Історія та сьогодення кафедри

У 1991 році  було засновано кафедру методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики. Створення такої кафедри було зумовлене необхідністю ширшого узагальнення теоретичних і практичних засад у вивчення та навчання іноземних мов, залучення новітніх методів і методик викладання іноземних мов, впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес. У 1994 р. у зв'язку з приєднанням кафедри підвищення кваліфікації з іноземних мов новоутворена кафедра отримала назву кафедри методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики. У червні 2016 року кафедру було реформовано і названо «кафедра методики викладання української та іноземних мов і літератур».

З часу заснування й до 2015 р. кафедру очолював професор Петро Олексійович Бех, з грудня 2015 р. по червень 2016 р. – кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Григорівна Смовженко. З червня 2016 р. кафедру очолив доктор педагогічних наук, професор Шовковий В’ячеслав Миколайович. Сьогодні серед викладачів кафедри – 2 доктори наук, 4 професори, 7 кандидатів педагогічних наук та 6 кандидатів філологічних наук: д.пед.н., проф. Шовковий В.М., д.пед.н., проф. О.В. Любашенко,  к.філ.н., проф. П.О. Бех, к.філ.н., проф. Л.В. Биркун;  к.пед.н., доц.  О.Г. Квасова, к.пед.н., доц.  Т.М. Колодько, к.пед.н., доц. В.В. Осідак, к.пед.н., доц.  В.А. Пономарьова, к.пед.н., доц.  О.Г. Ткаченко, к.філол.н., доц. Л.П. Науменко, к.філол.н., доц. Г.Г. Ярова, к.філол.н., асист. К.В. Багратіон-Мухранська, к.філол.н., асист. О.В. Драгінда, к.пед.н., асист. Т.І. Кавицька, к.пед.н., асист. Н.В. Сорокіна, асист. В.М. Дроботун, асист. А.О. Кравченко, асист. І.В. Костенко, асист. Л.А. Маримонська, асист. С.І. Світич, асист. Н.В. Сем'ян.

В обов'язки кафедри входить читання загальних і спеціальних курсів з методики викладання української та іноземних мов у середній і вищій школі, проведення педагогічної практики студентів-магістрів у вищій школі, викладання сучасних інформаційних технологій тощо.

Співробітники кафедри проводять також практичні й лекційні заняття з практики англійської мови, теорії та практики перекладу на відділеннях східної та західної філології. Викладачі беруть участь у розробці навчальних планів і програм для навчання іноземних мов у середній школі і вищих закладах освіти, проводять науково-дослідну й методичну роботу.

Уперше в Україні двома виданнями вийшов "Самовчитель англійської мови" (співавтор – проф. П.О. Бех), а підручник "Англійська мова для вступників" (автор – проф. П.О. Бех) витримав п'ять видань.

Кафедра підтримує широкі зв'язки зі спорідненими кафедрами університетів України, має контакти із зарубіжними підрозділами і вченими. Викладачі кафедри отримали декілька міжнародних грантів для розвитку методичних досліджень. Кафедра є інституційним членом Всеукраїнської асоціації з мовного тестування та оцінювання. Метою діяльності асоціації є підвищення рівня якості оцінювання студентських досягнень у вивченні іноземних мов, забезпечення їх прозорості й об’єктивності відповідно до потреб вищої школи України.

На кафедрі працюють аспіранти та здобувачі, що проводять наукові дослідження з методики навчання іноземних мов та перекладу. Під керівництвом викладачів кафедри захищено близько 20 кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови).