Історія та сьогодення кафедри

 

У 1991 році  було засновано кафедру методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики. Створення цієї кафедри було необхідне для впровадження новітніх лінгвометодик іноземних мов в університеті, залучення інформаційних технологій та активізації дослідницької діяльності у сфері мовної освіти студентів. У червні 2016 року кафедру було реформовано задля розширення сфери науково-методичної діяльності її колективу і названо «Кафедра методики викладання української та іноземних мов і літератур».

The department of Teaching Foreign Languages and Applied Linguistics was created in 1991. The idea behind its creation was to enhance the process of research andteaching foreign languages by involving innovative techniques and advanced information technologies. In June 2016, the department was restructured in order to expand the scope of its research and educational activities and renamed into "Department for Teaching Methodology of Ukrainian and Foreign Languages and Literatures”.

З часу заснування й до 2015 р. кафедру очолював професор Бех Петро Олексійович, з грудня 2015 р. по червень 2016 р. – кандидат педагогічних наук, доцент Смовженко Людмила Григорівна. З червня 2016 р. кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Шовковий В’ячеслав Миколайович.

From 1991 to 2015, the department was headed by Professor Petro Bech; in 2015 - 2016 – by Associate Professor Lyudmila Smovzhenko. Since 2016, Professor Vyacheslav Shovkovyi, has been the head of the Department.

Сьогодні серед викладачів кафедри – 4доктори наук, 4 професори, 7 кандидатів педагогічних наук та 6 кандидатів філологічних наук:

д.пед.н., проф. В.М. Шовковий, д.пед.н., проф. О.В. Любашенко,

д.пед.н., проф. Л.І. Зязюн; к.філ.н., проф. П.О. Бех;  к.філ.н., проф. Л.В. Биркун; к.пед.н., доц.  О.Г. Квасова,  к.пед.н., доц. Т.М. Колодько; к.пед.н., доц. В.В. Осідак;к.пед.н., доц. В.А. Пономарьова;к.пед.н., доц. О.Г. Ткаченко, д.філол.н., доц. Л.П. Науменко;к.філол.н., доц. Г.Г. Ярова;

к.філол.н., асист. К.В. Багратіон-Мухранська; к.філол.н., асист. О.В. Драгінда; к.пед.н., асист. Т.І. Кавицька, к.пед.н., асист. Н.В. Сорокіна;  к.пед.н., асист.Т.П.Дружченко; асист. В.М. Дроботун, асист. А.О. Кравченко, асист. І.В. Костенко, асист. Л.А. Маримонська, асист. С.І. Світич, асист. Н.В. Сем'ян.

Currently, the academic and teaching staff of the Department includes: 4DrSc in Pedagogical Studies, 1 DrSc in Philology, 4 Professors, 7 PhD in Pedagogical Studies and 6 PhD in Philology: V. M. Shovkovyi, DrSc, Prof; O.V.Liubashenko, DrSc,Prof.; L.I.Ziaziun, DrSc, Prof.; P.O. Bech, Ph.D., prof.; L.V. Bнrkun, Ph.D., Assoc. Prof.; O.G. Kvasova, Ph.D., Assoc. Prof.; T.M. Kolodko, Ph.D., Assoc. Prof.; V.V. Osidak, Ph.D, Assoc. Prof., V.A. Ponomareva, Ph.D., Assoc. Prof.; O.G. Tkachenko, Ph.D., Assoc. Prof.; L.P. Naumenko, DrSc, Assoc. Prof.; G.G. Yarova, Ph.D., Assoc. Prof.;  K.V. Bagration-Muhranska, Ph.D., Assist.; O.V. Draginda, Ph.D.Assist.; T.P. Druzhchenko Ph.D., Assist; T.I. Kavytska, Ph.D., Assist. Prof.;N.V. Sorokina, Ph.D., Assist. Prof.; V.M. Drobotun, Assist.; A.O Kravchenko, Assist.; I.V. Kostenko, Assist.; L.A. Marimonskaya, Assist.; S.I. Svitych, Assist.; N.V. Semian, Assist. 

Викладачі кафедри готують бакалаврів і магістрів зі спеціальності «Середня освіта», забезпечують всебічну освіту майбутніх учителів української та англійської мови. До програм кафедри входять: загальні й спеціальні курси з методики викладання української та іноземних мов у середній і вищій школі, з англійської та української мов для студентів інших спеціальностей, з теорії та практики перекладу для студентів, які спеціалізуються зі східної філології, з комунікативної теорії і стратегій. Кафедра відповідає за організацію і проведення педагогічної практики студентів і магістрантів у профільній школі.

The Department provides instruction of bachelors and masters within the "Secondary Education" programme, ensuring a comprehensive training of prospective teachers of Ukrainian and English. The Courses, delivered by the Department staff, encompass various subjects and study options, allowing students to specialize in their interests: general and special courses of Teaching Methodology of Ukrainian and foreign languages in secondary and tertiary schools, English and Ukrainian for students of different specializations, Theory and Practice of Translation for students majoring in Oriental Philology, Theory and Strategies of Communication in Ukrainian and English. Additionally, the department staffers supervise work placement of students at secondary and tertiary schools (internship).

Під керівництвом викладачів кафедри здобули наукові ступені кандидати та доктори наук з теорії та методики навчання мов. Окрім наукового консультування аспірантів та докторантів, кафедра підтримує наукові зв'язки зі спорідненими кафедрами університетів України, має контакти із зарубіжними підрозділами і вченими.Так, у 2018р. результатом співробітництва колективу кафедри з науковцями Бедфордширського університету, Велика Британія, стало проведення Міжнародної конференції з проблем мовного тестування та оцінювання.

The academics of the Department supervise doctoral students who submit their dissertations for PhD and DrSc degrees in Pedagogical Studies. Apart from scientific supervising, the department maintains cooperation in teaching and research with related departments of Ukrainian as well as foreign universities and researchers. In 2018, the cooperation with the experts from the University of Bedfordshire, UK resulted in hosting the International Conference on Language Testing and Assessment.

Активною є науково-видавнича діяльність кафедри. ЇЇ результатом є "Самовчитель англійської мови" (співавтор – проф. П.О. Бех), що вперше в Україні вийшов двома виданнями, а також підручник "Англійська мова для вступників" (автор – проф. П.О. Бех), щовитримав п'ять видань.У 2018 колективним здобутком викладацько-аспірантського колективу кафедри став  підручник «Language Teacher in International Project: project activity, language training, teaching skills/ Учитель-філолог у міжнародному проекті: проектна діяльність, мовний тренінг, дидактична майстерність», на основі якого запроваджено інноваційний курс.

The publishing activity of the department is also extensive. The team can boast of «Self-Study English" (co-authored by Prof. P.O. Bekh) that was the first textbook in Ukraine published in two editions as well as the textbook "English for University Applicants" (author - Prof. P. Bekh) which has come out in five editions. In 2018, the creative efforts of the department staffers resulted in publishing the textbook "Language Teacher in International Project: project activity, language training, teaching skills" in the international project: project activity, language training, didactic skill " which contributed to developing an innovative course.

Кафедра є інституційним членом Всеукраїнської асоціації з мовного тестування та оцінювання (UALTA).

The department is an institutional member of the Ukrainian Association for Language Testing and Assessment.

Викладачі кафедри та студенти спеціальності «Середня освіта» беруть участь у міжнародних проектах та програмах академічної мобільності Erasmus+. У 2017 році, завдяки ґранту, який вибороли викладачі кафедри, студенти спеціальності «Освіта» навчалися у Бедфордширському університеті (Велика Британія) протягом семестру, а в 2018 р. пройшли відбір для участі у програмі мобільності в Університеті Кіпру.

Academics and teachers of the department as well as students of the "Secondary Education" program participate in international projects and Erasmus +.academic mobility. Thus, in 2017, due to the grant won by the teachers of the department, the students majoring in Education had a chance to enjoy studying at the University of Bedfordshire, Great Britain, spending unforgettable semester there. In 2018, the nominees have been selected for a mobility program in the University of Cyprus (Nicosia, Cyprus).

На кафедрі діє щорічний науково-методичний семінар «Лінгводидактика в загальноосвітній школі України: інтеграція науки і практики».

The department is home to an annual methodology seminar "Language Pedagogy in secondary school of Ukraine: integration of science and practice" operates at the department.

Фотогалерея...