Історія та сьогодення кафедри

Кафедра германської філології та перекладу (завідувач – д.філол.н., доц. Іваницька М.Л.) 

створена у червні 2016 р. на базі двох кафедр: кафедри германської філології  та кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови.  На кафедрі працюють відомі філологи –дослідники та перекладачі-практики, а також викладачі з Німеччини та Австрії.

До професійних інтересів членів кафедри належать лінгвопоетика (проф.Сахарчук Л.І.), прагматика (проф.Козловський В.В.), термінознавство (проф.Кияк Т.Р.), фразеологія (доц Павличко О.О., доц. Тимченко Є.О.),теорія і практика художнього перекладу (доц. М.Л.Іваницька; доц. Кучма О.І., асист. Уманець Р.С., асист. Т.В.Супрун; PhD, асист. Флоріан Рінеш); порівняльна стилістика (доц.Тимченко Є.П., доц.Дорофеєва М.С.), синергетика перекладу, жанрологія (доц. Дорофєєва М.С.), лексична семантика (доц. Материнська О.В.), юридичний переклад (доц. Касяненко Д.С.),лексикологія (доц Любчук Н.В.), корпусна лінгвістика(асист.Білик К.А.)

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів (за освітніми програмами: «Шведська філологія, англійська мова та нідерландська мова», « Переклад з німецької та англійської мов», «Німецька філологія та переклад, англійська мова») і магістрів (за освітніми програмами: «Германська філологія і переклад (німецька та англійська мови)», «Галузевий переклад з німецької та англійської мов; міжкультурний менеджмент»).

 

Кафедра германської філології та перекладу: сторінки історії

Кафедра германської філології та перекладу створена у червні 2016 р. завдяки об’єднанню кафедри германської філології та кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови Інститут філології.

Німецька мова в Київському університеті викладалась від самого початку його заснування. Як правило, її викладали лектори з Німеччини, зокрема, С.Я. Краузе, П.В. Лукашевич, Ф.-Е. Андерсон, О.Ф.Е. Свенсон, М.І. Бруненек та ін.

У 1906 р. на історико-філологічному факультеті університету за ініціативою проф. М.П. Дашкевича та його учня І.В. Шаровольського було створено романо-германське відділення, яке згодом, в 1937 р., було реорганізоване у факультет іноземних мов, з 1938 р. – факультет західноєвропейських мов і літератур. Першим деканом факультету був проф. Іван Васильвович Шаровольський, відомий мовознавець, фундатор школи германського і романського мовознавства, історик літератури, дослідник ісландської міфології. Водночас, в різні роки, він був завідувачем таких кафедр: західноєвропейської літератури (1930-1933 рр.), іноземних мов (1933-1938 рр.), германського мовознавства (1938-1941 рр.) та німецької мови (1943-1950 рр.), від яких і веде свій початок теперішня кафедра германської філології та перекладу.

З 1954 по 1970 рр. кафедру німецької мови очолювала канд. філол. наук, доцент Валентина Михайлівна Лещинська, одна з укладачів найповнішого на той час «Німецько-українського словника» на 50 000 слів (К., 1959). В 1962 р. відбулася реорганізація кафедри, яка була перейменована в кафедру німецької філології; крім того, з неї виокремилася кафедра німецької мови (завідувач доц. М.Р. Корольова), що обслуговувала всі неспеціальні факультети).

На початку 70-х рр. на кафедрі було засновано наукову фонетичну школу проф. Лариси Іванівни Прокопової, яка очолювала кафедру з 1971 по 1987 рік. Вона була однією із засновниць Лабораторії експериментальної фонетики та школи І.П. Сунцової. Під її керівництвом продовжувалася активна методико-дидактична робота з підготовки і видання підручників і навчальних посібників німецької мови, дослідження питань граматичної будови, стилістичної граматики німецької мови, у якій брали активну участь викл. О.А. Григор’єва, доц. С.В. Кисла (Мельник), доц. В.О. Лазня, доц. Б.П. Найдов, доц. Е.В. Різванова, доц. А.Г. Совгира, доц. І.Я. Харитонова.

Великий внесок у розбудову кафедри як цілісного колективу викладачів і науковців у другій половині ХХ століття зробили проф. Ю.О. Жлуктенко, доц. А.Г. Совгира, доц. В.О. Лазня, доц. І.Я. Харитонова, доц. Е.В. Різванова, доц. О.О. Лобач, проф. Л.І. Сахарчук.

         З 1987 по 2002 рік кафедру очолювала відомий учений-германіст проф. Людмилп Іллівна Сахарчук. У цей період наукову діяльність кафедри було переорієнтовано на міждисциплінарні дослідження в галузі германістики, створена наукова школа проф. Л.І. Сахарчук, яка займається насамперед проблемами міжкультурної комунікації. Водночас поглиблюється інтеграція української германістики із загальним мовознавством, семантикою, лінгвістикою тексту та методикою викладання текстової діяльності.

У кінці XX– на початку XXIст.  науково-дослідна робота кафедри здійснювалася в галузі граматичної будови, лексикології і стилістики німецької мови, теорії фахової комунікації, дискурсології та перекладо­знав­ства. У цей період також велася розробка нової методичної системи, спрямо­ва­ної на індивідуалізацію та інтенсифікацію навчального процесу, акти­ві­зацію самостійної роботи студентів. Значний внесок у розбудову цих напрямів зробили доц. Г.П. Бочко, доц. О.В. Двухжилов, доц. О.О. Лобач,доц. Н.В. Медведовська, доц. І.С. Невмержицький, ст. викл. Л.А. Онанко, доц. І.В. Сойко, доц. Є.П. Тимченко, доц. О.І. Кучма.

Наприкінці XXст. на кафедрі також посилюється робота в галузі нідерландистики; відкривається спеціалізація «нідерландська мова» як друга іноземна. Засновником цього напряму стає к.філол.н., доц. О.В. Двухжилов, який впершев академічному середовищі України почаввикладатинідерландську та фризьку мови. В останнірокиусім циклом занять з теорії та практики сучасної нідерландської мови активно керує його ученицявикл. А.О. Феоктистова.

З 2002 по 2010 рік кафедру германської філології очолював доц. Іван Васильвоич Сойко, перекладач і перекладознавець, фахівець у галузі теорії валентності та термінографії. У цей час на кафедрі активно розвивається українське перекладознавство,насамперед у галузі юридичного перекладу, вагомий внесок у цей напрямокзробилидоц. І.В.Сойко, доц. О.І. Кучмата доц. О.А.Шаблій.

З 2010 по 2016 рік кафедрою германської філології керував д.філол.н., проф. Ростислав Євгенович Пилипенко, основнанауковадіяльність якого була спрямованана пошук діалогу германської філології з іншими гумані­тарними науками. Діяльність кафедри в цей період була зосереджена на лінгвістичних та міждисциплінарних дослідженнях у межах антропо­центричної парадигми. Ідеологію кафедри відбивала інтеграція сучасної германської філології та гуманітарних наук, про що свідчить значна кількість наукових публікацій співробітників кафедри у галузі когнітології, теорії міжкультурної комунікації, теорії фахових мов, лінгвістичних аспектів культурології, дискурсології, медіазнавства, філософії мови. Вагомий внесок у розвиток цих наукових напрямів зробили професори Л.І. Сахарчук, Р.Є. Пилипенко, В.В. Козловський, доценти І.В. Сойко, доц. О.І. Кучма,доц.О.О. Павличко,доц. Є.П. Тимченко,викл. Т.Г. Грабажей, викл. Л.В. Наконеч­на. Кафедра також забезпечувала викладання німецької мови як другої іноземної на відділеннях україністики, русистики та слов'янської філології (ст. викл. Н.І. Антюхова, к.філол.н., викл. М.М. Глюдз).

З 2014 навчального року на кафедрі германської філології було введено нову спеціальність «шведська мова як перша іноземна», яку викладають молоді та талановиті науковці к.філол.н. В.І. Романченко та к.філол.н.О.С. Стасюк.

Кафедра германської філології, починаючи з 60-х років минулого ст.,  підтримувала тісні партнерські зв'язки з університетами Німеччини, що дає можливість студентам навчатися в провідних німецьких університетах в рамках програм обміну. З 2011 року за фінансової підтримки ДААД (Німецької служби академічних обмінів) було започатковано німецько-українську програму «Інституційне партнерство германістів» (GIP) з Інститутом Гердера Лейпцизького університету, яка передбачала щорічні обміни студентами, аспірантами та викладачами.

Понад 20 років триває співпраця з університетом м. Констанц, в рамках якої чимало студентів кафедри мали змогу навчатися в цьомунімецькомууніверситеті.

На кафедрі активно працювали  лекториДААД(Німецької служби академічних обмінів), зокрема, д-р У. Дате, д-р. Т. Цеттлер, д-р Л. Кунч, д-р А. Умланд, Д. Клаппер, Ш. Арнольд), які викладаличисленні мовні і міждисциплінарні курси для українських студентів.

Кафедра германської філології здійснювала підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів із спеціальності «німецька мова і література та переклад», «шведська мова і література та переклад», а також підготовку фахівців німецької, нідерландської та шведської мов як другої іноземної. Студенти кафедри проходили також програму підготовки фахівців з однієї із західноєвропейських мов (англійська, нідерландська, шведська, новогрецька). При кафедрі діялааспірантура та докторантура.

