Історія та сьогодення кафедри

Історія кафедри української літератури Київського національного університету розпочалася 1918 року з постанови Тимчасового уряду: «Учредитьсъ 1917—1918 учебнаго года въ университетъ Св. Владиміра новыя четыре кафедры, а именно на историко–филологическомъ факультетъ — кафедру украинского языка, кафедру украинской литературы…»

Втім, словесність ще з часу заснування — з 1834 року — займала почесне місце серед навчальних дисциплін університету. Пов’язано це з науковою діяльністю й викладацькою роботою відомих науковців XIX ст.: М. Костомарова, П. Житецького, М.Драгоманова, М. Шашкевича, В. Перетца тощо. Зусиллями цих вчених було закладено основи української філології, крім того Філологічний семінар В. Перетца сприяв становленню плеяди видатних літературознавців ХХ ст.: І. Огієнка, П. Филиповича, М. Зерова, М. Драй–Хмари, М. Гудзія, Д. Чижевського, А. Кримського тощо.

Достеменно встановити, хто очолив кафедру в перші роки, не вдалося. Однак підготовку студентів–філологів у 1920–30–х роках ХХ ст. вели провідні фахівці літературознавчої науки тієї доби. Серед них, зокрема, О. Дорошевич, П. Якубський, М. Маковський. Викладання базових дисциплін і спецкурсів здійснювали С. Єфремов, П. Филипович, А. Іщук, М. Зеров та ін. Доля цих науковців трагічна: їх було репресовано в сталінську добу.

З 1940 по 1941 рік науково–педагогічну діяльність кафедри очолює Макар Русанівський, якого розстріляли 1941–го, звинувативши у приналежності до антирадянських організацій.

У наступні десятиліття кафедра Істрії української літератури підготувала відомих науковців та письменників, розширила горизонти літературознавчих досліджень, збагачувала й реформувала методологічні підходи до вивчення української літератури від давнини до сучасності.

Кафедра української літератури ХХ ст. була створена 1999 року внаслідок реорганізації кафедри історії української літератури філологічного факультету як випускаюча кафедра для підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів філології, спеціалістів вищої кваліфікації – докторів і кандидатів наук. Продовжує університетські традиції українського літературознавства, започатковані чл.-кор. М.Максимовичем, проф. П.Владимировим, акад. М.Дашкевичем, акад. А.Лободою, акад. В.Перетцем. Перша назва – кафедра української літератури, заснована на хвилі національного відродження в 1917-1918 навчальному році завдяки вимогам української громадськості. З того часу історія української літератури як окрема дисципліна посіла одне з чільних місць у Київському університеті.

В умовах відносної ідеологічної свободи 20-х років на кафедрі працювали визначні вчені М.Зеров, П.Филипович, О.Дорошкевич – представники різних наукових шкіл і напрямів: філологічної (М.Зеров), порівняльно-історичної (П.Филипович), культурно-історичної (О.Дорошкевич). Літературному процесу перших десятиліть ХХ ст. були присвячені лекції і спецкурс П.Филиповича, численні літературно - критичні статті М.Зерова. П.Филиповича, О.Дорошкевича, книжка П.Филиповича “З новітнього українського письменства” (1929), значною мірою – “Підручник історії української літератури” (п’ять видань у 1922-1930 рр.) О.Дорошкевича. У 1930-1980 досліджували і викладали українську літературу проф. О.Дорошкевич, доц. М.Русанівський. проф. А.Іщук, доц. Ю.Кобилецький, доц. А.Щербак, доц. О.Дяченко, доц. П.Сіренко, проф. П.Кононенко, проф. І.Семенчук, доц. В.Неділько, проф. М.Сиротюк, доц. Л.Скирда, доц. Ф.Кислий. Вийшла друком низка важливих праць: “Матеріали до вивчення історії української літератури” в 5 томах (1959-1966), “Українська історична проза за 40 років” (1958) проф. М.Сиротюка, “Село в українській літературі” (1984) проф. П.Кононенка, “Олесь Гончар – художник слова” (1986) проф. І.Семенчука, підручник для вищих навчальних закладів “Українська радянська література” (1979) та ін. Однак на діяльності членів кафедри в різні роки негативно позначилась крайня ідеологізація освіти і науки, атмосфера репресій, що панувала в суспільстві. Були незаконно арештовані і розстріляні М.Зеров, П.Филипович, М.Русанівський, зазнавали переслідувань і необґрунтованої критики О.Дорошкевич, А.Іщук, Ю.Кобилецький.

Сьогодні колектив кафедри активно включився в загальний процес переосмислення історії української літератури ХХ ст., що розпочався на початку 1990. Підготовлено оновлені програми нормативних курсів і збірники програм спецкурсів і спецсемінарів для бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Видано понад 23 підручників, посібників, хрестоматій для вищих і середніх навчальних закладів освіти, вийшла друком низка монографій.

На кафедрі здійснюється підготовка наукових кадрів філологів через докторантуру, стаціонарну й заочну аспірантури. З 1999 р. захищено 11 докторських і 34 кандидатських дисертацій. Проф. Г.Семенюк очолює спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук при Київському університеті (з 2002), проф. А.Гуляк, проф. Ю.Ковалів є її членами. Проф. Н. Гаєвська - вчений секретар спеціалізованої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук при Київському університеті. Доц. С.Дяченко – вчений секретар Вченої ради Київського університету. Колектив кафедри підтримує зв’язки з Інститутом літератури ім. Т.Шевченка НАН України та відповідними кафедрами багатьох вищих навчальних закладів країни, розвиває зв’язки із зарубіжними українознавчими інституціями.