Історія та сьогодення

Кафедру стилістики та мовної комунікації створено у 2016 р.  як першу в Україні університетську  профільну випускову кафедру зі стилістичною спеціалізацією та суміжних модерних лінгвістичних дисциплін – медіалінгвістики, юрислінгвістики, бізнес-лінгвістики, політичної лінгвістики, термінознавства. Створення нової кафедри було зумовлено новим статусом національної мови в суспільстві, необхідністю дослідження проблем її функціонування в сучасних реаліях розвитку мовної комунікації.

Завідувач кафедри –  Заслужений діяч науки і техніки України, д. філол. н., проф. Шевченко Л.І. (з 1997 р. – кафедри історії української мови, з 2009 р. – кафедри історії та стилістики української мови).

Кафедра стилістики та мовної комунікації – випускова кафедра Інституту філології, яка має магістратуру, аспірантуру та докторантуру. Кафедра забезпечує стилістичну та медіалінгвістичну спеціалізації, магістерські освітні програми «Лінгвістика в суспільній комунікації: українська мова та іноземна мова», «Українські філологічні студії та іноземна мова».

Співробітники кафедри зосереджують увагу на написанні монографій, словників, підручників, посібників, розробляючи різні аспекти української мовознавчої науки, зокрема філософії та теорії мови, функціональних аспектів розвитку мови, стилістики, медіалінгвістики, юрислінгвістики, лінгвофольклористики та ін. Кафедра забезпечує викладання фахових аспектів української мови в усіх структурних підрозділах Університету.

Кафедра активно співпрацює з науковими підрозділами Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні, Інституту української мови НАН України, Харківським національним педагогічним університетом імені Г.Сковороди, Одеським національним університетом імені І. Мечникова й іншими класичними університетами України.

Кафедра розвиває наукові контакти з зарубіжними університетськими центрами. Опубліковано ряд наукових розвідок спільно з дослідниками Польщі, Чехії, Австрії, Франції, Македонії, Південної Кореї, Республіки Білорусь та ін.

Зокрема, проф. Л.І. Шевченко постійно бере активну участь у програмі наукового співробітництва між НАН України та Академією наук і мистецтв Македонії (Дні науки України в Македонії, 2005, 2007 р.; XIV Міжнародний конгрес славістів в Охриді, Македонія, 2008 р.), співпраці з мовознавцями Польщі (традиційні стилістичні конференції у Варшаві, Кракові, Ополе та ін.), Республіки Білорусь (XV Міжнародний конгрес славістів в Мінську), країн Європи та Азії.

Результатами фахового співробітництва кафедри з науковими центрами зарубіжжя були захисти кандидатських дисертацій, написаних під керівництвом доктора філологічних наук, професора Шевченко Л.І., ВербенєцМаї-Богуміли (Республіка Польща) "Юридична термінологія української та польської національних мов : зіставно-типологічний аналіз" (січень, 2005 р.) та ДжонгЙонгджу (Республіка Корея) "Лінгвопрагматичні засади творення словника української мови для іноземців" (жовтень, 2011 р.).

Колектив кафедри забезпечує видання збірника наукових праць "Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика", що має свідоцтво про державну реєстрацію як загальноукраїнське періодичне видання книжкового типу, входить до світових науковометричних баз ResearchBib, РИНЦ,має міжнародну сертифікацію ISSN.

Кафедра забезпечує виробничу (соціальну-комунікативну), джерелознавчу, асистентську та переддипломну практики студентів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На сьогодні на кафедрі працюють: Шевченко Л.І. (завідувач кафедри, Заслужений діяч науки і техніки України, д. філол. н., проф.), Андрєєва Т.М. (к. філол. н., асист.), Дергач Д.В. (к. філол. н., доц.), Дядищева-Росовецька Ю.Б. (к. філол. н., доц.), Зінченко Н.К. (к. філол. н., асист.), Іванова О.В. (к. філол. н., асист.), Івахненко Т.П. (к. пед. н., доц.), Калєтнік А.А. (к. філол. н., доц.), Климентова О.В. (д. філол. н., доц.), Луценко О.І. (к. філол. н., доц.), Овсейчик С.В. (к. філол. н., асист.), Пінчук М.О. (асист.), П’ятецька О.В. (к. філол. н., доц.), Сизонов Д.Ю. (к. філол. н., доц.), Шулінова Л.В. (к. філол. н., доц.), Федосій О.О. (к. філол. н., асист.).