Історія та сьогодення кафедри

Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови – одна з найчисельніших кафедр Інституту філології. Її історія бере свій початок з 1962 року. Того року було створено відділення перекладачів факультету романо-германської філології. У 1971 році засновано кафедру теорії та практики перекладу. У 1982 році кафедру теорії та практики перекладу було реорганізовано, і на її базі створено кафедри теорії та практики перекладу з германських мов та теорії та практики перекладу з романських мов. Першим завідувачем кафедри теорії та практики перекладу з германських мов був проф. О.Є. Семенець (колишній посол країни в Індії). У 2003 році на базі кафедри теорії та практики перекладу з германських мов створено дві кафедри: теорії та практики перекладу з німецької мови та теорії та практики перекладу з англійської мови.

З 1996 по 2010 рік кафедру очолював доктор філологічних наук, професор В.І. Карабан – відомий лінгвіст, перекладач, перекладознавець, член Європейського лінгвістичного товариства, автор понад 120 наукових, науково-методичних та лексикографічних праць з перекладознавства, загального мовознавства, теорії англійської мови та історії перебування готів на території України.

З 2010 року кафедру очолює відомий перекладознавець, перекладач, літературознавець доктор філологічних наук, професор Коломієць Лада Володимирівна. Лада Володимирівна 1989 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 1992 р. отримала ступінь кандидата філологічних наук, проходила стажування у США за міжнародною освітньою програмою імені Фулбрайта, з 1998 р. працює на кафедрі теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології. З 2002 р. має вчене звання доцента. У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство «Еволюція напрямів в англо-українському поетичному перекладі кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.». З 2007 р. працювала на посаді професора кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології. З 2010 р. – на посаді завідувача цієї кафедри. Підготувала п’ятьох кандидатів наук зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство. Має понад 90 наукових праць, у т.ч. одноосібну монографію, 2 одноосібних навчальних посібники з грифом МОН України. Брала участь у більш ніж 50 Міжнародних наукових конференціях. Викладає такі теоретичні й практичні курси: «Вступ до перекладознавства», «Теорія та практика перекладу», «Жанрові теорії перекладу», «Художній переклад». Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, навчально-методичної комісії Інституту філології, редакційної колегії періодичного наукового збірника «Мовні і концептуальні картини світу».

Усього на кафедрі працюють 47 викладачів, з них 3 професори, 26 кандидатів наук (у тому числі 22 доцента), 5 старших викладачів та 17 викладачів.

Викладачі кафедри забезпечують читання нормативних та спеціальних дисциплін на 1-4 курсах та 1-2 курсі магістратури, зокрема: нормативні: практичний курс основної іноземної мови, комунікативні стратегії, практичний курс другої іноземної мови, практика перекладу з основної іноземної мови, практика перекладу другої іноземної мови, вступ до перекладознавства, порівняльна граматика, порівняльна лексикологія, теорія і практика перекладу, термінознавство, стилістика, порівняльна стилістика, основи риторики, історія перекладу; ряд спецкурсів та спецсемінарі: ділова англійська мова, техніка усного висловлювання перекладу, актуальні проблеми теорії та критики перекладу, переклад англомовної науково-технічної та юридичної літератури, семантико-стилістичні проблеми перекладу текстів різних жанрів, жанрові теорії перекладу, інформаційні технології у письмовому перекладі, комп’ютерна лексикографія та переклад, інформаційні технології у перекладацькій діяльності, основи машинного перекладу, основи послідовного перекладу та техніка нотування, синхронний переклад, особливості перекладу юридичних документів, основи теорії міжкультурної комунікації. Кафедра здійснює керівництво студентськими науковими працями (курсовими, бакалаврськими, дипломними та магістерськими роботами).

Проходження перекладацької практики відбувається у Міжнародному відділі КНУ імені Тараса Шевченка, Науковій бібліотеці ім. М.М. Максимовича; асистентської практики – в Інституті філології.

Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів з перекладу.

Випускникам присвоюється кваліфікація магістра філології, перекладача з англійської та другої мов, викладача-дослідника; спеціаліста філології, перекладача з англійської та другої мов; бакалавра філології, перекладача з англійської мови.

Навчальним планом передбачено вивчення двох іноземних мов: англійської (основної), німецької або французької, іспанської, італійської, новогрецької (другої). Рівень володіння мовами – вільний.

Кафедра здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів. При кафедрі діє аспірантура та докторантура. Всього налічується 17 аспірантів, 5 здобувачів та 2 докторанти. На кафедрі здійснюється великий обсяг наукової роботи та роботи з підготовки навчальних матеріалів. Тільки за 2010 рік опубліковано 14 посібників та 36 наукових і науково-метод. статей.

За останні роки багато було зроблено для розвитку кафедри. Планується збільшення годин на спецдисципліни, розширення обсягу методичного матеріалу для курсу практики перекладу.

Більшість викладачів кафедри є практикуючими перекладачами і передають свій багатий досвід студентам.