі активно розвивається українське перекладознавство насамперед у галузі юридичного перекладу, активний внесок у який зробив насамперед к.філол.н., доц. Сойко І.В. (зав. каф. з 2002 по 2010 рр.) та к.філол.н., доц. Шаблій О.А.

Наприкінці XX століття на кафедрі також посилюється робота в галузі нідерландистики; відкривається спеціалізація «нідерландська мова». Засновником цього напряму стає к.філол.н., доц. О.В. Двухжилов, який перший в академічному середовищі Україні викладав нідерландську та фризьку мови. Останнім часом усім циклом занять з теорії та практики сучасної нідерландської мови активно керує учень О.В. Двухжилова викладач А.О. Феоктистова.

З 2011 року по теперішній час кафедру германської філології очолює д.філол.н., проф. Р.Є. Пилипенко, основу наукову діяльність якого спрямовано на пошук діалогу германської філології з іншими гуманітарними науками. Суттєву увагу дослідника присвячено лінгвокультурологічним дослідженням німецькомовної особистості, розробці мовного канону соціальної пам'яті німецькомовних етносів, моделюванню медійного простору германської філології, визначенню епістемологічних методів керування складною системою філологічних знань у галузі германістики, а також комплексному вивченню розуміння та інтерпретації текстів у самих широких галузях німецькомовного спілкування.

З 2012–2013 навчального року на кафедрі германської філології було введено нову спеціальність «шведська мова як друга іноземна», яку викладають молоді та талановиті науковці к.філол.н., викл. В.І. Романченко та к.філол.н., викл. О.С. Стасюк.
Діяльність кафедри германської філології XXI століття останніх років зосереджено насамперед на лінгвістичних та міждисциплінарних дослідженнях у межах антропоцентричної парадигми. Ідеологію кафедри відбиває інтеграція сучасної германської філології та гуманітарних наук, про що свідчить значна кількість наукових публікацій співробітників кафедри у галузі когнітології, теорії міжкультурної комунікації, теорії фахових мов, лінгвістичних аспектів культурології, дискурсології, медіазнавства, філософії мови. При цьому збережено інтерес до актуальних мовознавчих проблем. Внесок у розвиток цих наукових напрямів здійснюють проф. В.В. Козловський, доц. О.І. Кучма, доц. О.О. Павличко, проф. Л.І. Сахарчук, доц. І.В. Сойко, доц. Є.П. Тимченко, доц. І.Г. Доровська, викл. Т.Г. Грабажей, викл. Л.В. Наконечна. Кафедра  також забезпечує викладання німецької мови як другої іноземної на відданнях україністики, русистики та слов'янської філології (ст. викл. Н.І. Антюхова, к.філол.н., викл. М.М. Глюдз.

Кафедра германської філології має тісні партнерські зв'язки з університетами Німеччини, що дає можливість студентам навчатися в провідних німецьких університетах в рамках програм обміну. З 2011 року за фінансової підтримки ДААД (Німецької служби академічних обмінів) започатковано німецько-українську програму «Інституційне партнерство германістів» (GIP) з Інститутом Гердера Лейпцігського університету, яка передбачає щорічні обміни студентами, аспірантами та викладачами. Передбачено створення спільної магістерської програми, що дозволятиме найкращим студентам отримати подвійний диплом Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Лейпцігського університету, а також упровадження спільного німецько-українського керівництва дисертаційними проектами українських аспірантів.

Понад 20 років триває співпраця з Університетом м. Констанц, в рамках якої здійснюється обмін студентами. Численні студенти кафедри є також стипендіатами за програмами Німецької академічної служби обмінів (ДААД). Вони беруть участь в літніх мовних курсах у Німеччині та проходять навчання в німецьких університетах.

На кафедрі активно працювали і працюють лектори Німецької служби академічних обмінів (д-р У. Дате, д-р. Т. Цетлер, д-р Л. Кунч, д-р А. Умланд, Д. Клаппер, Ш. Арнольд), які викладають численні мовні і міждисциплінарні курси для українських студентів.

Сучасна кафедра германської філології здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів із спеціальності «німецька мова і література та переклад», «шведська мова і література та переклад», а також підготовку фахівців німецької, нідерландської та шведської мов як другої іноземної. Студенти кафедри проходять також програму підготовки фахівців з однієї із західноєвропейських мов (англійська, нідерландська, шведська, новогрецька). Після закінчення університету студенти мають можливість отримати додаткову кваліфікацію філолога, літературознавця та перекладача у галузі іншої іноземної мови. При кафедрі діє аспірантура та докторантура.