 

Кафедру теорії та практики перекладув КДУ імені Т.Г. Шевченка було засновано в 1971 році. У перші роки роботи на кафедрі працювали секції германських, романських і східних мов. В 1982 році цю кафедру було розділено на дві: теорії та практики перекладу германських мов і теорії та практики перекладу романських і східних мов.  В ті роки у німецькій секції працювали к.ф.н.., доц. Бабенко Віктор Степанович, к.ф.н., доц. Найдов Борис Павлович, к.ф.н., доц. Лазня Віктор Опанасович (викладав від 1953 р., перекладав з німецької твори Е. Панітца,  К. Ноймана, Ґ. Ґар­деля, Ґ. Веєрта), к.ф.н., доц. Мельник Світлана Яківна. Пізніше на кафедру прийшли її випускники: к.ф.н., доц. Шелест Олександр Володимирович (перекладач-практик, працював першим секретарем Посольства України в Бонні, пізніше перекладачем в Посольстві Швейцарії в Україні),  ст.викл. Мчедлешвілі Микола Григорович (перекладач-практик, з 1995 року працював у Торговельно-економічній місії у складі Посольста України у ФРН, пізніше – в Німецько-українській промислово-торговельній палаті), ст.викл. Антонов Володимир Олексійович (перекладач-практик). В 90-х роках німецьку секцію очолювала к.ф.н., доц. Зор'єва Віра Михайлівна. Підготовку студентів молодших курсів здійснювала ст. викл. Григор'єва Олена Анатоліївна. З 1995 року по 2006 р. німецьку секцію очолювала к.ф.н., доц. Міщенко Людмила Анатоліївна.  З 1993 р. зі студентами-перекладачами працює доц. Любчук Наталія Володимирівна (автор низки науково-методичних праць з порівняльної та зіставної граматики, порівняльної стилістики німецької та української мови)., з 1998 – проф. Кияк Тарас Романович (видатний мовознавець, термінознавець, автор понад 200 наукових праць), з 2000 року – доц. Іваницька Марія Лонгинівна (перекладач-практик, автор низки наукових праць з художнього перекладу), з 2001 р. – проф. Кудіна Олена Федорівна (перекладач і методист, автор низки навчальних посібників та словників).

Кафедру теорії та практики перекладу закінчив Назаров Сергій Микитович, який з 1988 р. очолював факультет німецької мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, а пізніше посів посаду проректора з наукових питань цього ж інституту (тепер Лінгвістичного університету).

В 2003 році кафедру теорії та практики перекладу германських мов (під керівництвом проф. В.І. Карабана) було розділено на дві: теорії і практики перекладу з англійської мови та теорії і практики перекладу з німецької мови (заснована 2 липня 2003 р.). Кафедру теорії і практики перекладу з німецької мови очолив професор Кияк Тарас Романович, народний депутат ВР другого скликання, координатор групи «Конституційний центр», голова міжпарламентської групи «Україна-Німеччина» Верховної Ради України (1995–1998 рр.), один із засновників науково-дослідного Центру буковинознавства, голова Чернівецької обласної організації товариства «Просвіта» (1990–1995 рр.), голова Українського термінологічного товариства (від 2002 року), Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, автор статті 10 (про мову) Конституції України.На кафедрі працювали доц. Гуменюк О.О., доц. Дорофєєва М.С., доц. Іваницька М.Л., доц. Касяненко Д.С., доц. Кожедуб Л.Г., доц. Лалаян Н.С., доц. Любчук Н.В., доц. Меншикова Н.В., д.філол.наук, доц. Материнська О.В., к.філол. наук, асист. Мельник А.П., к.філол.наук, доц.Огірок С.С., к.ф.н., асист. Потапова А.Є., асист. Супрун Т.В., к.філол.наук,  асист. Уманець Р.С., два викладачі з Австрії – PhD, асист. Флоріан Рінеш та асист. Ніна Гаврилов.

Під керівництвом доктора філологічних наук, професора Т.Р. Кияка плідно працювала наукова школа з лінгвістики фахових мов, термінознавства та теорії спеціального перекладу. На кафедрі досліджувалися проблеми художнього перекладу (доц. М.Л.Іваницька; к.ф.н. Уманець Р.С., к.ф.н., Потапова А.Є.), синергетики перекладу та жанрології (доц. Дорофєєва М.С.), лексичної семантики (доц. Материнська О.В.), юридичного перекладу (доц. Касяненко Д.С.), лексикології, порівняльної граматики та фразеології (доц. Любчук Н.В., доц.. Лалаян Н.С.), методики викладання іноземних мов (доц. Кожедуб Л.Г., доц. Огірок С.С.).

Теоретичні здобутки кафедри реалізувались при читанні спецкурсів „Теорія перекладу”, „Актуальні питання перекладознавства“, „Жанрові теорії перекладу“,  „Порівняльна лексикологія”, „Порівняльна граматика”, „Порівняльна стилістика”, «Історія німецької мови».

Кафедра теорії та практики перекладу з німецької мови здійснювала підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів із спеціальності «Переклад».      

У червні 2016 році кафедра германської філології та кафедра теорії та практики перекладу з німецької мови об’єднались в кафедру германської філології та перекладу